Utdanning i Australia

Studier, skoler og studentliv

Her finner du alt av informasjon om utdanning i Australia. Det er 74 registrerte skoler som tilbyr studier i Australia, og du kan velge mellom 778 ulike studier. Følgene skoletyper er registrert i Australia: Universitet Vi har også 10 relaterte artikler som omhandler utdanning i Australia. Les mer
  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Yrker

Viser relaterte yrker til hva du kan studere i Australia

3D-tegner
Som 3D-tegner jobber du med å modellere og tegne konstruksjoner, som f.eks. bygninger, produkter eller mekaniske innretninger.
Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Administrasjonssekretær
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper. Mulighetene er mange – du kan fylle stillinger som...
Agronom
Agronom er tittelen på en som har allsidig landbruksutdannelse (naturbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold, stor...
Akkompagnatør
Som akkompagnatør lærer du å tilpasse akkompagnement til sentrale stiluttrykk og sjangere for ulike soloinstrumenter og kombinasjoner av instrumenter. Omfatter også besifringsspill/partiturspill/ ge...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Aktuar
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...
Akustiker
Akustikk - lydlære - omfatter vibrasjoner og utbredelse av disse i form av bølger som forplantes i alle typer materie både ved hørbare og ikke-hørbare frekvenser.
Akuttsykepleier
Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, hun skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fr...
Allmennlege
Allmennlegen er vanligvis den legen pasienten møter først. Allmennlegen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen...
Allmennlærer
Som lærer er det din oppgave å legge til rette for elevenes læring av kunnskaper og ferdigheter, slik at de kan utvikle seg og bruke sine evner i et fellesskap...
Ambassadør
Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat. Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner..
Ambulansearbeider
Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Anestesilege
Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep. I tillegg har anestesileger ofte ansvar for avansert smertebehandlin...
Anestesisykepleier
Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling eller som er akutt og/eller kritisk syke i eller utenfor sykehus. Målet er...
Animatør
Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer. Bruk av grafiske effekter og animas...
Apoteker
En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven...
Arkeolog
Arkeologene finner tradisjonelt sine arbeidsplasser på tre steder: universitetene, fylkeskommunene og museene. Oppgaver kan f.eks være utgravinger som blir foretatt via...
Arkitekt
En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. Det jobbes ofte prosjektbasert med oppdragsgiver. Vanlige arbeids...
Art director
Art Director (AD) er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige jobber innen reklame, PR, film, tv, internett og videospill. Fellesnevneren for en AD's arbeid er...
Assisterende rektor
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc. Det er ikke uvanlig at assis...
Autorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Barnelege
En barnelege er en spesialisert lege innen pediatri/barnesykdommer. Barnelegens felt er naturlig nok sykdommer blant barn og ungdom.
Barnesykepleier
Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år. Barnesykepleierens kompetanseområder er i hovedsak pasienter med akutte og/eller kritiske og/eller kroniske...
Bedriftslege
En bedriftslege jobber med forholdet mellom arbeid og helse. Hovedoppgaver: • Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. • Å fremme helse i arbeidslivet. • Å yte bistand ved rehabilitering og...
Bibliotekar
En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid. Bibliotekaren kjenner søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i...
Billedterapeut
Billedskapende virksomhet anvendes i stadig større utstrekning innenfor terapeutiske rammer i Norge. En sentral tanke i billedterapi er at hvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, har mulighet til...
BIM-tekniker
En BIM-tekniker er en bygningsteknisk tegner for arkitekter og rådgivende ingeniører.
Bioingeniør
Bioingeniøren er både helsearbeider og ingeniør, og er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier. Bioingeniørenes hovedfunksjon er å ta pasientprøver og å utføre...
Biokjemiker
En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem. Det kan dreie seg om aktivitet i celler, enzymers påvirkning på organismen og forbrenning. Det finnes...
Biolog
Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi. Du lærer om mikroorganismer...
Bioteknolog
Bioteknologi er en type forskning der man beskjeftiger seg med levende mikroorganismer og organismers kjemiske sammensetning. En bioteknolog er en forsker som bruker kunnskap om levende...
Bistandsarbeider
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Bonde
Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.
Botaniker
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid. I moderne klassifikasjon omfattes planter av alger, bladmoser, levermoser, karsporeplanter (bregneplanter...
Brand manager / Produktansvarlig
Gode reklameskapere har evnen til å benytte språk og kreativitet for å skape sterke merker. Evnen til å forstå hvordan et merke oppnår salg og innflytelse er essensielt i reklame og kommunikasjonsfaget...
Bryst- og endokrinkirurg
Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
Bunadtilvirker
En bunadtilvirker syr og dekorerer bunader.
Byantikvar
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.
Byggingeniør
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
Cellebiolog
Cellebiologi er studiet om cellers oppbygning, hvordan de ulike delene samarbeider, og om hvordan celler formerer seg og fungerer sammen med andre celler. En cellebiolog er en som er spesialisert innen...
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Daglig leder
Daglig leder er i norsk rett betegnelsen på den personen som har ansvaret for den daglige ledelsen av et selskap. Mest faktisk i denne sammenhengen er aksjeselskap og enkeltpersonforetak.
Dansepedagog
En dansepedagog er kvalifisert for undervisning av dans i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler o.l. Dansepedagogen kan også være kvalifisert for undervisningsstillinger...
Danser
Dans er rytmiske kroppsbevegelser som gjøres med eller uten musikk. Koreografi innen dans er kunsten å lage og iscenesette en dans innenfor de reglene som er gitt av den bestemte danseformen...
Databasekonsulent / Databaseutvikler
En databasekonsulent designer og programmerer databaseløsninger. Han eller hun administrerer og vedlikeholder databaseservere.....
Dataingeniør
Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv...
Demograf
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).
Dirigent
En dirigent leder framføringen av et kor eller et orkester. Hun eller han står også for innstudering under orkesterprøver. Dirigenten spiller også en avgjørende rolle i forhold til hvilke valg som tas rent kunstnerisk...
Duodjar
En duodjar lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.
Eiendomsmegler / Statsautorisert eiendomsmegler
Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste gjør i løpet av livet. I en slik situasjon er det viktig at transaksjonen skjer på en optimal måte, slik at både kjøper og selger blir fornøyd. På...
Elektroingeniør
Som elektroingeniør er din oppgave å bidra til at det teknologiske er oppdatert, slik at den moderne hverdagen vi lever i stadig forbedres, og utvikles. Dette er din hovedoppgave. Forbedring av...
Energi og miljøingeniør
Som en energi- og miljøingeniør jobber du med miljøvennlige løsninger, og miljøaspekter ved ulike byggeprosjekter. I dag er dette noe man legger stor vekt på i nybygg. Om fokuset er lagt på inne klima...
Entomolog
En entomolog er en insektsforsker. Som entomolog er du en biolog og zoolog som jobber med fagfeltet entomologi - læren om insekter.
Ergoterapeut
En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering og behandling av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet. En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved...
Fagarbeider i sjømatproduksjon
Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer (fisk og annen sjømat).
Faglærer
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
Familieterapeut
Familieterapeuter har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger. Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Vår målsetting er at den som kommer skal få hjelp...
Farmasøyt
Farmasøyter er eksperter på legemidler og bruk av disse. Yrket deles opp i to titler, hvor begge er autorisert helsepersonell og trenger autorisasjon:  Provisorfarmasøyt  Reseptarfarmasøyt...
Feltingeniør
En feltingeniør er en fagperson som jobber andre steder enn hovedselskapets kontor eller hovedkvarter. Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter.
Filmfotograf
Filmfotografer håndterer kameraer under film eller TV-innspillinger, og passer på at lyd og fargeinnstilling på kamera er korrekt.
Filolog / Litteraturviter
En filolog leser og tolker tekst. På gresk betyr filologi "kjærlighet til tale. Filologi er språk- og litteraturstudium eller -forskning. En filolog studerer gjerne gamle littærere dokumenter og verker. Filologer...
Filosof
Filosofi er et dykk ned i de mest grunnleggende spørsmål om mennesket, samfunnet og naturen – hva er kunnskap, hvordan avgjøre hva som er sant eller falskt, rett og galt?
Finansmegler
Finansmeglere arbeider med omsetning av verdipapirer, rådgivning vedrørende kjøp og salg av aksjer, obligasjoner, pantebrev og valuta.
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Fiskehelsebiolog
Fiskehelsebiologen er sidestilt med en veterinær når det kommer til fisk, og kan betraktes som en fiskelege. De har mange oppgaver, og kontrollerer at fisken i oppdrettsanlegg er frisk, stiller diagnoser...
Fiskeoppdretter
Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Fondsmegler
Fondsmegler, forretningsdrivende som opptrer som mellommann ved omsetning av verdipapirer, mot godtgjørelse.
Forfatter
En forfatter er en person som skriver en tekst. «Forfatter» er ingen beskyttet yrkestittel og alle som skriver, kan i prinsippet kalle seg forfattere. I dagligtale blir imidlertid uttrykket mest brukt om dem...
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Forsker
En forsker er en person som driver med forskning, og som sådan en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger.
Fotograf
En fotograf jobber blant annet med å dokumentere hendelser, mennesker og omgivelser. Det er mange felt innenfor fotografiens verden, som er ganske ulike. Du kan blant annet jobbe som...
Fotojournalist
En hverdag som fotojournalist handler om å dokumentere det som skjer ved hjelp av bilder. Fotojournalisten er både journalist og fotograf, og jobber med å formidle nyheter og informasjon...
Fylkesjordsjef
En fylkesjordsjef er ansatt hos Fylkesmannen, med ansvar for jordbrukspørsmål.
Fylkesskogmester
En fylkesskogmester er ansatt av fylkesmannen og har som oppgave å gjennomføre regjeringens skogpolitikk, lage strategier for bruk av tilskuddsmidler til skognæringen og fungere som rådgiver innen skogbruk i fylkene.
Fylkesskogsjef
Fylkesskogsjefen er faglig leder for skogseksjonen og har ofte en eller flere fylkesskogmestere arbeidende under seg. En fylkesskogsjef har mange administrative oppgaver knyttet til driften av skogbruket i...
Fysiker
En fysikers kunnskaper og ferdigheter er viktige for å kunne forstå og analysere fenomener og prosesser i naturen. Den kunnskapen og innsikten en fysikker har er grunnleggende for moderne...
Fysioterapeut
Som fysioterapeut er du opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Yrkeshverdagen går ut på å ta imot pasienter og vurdere hva de trenger av hjelp Du driver forebyggende arbeid...
Førstekonsulent / Rådgiver
Seksjonen har ansvaret for Kredittilsynets makroøkonomiske-overvåkning, analyser av risiko, lønnsomhet og soliditet i banker, finansieringsforetak, forsikringsselskap og pensjonskasser...
Gallerist
En gallerist driver med utstilling, formidling og salg av kunst i egne lokaler. En gallerist søker vanligvis ut forskjellige artister han kan representere for å videreselge kunstverkene deres i galleriet sitt...
Garver
Som garver bearbeider du dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer.
Geofysiker
Som geofysiker forsker du på jordens kjerne, lag og plater. Geofysikeren har også kunnskap om vulkaner og jordskjelv.
Geograf
Som geograf undersøker du sammenhengen mellom mennesker og samfunn og natur. Geografer kan jobbe med mye forskjellig, for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel.
Geokjemiker
Geokjemi er studiet om de kjemiske forbindelsene på jorda og med planetene, hvordan disse reaksjonene og prosessene blir til bergarter og jord og hvordan dette spiller inn på hydrosfæren og atmosfæren.
Geolog
De fleste forbinder geologi med bergarter, mineraler, krystaller og kanskje oljen i Nordsjøen. Geologer arbeider også med steinras og rassikring, tunnelprosjekter, bruksstein og prydstein, malmer og mer...
Geriater
Geriatri er læren om sykdom og sykdommenes konsekvenser hos gamle mennesker. Geriatere er spesialister på å undersøke, stille diagnose og behandle eldre mennesker. Geriatriens hovedfunksjon er klinisk...
Geriatrisk sosionom
Som geriatrisk sosionom jobber du hovedsakelig med å tilrettelegge eldre menneskers hverdag og besitter mye kunnskap om aldringsprosesser. Alderdom bringer med seg flere ulike endringer...
Glassfagarbeider
Som glassfagarbeider kan du lage og montere ulike typer vindusruter som støydempende ruter, brannvernruter og ruter for solskjerming.
Glasshåndverker
En glasshåndverker (glassblåser) lager bruks- og pyntegjenstander av glass og krystall.
Grafisk designer
Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst. Som grafisk designer kan du jobbe med utrolig mye forskjellig...
Gravør
Gravøren graverer tekst, inskripsjoner eller dekor på ulike typer materialer.
Guide
En guide leder omvisninger i byer, museer og i lokalmiljøet, for å vise turister eller andre reisende severdigheter.
Gynekolog
En gynekolog er en lege med spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fødselshjelp omfatter oppfølging av alle typer svangerskap, samt ledelse av fødsler. Kvinnesykdommer...
Havforsker
En havforsker studerer alt fra havets kjemi, havbunnens geologi, havets fysikk til de levende organismenes biologi. Noen reiser på sjøen for å samle inn data, mens andre gjennomfører forskjellige...
Helse- og treningsterapeut
Helse- og treningsterapeuter jobber med trening som forebyggende og rehabiliterende medisin mot en rekke sykdomstilstander, i første rekke livsstilssykdommer som hjerte- karsykdommer, diabetes II, muskel- skjelettplager og kreft.
Helsefagarbeider
En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.
Helsesøster
En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.
Hematolog
En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.
Herreskredder
En herreskredder lager plagg som tilpasses kunder. Herreskredderen tar mål for å finne riktig størrelse, og designer klær og lager mønstre. Disse brukes når klærne skal sys.
Historiker
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
Hjemmehjelp
En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid o.l. Hjemmehjelpen kan også slå følge til legen eller annen behandling. Noen eldre og funksjonshemmede har behov for særlig...
Hjertespesialist / kardiolog
Kardiologen er spesialist i hjertet og hjertesykdommer. Kardiologi, eller spesialist i hjertesykdommer, er en grenspesialisering innen indremedisin. Det innebærer at man først må utdanne seg som lege...
Hotell og resturantsadministrator
Hotell- og restaurantnæringen har et stort behov for kvalifiserte ledere og mellomledere. Som hotell og resturantsadministrator er du kvalifisert for en rekke jobber innen hotell og restaurant og i andre...
Hotellsjef
En hotellsjef planlegger og leder deler av virksomheten på et hotell, dvs. værelses-, resepsjons- og vedlikeholdsavdelingen. I arbeidsoppgavene kan det inngå å planlegge, lede og samordne...
Hudlege
En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Håndvever
En håndvever vever klær, utsmykninger og dekorasjoner.
Idrettskonsulent
En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, og fungerer som rådgiver for det offentlige eller private.
Idrettstrener
En idrettstrener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrettutøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.
Iktyolog
Som iktyolog forsker du på blant annet på fiskers atferd, form og struktur, samt fiskens betydning i økosystemet.
Illustratør
Illustratørens oppgave er å formidle eller forsterke et budskap for en kunde gjennom bildet. Du må ta hensyn til hvem avsenderen er, hva som skal formidles og hvem du snakker til. Med sin evne til å...
Industridesigner
Som industridesigner er din jobb å utforme produkter og løsninger for en kunde, eller en sluttbruker. Du er en problemløser, og fokuserer ikke bare på produktdesignet, men også systemdesignet, selve...
Industrimekaniker
Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
Informasjonskonsulent
Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i...
Ingeniør i kommunikasjonsteknologi
Kommunikasjonsteknologi er teknologien bak internett, bredbånd, mobiltelefoni og trådløs kommunikasjon er i stadig utvikling. Denne teknologien er fundamentet for det nettbaserte samfunn...
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Inspisient
Inspisienten fungerer som et kontaktledd mellom regissøren og produsenten i en teaterproduksjon og har ansvar for tekniske eller administrative oppdrag i tilknytning til forestillinger. Hun sørger for...
Institusjonsprest
En institusjonsprest jobber på sykehus eller andre helseinstitusjoner, og hjelper pasienter, pårørende og ansatte gjennom vanskelige situasjoner og perioder.
Instrumentalpedagog / Musikkpedagog
En instrumentalpedagog er en musikkpedagog som underviser i enkeltinstrumenter, musikkteori og musikkhistorie.
Integrasjonsarkitekt
En Integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma. Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å...
Interaksjonsdesigner
n interaksjonsdesigner jobber med å designe brukergrensesnitt; ofte brukergrensesnittene vi møter i ulike applikasjoner og nettsider gjennom på en pc-skjerm. Et enkelt eksempel som forklarer dette...
Interiørarkitekt
Interiørarkitektur er et eget fagområde innenfor arkitektur som omfatter helhetlig planlegging og utforming av rom, og spesialinnredning i offentlige og private bygg. Møbeldesign...
Interiørkonsulent
Du jobber med interiøroppgaver hvor du tegner ut plantegninger av private og offentlige rom ut fra kundens behov og interiørets funksjon.
IT-arkitekt
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur. IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en...
IT-driftskonsulent
IT-driftskonsulenten planlegger og administrerer IT-drift. Han eller hun må ha forståelse av nettverksinfrastruktur, sikkerhet og Internett kommunikasjonssystemer.
IT-Konsulent
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et...
IT-sjef
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende...
Jordbrukssjef
En jordbrukssjef er ansatt i en kommune for å gi råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk. Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i kommunen, og vil også ha en rekke administrative arbeidsoppgaver.
Jordmor
Begrepet «jordmor» oppsto fordi fødselen tidligere foregikk på jordgolvet. Fødselshjelperen ble da kalt «jordmor». I dag kan både menn og kvinner være «jordmor», og benevnelsen brukes...
Journalist
En journalist jobber i en redaksjon og samler informasjon, ofte om aktuelle hendelser, lager saker og formidler denne informasjonen. De vanligste stedene å jobbe som journalist er i en avis, nettavis...
Karriereveileder
Det er stort behov for rådgivningstjenester innenfor yrkes- og utdanningsveiledning. Med karriereveiledning har du gode forutsetninger for å veilede unge og voksne og bidra til at flere...
Kateket
Kateketen har ansvaret for undervisningen i menigheten. I samarbeid med menighetsrådet skal kateketen innarbeide og utvikle menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne. Hun eller han skal...
Keramiker
En keramiker utformer og lager bruks- og kunstgjenstander i keramiske materialer som leirgods-, steingods- og porselensleire. Tradisjonelt har pottemakeren brukt leire fra nærområdet.
Kiropraktor
Kiropraktorer er spesielt utdannet i å behandle kroppens muskler og ledd med hendene. Kiropraktorene forebygger, diagnostiserer og behandler feilfunksjon og sykdom i muskler, nerver og ledd...
Kirurg
En kirurg er en lege med spesialisering i generell kirurgi. Kirurgi er undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep, endoskopiske prosedyrer...
Kjemiingeniør
Hva har øl, sminke og maling til felles? Ikke lukt. Ikke smak. Kanskje farge? Alt inneholder molekyler, og som kjemiingeniør vil du jobbe med dette.
Kjemiker
Kjemikere utfører forskning og utarbeider eller utvikler begreper, teorier og arbeidsmetoder som er relatert til kjemiske prosesser og produksjon. Arbeidsoppgavene kan være: - Forske og utvikle...
Kjole- og draktsyer
Som kjole- og draktsyer kan du designe klær og antrekk, presentere skisser og ferdigstille produktene for kunden, og er med på hele prosessen fra idé til ferdig produkt.
Klesdesigner / Kostymedesigner
Klesdesign er utforming av klær som skal ivareta ulike brukeres behov for komfortable, funksjonelle, nyskapende og tiltalende produkter, tilpasset varierende klimatiske forhold og mangesidig bruk...
Klinisk sosionom
En klinisk sosionom er videreutdannet innen klinisk sosialt arbeid. Barne- og ungdomspsykiatrien, psykiatrisk helsearbeid og arbeid med rusproblematikk er noen av områdene en klinisk sosionom kan...
Kommunaltekniker
Det er veg, vann og avløp sier de ikke-innvidde. De mer avanserte føyer til drift av skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg. Deretter følger de mer kyndige opp med bygging av...
Kommunikasjonsrådgiver / PR-rådgiver
Som kommunikasjonsrådgiver bidrar du til å opprettholde bedriften eller organisasjonens mediesynlighet og høye troverdighet sammen med resten av kommunikasjonsavdelingen og andre fagansvarlige...
Komponist
Komponisten lager musikk som fremføres av utøvende musikere. Komponisten er en kunstner, og komponerer musikk basert på egne opplevelser og inntrykk eller på bestilling fra andre.
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Koreograf
Koreografi (av gr. choros, kordans, og grafein, skrive), eg. "danseskrift", betyr opptegnelse av dansetrinn og -bevegelser i samband med tilhørende trinn og bevegelser.
Kostymesyer
En kostymesyer syr kostymer til bruk i teater, opera, film og tv. Som kostymesyer kan du utarbeide mønstre, skjære til, sy og tilpasse kostymer.
Kreftlege / onkolog
Som spesialist i onkologi, også kalt kreftlege, har man kunnskaper om det naturlige forløp av kreftsykdommer, diagnostikk, planlegging og gjennomføring av ulike kreftbehandlinger. Hovedvekten legges på...
Kriminolog
Kriminologi er studiet av de ulike sidene av kriminalitet, samt strafferett og kriminell atferd. Det er også studiet av sosiale og kulturelle reaksjoner på kriminalitet. Det handler om forebygging av...
Kultursekretær
Kultursekretæren utfører enklere saksbehandling innen offentlig administrasjon etter gitte retningslinjer. Arbeidsoppgavene som utføres krever større grad av innsikt og forståelse enn arbeidsoppgavene som utføres av kontorpersonale.
Kundekonsulent / Kunderådgiver
Arbeid som kundekonsulent passer godt for en som har en egen interesse for service, du må kunne håndtere mye informasjon og til tider stor pågang på arbeidsplassen. En kundekonsulent arbeider...
Kunsthistoriker
En kunsthistoriker har studert kunsthistorie eller andre beslektede fag ved høgskole eller universitet. Kunsthistorie er studiet av ulike historiske kulturers estetiske idealer og kunstneriske praksiser...
Kunsthåndverker
Som kunsthåndverker lager du større eller mindre skulpturer, veggdekorasjoner, smykker, bilder og andre bruksgjenstander.
Kunstner
Kunstnere ser sin praksis i forhold til samfunnet og kunstfeltet, og tar i bruk nye virkemidler og medier. Kunstnerroller i endring gjør at studentene definerer seg på nye måter i forhold etablerte fag...
Kurator
En kurator er med på å skape utstillinger og bidrar både i det kreative og det administrative arbeidet. Som kurator organiserer og utvikler du samlinger av kunstnerisk, historisk eller kulturell betydning.
Landbrukskonsulent
Som landbrukskonsulent har du ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt lederansvar for landbrukskonsulenter, næringskonsulenter, veterinærer og landbruksvikarer.
Landskapsarkitekt
Landskapsarkitektens arbeidsfelt er å forme og forvalte gode, funksjonelle og miljøvennlige omgivelser. De tre hovedpilarene i faget er kunnskap om og interesse for landskap, natur, design og for...
Lege
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Limnolog
Limnologi er en gren av biologifaget og fokuserer på alle områder av rennende vann og innsjøer, alt liv som finnes der og ulike faktorer som påvirker det. Alle innsjøer og lokaliteter med vann har sin egen...
Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat
Logistikere beregner mengden materialer som trengs på spesielle tidspunkter for et bestemt produksjonsprogram, samt utarbeider og kontrollerer produksjonsplaner. Arbeidsoppgaver kan være å...
Logoped
En logoped diagnostiserer og behandler barn og voksne som har vanskeligheter med tale- og kommunikasjon på grunn av medfødt, utviklingsmessige, eller ervervede funksjonshemninger. Eksempler...
Lydkunstner
En lydkunstner er en kunstner som arbeider med lyder som uttrykksform. Som kunstner produserer eller utøver du kunst av estetisk verdi.
Lydtekniker
Lydteknikerens arbeidsarenaer finner du blant annet i: musikkstudioer, konsertlyd- firmaer og scener, teater - og revyscener, film og videoprodusenter, radio og TV, offentlige kulturetater, innen...
Lønn og personalmedarbeider
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...
MAC designer
En macdesigner ferdiggjør visuelle uttrykk på en måte som gjør det innbydende å sette seg inn i stoffet. En god produksjon er avgjørende for å tiltrekke oppmerksomhet og for å skape nysgjerrighet. Ikke...
Mammalog
Mammologi er vitenskapen om pattedyr og tilhører zoologi feltet. En mammalog er en biolog med pattedyr som interessefelt, men yrkestittelen er som oftest biolog eller zoolog. Mammologen forsker...
Manuellterapeut
Manuellterapeuter er helsepersonell som undersøker og behandler sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet, som f.eks. vondt i rygg, nakke, bekken, armer og bein. Manuell behandling...
Manusforfatter
En manusforfatter er en som skriver manuskript enten til film eller teater. Til forskjell fra vanlige fortellinger, har manus gjerne en mer systematisk beskrivelse av dialog, handling og scener. En...
Marinbiolog
Havet er fullt av spennende organismer og uoppdagede hemmeligheter, og det er fortsatt uendelig mange ting som man trenger å vite mer om. Derfor trenger vi at det forskes på havet...
Marinteknolog
Arbeidet består av planlegging av transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs og teknisk utvikling av skipstyper og produksjonsplattformer.
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedsfører / Markedskoordinator
Markedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om det markedet de arbeider i, enten de skal selge en tjeneste, en vare på forbrukermarkedet eller varer og tjenester til andre bedrifter...
Markedsføringskonsulent
Markedsførings- og reklamekonsulenter arbeider med markedsføring av varer og tjenester for salg. Arbeidsoppgaver kan være å utarbeide handlingsplaner for markedsrettede tiltak og følge opp disse...
Markedssjef
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Matematiker
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.
Mediedesigner
Mediedesign er et eget felt innenfor fagområdet media og kommunikasjon. En mediedesigner driver med alt fra ideutvikling, design, bruk av program til markedsstrategi. En mediedesigner...
Mikrobiolog
Mikrobiologer er spesialiserte biologer. De studerer levende organismer som er umulige å se uten mikroskop. Mikrobiologer undersøker bakterier, sopp, virus, celler og andre mikroorganismer, og jobber ofte som forskere.
Miljøarbeider
Miljøarbeider legger forholdene til rette for trivsel og aktiviteter, og jobber i forhold til borteboende elever angående hybler, fadderordning. Rådgivning i forhold til henvisning til helsevesen og...
Miljøterapeut
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...
Miljøvernleder
En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og...
Miljøvernrådgiver
Miljøvernrådgiveren har det praktiske ansvaret for det kommunale miljøvernet og er plassert i plan-, miljø- og næringstjenesten og rapporterer til tjenesteleder. Som miljøvernrådgiver får man verdifull...
Misjonær
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
Musiker
Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer i diverse sammenhenger.
Musikkprodusent
En musikkprodusent vet hvordan moderne musikk utvikles, og kjenner hele prosessen fra låtskriving til lydmiksing.
Musikkterapeut
Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient. Prosessen er ofte ressursorientert og fokuserer på aktuelle mål innen...
Mykolog
Mykologi er en gren av både biologi- og botanikkfaget og er vitenskapen om ulike sopper. Mykologien tar for seg alt fra sopper som lever i naturen, til muggsopp og gjærsopp. Sopper er til stede i...
Møbeldesigner
Møbeldesign defineres som en kunstindustriell disiplin som omfatter design av møbler og andre romrelaterte produkter for industri- og/eller verkstedframstilling.
Naturforvalter
Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. En forutsetning...
Nettverks og systemadministrator
Nettverks- og systemadministrasjon handler om å drifte datanettverk mest mulig effektivt. Det innebærer å sette sammen et system som består av datamaskiner i nett og programvare, få dette til å...
Nevrolog
En spesialist i nevrologi forventes å kunne ta hånd om diagnostikk, medisinsk behandling og rehabilitering av pasienter med organiske sykdommer, skader, misdannelser og funksjonsforstyrrelser i det...
Nevrosykepleier
Nevrosykepleiere er videreutdannede sykepleiere med spesialisering innen behandling av sykdom og skade i hjernen og nervesystemet.
Næringsmiddeltekniker
En næringsmiddeltekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.
Operasjonssykepleier
Som operasjonssykepleier er du autorisert sykepleier med videreutdanning eller mastergrad i operasjonssykepleie. Da har du spesialisert sykepleierkompetanse innen kirurgi, hygiene og omsorg.
Optiker
Optikere er offentlig godkjent helsepersonell og tittelen er beskyttet. Som andre helsepersonell kreves det autorisasjon for å jobbe som optiker. En hovedarbeidsoppgave for optikere er å foreta...
Organisasjonskonsulent
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...
Ornitolog
Ornitologi er læren om fugler. En ornitolog er en forsker som har spesialisert seg innenfor zoologi.
Ortopedisk kirurg
En ortoped er en lege med spesialisering innen ortopedisk kirurgi. Ortopedisk kirurgi er den delen av kirurgi som dreier seg om tilstander innenfor musklene, sener, ryggrad, ben og ledd.
Oversetter / Translatør
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
Palentolog
En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.
Patolog
Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. En patolog konsentrerer seg om sykdommenes årsak, mekanismer og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom...
Pedagog
Pedagogikk er læren om oppdragelsen og undervisningens betydning og form, samt teknikker for hvordan man best lærer bort kunnskap til ulike grupper.
Pedagogisk leder
Som pedagogisk leder har du det pedagogiske ansvaret for barn i forskjellig alder. Som pedagogisk leder samarbeider du med foreldrene, lager ukeplaner, holder avdelingsmøter, tar tak i eventuelle...
Personalkonsulent / HR-Konsulent / Organisasjonskonsulent
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
Personlig trener
En personlig trener er en (som oftest) sertifisert fitness-fagperson som jobber én-mot-en eller i gruppe sammen med klienter for å hjelpe dem å nå sine treningsmål. Den personlige treneren er som en privatlærer som kan utdanne deg om helse...
Personlige assistent
Personlige assistent er et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Assistentjobben er å yte service og assitanse slik at din arbeidsalder kan leve sitt liv. Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i...
Pianostemmer
En pianostemmer utfører stemming og vedlikehold av pianoer og flygler i private hjem, ved institusjoner, på verksteder eller i pianoforretninger.
Planteinspektør
En planteinspektør arbeider med kontroll, vurdering og godkjenning av planter.
Plastikkirurg
Plastikkirurgi er en egen kirurgisk spesialitet som omfatter undersøkelse, vurdering og behandling av medfødte og andre deformiteter som omfatter hud, underhud, og underliggende...
Politiker
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Politisk rådgiver
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
Prest / Teolog
”Å være prest er å kunne snakke med folk om det viktigste i livet, og være nær folk i de største stundene”.
Produktdesigner
Produktdesigneren utvikler produkter for allmenn og profesjonell bruk, dvs. gjenstandene vi omgir oss med, og er engasjert i produkt- forbedring og innovasjon.
Produsent (Film / TV)
En TV-produsent er en leder innen produksjon og utvikling av TV-programmer.
Profesjonell idrettsutøver
Profesjonelle idrettsutøvere trener ofte og mye, og for å nå til toppen kreves gjerne et stort talent for idretten de bedriver. Hverdagene består av trening og forberedelse til stevner, kamper eller...
Programmedarbeider
En programmedarbeider en journalist som samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio.
Programmerer
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programutvikler / Softwareutvikler
Som softwareutvikler skal du kunne skape nye IT-anvendelser, utvikle ny software og tilpasse og utnytte eksisterende software. IT skapes i et dynamisk samspill mellom teknikk, design og mennesker. Dette gjør...
Prosjektdesigner
Prosjektarbeid har blitt den foretrukne arbeidsformen i organisasjoner og næringsliv, og personer som kan lede prosjekter er attraktive. Man forsøker å lære seg alle sider ved prosjekt-arbeid, som...
Prosjektingeniør
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Prosjektleder IT
En IT-prosjektleder (Information Systems Project Manager) er administrerer mennesker og tekniske ressurser for å oppnå viktige prosjektmål i overensstemmelse med avtalte begrensninger i kvalitet...
Psykiater
En psykiater er utdannet lege med spesialisering i psykiatri – og befatter seg med psykiske lidelser hos voksne. Psykiateren arbeider med forståelse av årsakssammenhenger og utvikling, og jobben...
Psykiatrisk sykepleier
En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier som har spesialisert seg innenfor psykoterapi. Spesialisering skjer etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om...
Psykolog
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Psykoterapeut
Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder...
Radiograf
En radiograf jobber med pasientbehandling ved bruk av røntgenologiske og fluoroskopisk utstyr (elektromagnetiske stråler). De fleste radiografer jobber med å ta bilder, som radiologen...
Radiolog
Radiologi er en spesialitet som jobber med bildediagnostikk og bildeveiledet behandling. Radiologenes arbeid omfatter blant annet røntgenundersøkelser, ultralyd og magnetisk resonans tomografi...
Redaksjonssekretær
En redaksjonssekretær kan være tilknyttet en avis, radio, fjernsyn, tidskrift, magasin eller forlag. Arbeidsoppgavene varierer, men i likehet med en journalist kan redaksjonssekretæren produsere egne saker...
Redaktør
En redaktør er øverste leder og ansvarlig for et medium eller annen publikasjon. En redaktør jobber ofte i en avis, fjernsyn, radio eller i forlag. I en redaksjon er strukturen ofte bygd opp slik at de har...
Regissør
Regissør kommer fra fransk, og på film- og teaterspråk er det å regissere ensbetydende med å iscenesette dramaturgiske verk. I Danmark benyttes betegnelsen instruktør og på engelsk er...
Regnskapskonsulent
Utdanningen Regnskapskonsulent passer for deg som ønsker en karriere i regnskaps- eller økonomiavdelinger i mellomstore eller større bedrifter, hvor du vil kunne ta større del i arbeidsoppgavene innenfor regnskap og økonomistyring i bedriften.
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Reisekonsulent
En reisekonsulent selger og skreddersyr hovedsakelig reiser for privatkunder og forretningsreisende, men kan også formidle reisepakker og turer som arrangeres av turoperatør.
Reiseleder
En reiseleder er oftest tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for kundens reiseopplevelse. Reiselederen har kunnskap om ulike lands severdigheter og historiske og politiske forhold.
Reiselivskoordinator
Med denne spesialiseringen har du et godt utgangspunkt for de fleste jobber i reiselivsnæringen. Du vil finne tidligere reiselivskoordinatorer som arbeider både i luften og på bakken i norske og utenlandske...
Reklamekonsulent
Tittel på en ansatt i et reklamebyrå som fungerer som en rådgiver for en annonsør i forbindelse med planlegging, budsjettering, overvåking og gjennomføring av reklamekampanjer
Rektor
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Reseptar
Reseptar er en person med bachelorgrad i farmasi eller en tidligere utdanning fra høgskolene. Tidligere hadde reseptaren en eksamen fra Statens reseptarhøgskole i Oslo og to andre høgskoler. En ny...
Reseptarfarmasøyt
Som reseptarfarmasøyt har du gode kunnskaper om legemidler, framstilling av legemidler og hvordan legemidlene virker og kan brukes til behandling og forebygging.
Revisor
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Revmatolog
Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.
Romteknolog
Romteknolog er to forskjellige yrker basert på hvilken utdanning man har tatt: Man kan være romteknolog med høyere utdanning eller romteknolog med videregående opplæring.
Salgssjef / Salgsleder
Som salgssjef har du ansvaret for bedriftens eller organisasjonens salgsorganisasjon...
Samfunnsgeograf
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...
Samfunnsøkonom
Samfunnsøkonomi omhandler hvordan vi best kan utnytte ressursene i samfunnet, enten det er arbeidskraft, naturressurser eller kapital. I samfunnsøkonomi lærer du metoder for å analyser vanskelig og til...
Sanger
En musiker er en person som fremfører, komponerer eller koordinerer musikk. Musikere kan deles inn i hvordan de forholder seg til musikken. Sangere (eller vokalister) bruker stemmen sin. Instrumentalister...
Seismolog
Seismologi er læren om jordskjelv. Det er fundamentalt sett et akademisk tema, og egner seg derfor for personer med anlegg og lyst til forskning. Det har i tillegg en rekke praktiske anvendelser, der...
Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider
Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad. DIn hovedoppgave er å sørge for at selskapet du representerer får solgt sine produkter til markedet...
SFO-assistent
SFO-assistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
Sikkerhetskonsulent
En sikkerhetskonsulent skal kunne være ansvarlig for datasikkerheten i alle typer nettverk i små og mellomstore bedrifter. Han eller hun skal ha god kjennskap til sikkerhetsmetoder innen fysisk sikring, teknisk...
Sivilingeniør / Ingeniør
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Sjømathandler
Som sjømathandler jobber du med salg av fisk og andre sjømatprodukter. Du gir også tilberedningstips til kunder.
Skogbrukssjef
Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen for å gi råd og veiledning om skogbruk. En viktig del av jobben er å forvalte lover og forskrifter om skog og skogbruk.
Skogsoperatør
Som skogsoperatør kan du jobbe med forskjellig arbeid knyttet til skogsdrift og skjøtsel av skog.
Skoleassistent
Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
Skriftgransker
En skriftgransker jobber med skriftanalyse og undersøkelser av skriftstykker. Dette kan være alt fra falske kontrakter til anonyme trusselbrev.
Skuespiller
En skuespiller formidler en tekst eller framstiller en rolle i teater, film, tv, radio, digitale medier m.m. Teksten/rollen framføres fysisk eller bare ved hjelp av stemmen, foran et tilstedeværende publikum eller...
Sosialantropolog
Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et...
Sosialarbeider
En sosialarbeider jobber med en del mennesker som har sosiale problemer. Som sosialarbeider kan man få jobb innen offentlig sektor eller i private organisasjoner. Arbeidet kan være slik at du jobber...
Sosiolog
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
Sosionom
En sosionom har mange forskjellige arbeidsoppgaver. I all hovedsak skal jobbe med mennesker i vanskelige livssituasjoner som har behov for forskjellige type støtte i hverdagen. Sosionomen skal blant...
Spesialpedagog
Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan...
Spilldesigner
En spilldesigner spesialiserer seg på å skape interaktive opplevelser, og har ansvar for spillets regler og mekanikker. Dette innebærer å sørge for at spillet er balansert, forståelig og at det er...
Spillprogrammerer
Spillprogrammereren er en programmerer med fokus på grafikk- og simuleringsløsninger, med ekstra fordypning innen teorien og teknologien som benyttes i spill. Vanlige arbeidsoppgaver...
Språkkonsulent
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert...
Statistiker
Statistikk handler i hovedsak om å analysere data. En god statistisk analyse av representative data gir et godt beslutningsgrunnlag, og er et helt nødvendig verktøy innen blant annet medisin, biologi...
Stortingsrepresentant
Å være stortingsrepresentant er ingen vanlig jobb; mange ulike oppgaver og hensyn skal ivaretas. Det er umulig å gi en uttømmende oversikt over stortingsrepresentantenes hverdag, men noen av de...
Stylist
Personlige stylister hjelper kunder med å oppnå sitt ønskede utseende ved å hjelpe dem i valg av personlige stilelementer
Sykepleier
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...
Systemkonsulent
Det er mange typer studier som fører til jobber innen data og informatikkstudier både på universiteter og høyskoler. Studiene kan være av forskjellige lengde, hvor 3 eller 5 år er mest vanlig...
Systemutvikler
En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og...
Sølvsmed
Sølvsmeden eller korpussølvsmeden lager alt fra fat, kanner, lysestaker, sølvbestikk til smykker.
Tekstforfatter
En tekstforfatter er ofte den som bidrar med substans, strategi, retning og innhold til annonser, taler, brosjyrer, nettsider, reklamefilmmanus, kundeblader og temaaviser. En dyktig...
Tekstildesigner
Som utøvende tekstilkunstner eller kunsthåndverker innen tekstilfaget utformer man gjerne bruksrelaterte tekstiler som kjoler, skjerf, slips og vesker og/eller mer skulpturelle objekter som skulpturer og utsmykkinger.
Tingrettsdommer
Tingerettsdommer er en tittel som brukes i en del byer. Denne dommeren har forskjellige oppgaver som vielser, skilsmisse og separasjon, dødsfall/arv, konkurser tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, klage til domstolen og notarialbekreftelser.
Toksikolog
Toksikologi er læren om giftstoffer. Toksikologer deles gjerne i to undergrupper, økotoksikologer som jobber med miljøeffekter av ulike kjemikalier, og humantoksikologer som jobber med effekter på...
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...
Turistguide
Som turistguide leder du omvisninger for reisende. Du har bred kunnskap om områdene du guider i.
Urolog
Urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer.
Utenrikstjenestemann
En utenrikstjenestemann ivaretar og fremmer norske interesser i forhold til utlandet, yter hjelp og gir informasjon til nordmenn i utlandet; informerer om Norge og norske forhold, samt følger den politiske, økonomiske, kommersielle, sosiale, vitenskapelige og kulturelle utviklingen i oppholdslandet.
Utmarkskonsulent
Som utmarkskonsulent arbeider du med spørsmål og oppgaver knyttet til utmark. Jobben innebærer arbeid med saker som gjelder natur og miljø, vilt og innlandsfiske, arealplanlegging eller bistand til grunneiere.
Veterinær / Dyrlege
En veterinær blir også kalt dyrlege, og ofte jobber veterinæren med å hjelpe og behandle dyr som er syke, eller drive forebyggende arbeid, hindre sykdomssmitte mellom dyr og mennesker og jobbe med...
Videokunstner
En videokunster formidler kunst ved bruk av levende bilder, med eller uten lyd.
Virolog
Virologen er ekspert på virus, og kan blant annet jobbe med å klassifisere, isolere eller fremdyrke virus.
Webadministrator / Webmaster
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted. Dette kan for eksempel være en internettside, et forum, eller en chattekanal. En webmaster arbeider...
Webdesigner / Webutvikler
En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder...
Webmarkedsfører
En webmarkedsfører behersker kommersiell webkommunikasjon og skal kunne bygge kommersielle nettsteder ved hjelp av verktøy og driftsprosesser. Han skal kunne beherske nettbasert...
Webredaktør
En webredaktør er ansvarlig for innhold og bilder som brukes på en nettside. De planlegger, researcher, skriver kopiere og redigere innholdet på en nettside. De kan være involvert i å gi kopi til internett eller for en organisasjons interne intranettside.
Zoolog
Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.: entomologi – læren om insekter (evt. leddyr)...
Økonom
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.
Øre-Nese-Halsspesialist
Som øre-nese-halsspesialist er du lege med spesialisering på sykdommer i øre, nese og hals.
Øyelege
Øyelege er en spesialisering innen øyesykdommer, og omfatter dermed læren om øyets normale funksjon, samt tilstander i øyet og øyets omgivelser.

Viser 778 studier relatert til Australia

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
AKTUARIELL PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon Master
AKTUARIELL VITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
AKTUARIELL VITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
AKUTTSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AKVATISKE ØKOSYSTEMER Matematikk og naturfag Bachelor
ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
ANIMASJON OG MOTION CAPTURE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
ANIMASJON, SPILL OG INTERAKTIVITET Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
ANTIKK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
ANTIKK HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ANVENDT FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
ANVENDT FORSKING I MENNESKELIG BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT FORSKNING - EIENDOM OG VERDIVURDERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ANVENDT LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARTS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
ARV OG BEVARING Historie, religion, idéfag Master
ASTRONOMI OG ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
AUDIO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
AVANSERT KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
AVANSERT SYKEPLEIEPRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AVANSERT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BANK OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BARNELITTERATUR Språk, litteratur Master
BEDRIFTSANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSINFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Master
BEDRIFTSSAMARBEID OG ORGANISASJONER Økonomi, marked og administrasjon Master
BESKATNING Økonomi, marked og administrasjon Master
BESLUTNINGSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
BIOETIKK Matematikk og naturfag Master
BIOINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Master
BIOINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BIOKJEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAP (FARMASØYTISK VITENSKAP) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP (LABORATORIEMEDISIN) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMOLEKYLÆR VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOSTATISTIKK Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOTEKNOLOGI OG BUSINESS Matematikk og naturfag Master
BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG MILJØVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESSETTERETNING OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BYDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYPLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYPLANLEGGING OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFT OG MILJØTEKNIKK Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFTIG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DANS OG HELSEVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DANSELÆRER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DATAANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATABASERT DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATAFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
DATAFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DATASIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Master
DENTAL KIRURGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DESIGN - DIGITAL MEDIA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - GRAFISK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - GRAFISK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN - INDUSTRI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - INDUSTRI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN - INNOVASJON OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DESIGN - INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN - MOTE/TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - PRODUKT Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN - SMYKKE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN FOR UTSTILLINGER OG MUSEER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN I VISUELL KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DESIGN OG KOMMUNIKASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN OG MARKEDSFØRING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGNLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGNLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DET MODERNE HELLAS Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DIAGNOSTISK RADIOGRAFI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
DIETETIKK / ERNÆRINGSFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DIGITAL INFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
DIGITAL KOMMUNIKASJON OG KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITALE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DIGITALE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DRAMATURG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DYRE- OG VETERINÆRBIOVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
DYRELIVSHELSE OG BEFOLKNINGSLEDELSE Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
DYREVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
DYREØKOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
EF ADVANCED DIPLOMAS IN ENGLISH Språk, litteratur språkskoler
EF EKSAMENSFORBEREDENDE KURS Språk, litteratur språkskoler
EF ENGELSK SPRÅKKURS Språk, litteratur språkskoler
EF INTERNSHIP PROGRAM Språk, litteratur språkskoler
EF MULTILANGUAGE YEAR Språk, litteratur språkskoler
EF TWIN & TRIPLE CENTERS Språk, litteratur språkskoler
EF UNIVERSITY FOUNDATION YEAR Språk, litteratur språkskoler
EIENDOM Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOM (UTVIKLING, INVESTERING OG VURDERING) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIENDOMSMEGLING OG INVESTERING Økonomi, marked og administrasjon Master
EIENDOMSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
EIENDOMSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIENDOMSØKONOMI OG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENERGIEFFEKTIV OG BÆREKRAFTIG BYGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENGELSK Språk, litteratur Master
ENGELSK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK I EN GLOBAL KONTEKST Språk, litteratur Master
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EPIDEMIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERGOTERAPIUTDANNING (ERGOTERAPEUT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING OG DIETT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING OG DIETT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
EVENT OG TURISTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EX.PHIL OG EX.FAC MED TILLEGGSFAG - 30 SP Samfunnsfag, psykologi andre grader/kurs
FAGLÆRER I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FARMASI OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILMREGI / FILMFOTO Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI INNEN SAMFUNN OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Master
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSIELL LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELL PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon Master
FINE ART Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FINE ART Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FISKERI, DYRELIV OG KONSERVASJONSBIOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
FISKERIBIOLOGI OG FORVALTNING Matematikk og naturfag Master
FISKERIFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
FITNESS OG PERSONLIG TRENING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
FLYTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSE - HELSEPROMOTERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSE OG HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FOLKEHELSE OG TROPISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FORNYBARE ENERGISYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FORRETNING - INFORMASJONSTEKNOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Master
FORRETNINGSADMINISTRASJON (INNOVASJON OG LEDERSKAP) Økonomi, marked og administrasjon Master
FORRETNINGSADMINISTRASJON I STRATEGISK INNKJØP Økonomi, marked og administrasjon Master
FORRETNINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
FORSKINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FORVALTNINGSINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Master
FORVALTNINGSLOVEN I KINA Samfunnsfag, psykologi Master
FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FOTOMEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FOTOMEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FOTONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FRANSK - AVANSERT Språk, litteratur Bachelor
FRANSK OG FRANSKTALENDE STUDIER Språk, litteratur Bachelor
FRED OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
FREMTIDSJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
GENETISK RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Master
GEOFAG Matematikk og naturfag Master
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOINFORMASJON Matematikk og naturfag Master
GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
GLOBAL HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL MEDIA OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
HANDEL Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HANDEL - FINANSIELL PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HANDEL - REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HELSE OG BEVEGELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
HELSE OG FITNESS Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEKOMMUNIKASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSETEKNOLOGIINNOVASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP - ANVENDT MILJØHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP - EPIDEMIOLOGI OG FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP - HELSEKOMMUNIKASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP (FYSISK ASSISTANSE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP I TRADISJONELL KINESISK MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HOTELL / REISELIV / TURISME Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL / REISELIV / TURISME Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Master
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR-LEDELSE OG INDUSTRIELLE RELASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HR-UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HUMAN RESOURCES (HR) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
HUMANITÆR BISTAND Samfunnsfag, psykologi Master
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETT- OG EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
IDRETT OG TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETT PÅ HØYT NIVÅ Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETT, TRENING OG ADMINISTRASJON Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSTRENER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETTSUTVIKLING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
ILLUSTRASJON OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
INFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INFORMASJONSSIKKERHET OG TRYGGHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER OG BEDRIFTANALYSER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSTEKNOLOGI - SPILL OG GRAFISK PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI - WEB OG SKYDATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI - WEB OG SKYDATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSTEKNOLOGI I STORMASKINER (AVANSERT) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMASJONSTEKNOLOGI OG SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK OG TEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - AUTOMATISERING OG PRODUKSJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - BIOMEDISIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG, ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BÆREKRAFTIG SYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONISK PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ENERGISYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - GEOMEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - IKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INTERNETT Informasjonsteknologi og informatikk Master
INGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOMOLEKYLÆR Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOMOLEKYLÆR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - KJEMIKALIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KONSTRUKSJONSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - LUFTDYKTIGHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - LUFTFART OG FLYKUNNSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MARINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK OG MEKATRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK OG MEKATRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - NETTVERK OG PROGRAMVARETEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROGRAMVARE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROGRAMVARE Informasjonsteknologi og informatikk Master
INGENIØR - PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - SIVIL OG INFRASTRUKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SIVIL OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SIVIL OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - STRUKTUR OG ETTERFORSKNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - SYSTEMER OG OPERASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - SYSTEMSUPPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - TELEKOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - TRANSPORTTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR I SIVILINGENIØRSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØRLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØRSKAP OG RELATERTE TEKNOLOGIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØRVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INTEGRERT PRODUKTDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTENSIVSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERAKSJONSDESIGN OG ELEKTRONISK KUNST Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERAKSJONSDESIGN OG ELEKTRONISK KUNST - BELYSNINGSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERAKSJONSDESIGN OG ELEKTRONISK KUNST - LYD OG AKUSTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERAKTIVE TEKNOLOGIER OG SPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Master
INTERAKTIVITET OG SPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INTERIØR OG ROMDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØRARKITEKTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØRDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERN OG EKSTERN MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERNASJONAL BESKATNING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BY- OG MILJØLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERNASJONAL FORRETNING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
INTERNASJONAL MOTORINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL OFFENTLIG DIPLOMATI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL OFTALMOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERNASJONAL POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL SAMFUNNSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL SPORTSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INTERNASJONAL TURISTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMISK LOV Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONALE OG GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNETTKOMMUNIKASJON OG CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Master
ITALIENSK Språk, litteratur Bachelor
IT-LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
JAPANSK Språk, litteratur Bachelor
JAPANSK - AVANSERT Språk, litteratur Bachelor
JAPANSK - GRUNNKURS Språk, litteratur Bachelor
JORDBRUK / SKOGBRUK / FISKERIFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
JORDMOR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
JORDMORFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
JORNALISTIKK / MEDIEFAG / KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
JOURNALISTIKK / MEDIEFAG / KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JUS Jus Bachelor
KATASTROFEBEREDSKAP OG GJENOPPBYGGING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KERAMIKK / GLASS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KINA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KINESISK Språk, litteratur Bachelor
KINESISK-ENGELSK OVERSETTELSE OG TOLKING Språk, litteratur Bachelor
KIROPRAKTORUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KIROPRAKTORUTDANNING (KIROPRAKTIKK) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KJEMI Matematikk og naturfag Master
KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJØNN OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLIMAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KLINISK AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK EPIDEMIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK NEVROPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK TRENINGSFYSIOLOGI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
KLINISK TRENINGSFYSIOLOGI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
KLINISK TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
KLINISK UTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KLINISK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KOMMUNIKASJON I JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
KOMMUNIKASJON I PR Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KOMMUNIKASJONSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KOMMUNIKASJONSDESIGN Økonomi, marked og administrasjon Master
KOMMUNIKASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KONFLIKTHÅNDTERING OG VEDTAK Samfunnsfag, psykologi Master
KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KONSTRUKSJONSPROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KREATIV MEDIA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING - MANUS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING, PUBLISERING OG REDIGERING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KREATIVE INDUSTRIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIVE VIRKSOMHETER Økonomi, marked og administrasjon Master
KREATIVITET OG INNOVASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
KREATIVITET OG INNOVASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KRIMINALTEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMNOLOGI OG PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KROATIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRYSSKULTURELL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
KULTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KULTURARV Historie, religion, idéfag Master
KULTURARV, MUSEER OG BEVARING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KULTURSTUDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST / KUNSTHÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST / KUNSTHÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST I OFFENTLIGE ROM Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST I SAMFUNNET Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST INNEN ARKITEKTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST: BEVEGENDE BILDE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNSTKURATOR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KVANTITATIV FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
LABORATORIEKVALITETSANALYSE OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
LABORATORIEMEDISIN Matematikk og naturfag Master
LANDBRUK OG MILJØ Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
LANDBRUK, MILJØ OG RELATERTE STUDIER Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
LANDBRUKSFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
LANDBRUKSTEKNIKK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
LANDBRUKSVIRKSOMHET Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
LANDMÅLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LANDSKAPSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LANDSKAPSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE I HELSE- OG SOSIALTJENESTEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
LEDELSE INNEN BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LEDELSE INNEN HELSE- OG SAMFUNNSOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
LEDELSE OG ORGANISASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE OG PLANLEGGING I HELSETJENESTER Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
LEGEMIDDELFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
LEGEMIDDELKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
LIBERAL ARTS OG VITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LOGISTIKK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LOGOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
LOGOPEDI Språk, litteratur Bachelor
LUFTFARTSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LUFTFARTSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LYD- OG MUSIKKDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
LYDPRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
LÆRING I KOMPLEKSE SYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Master
LÅTSKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MARINBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MARINBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARINVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINVITENSKAP OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINVITENSKAP OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON OG REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MAT OG EMBALLASJEINNOVASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MAT OG ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MAT OG LANDBRUKSNÆRING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG DATA Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FINANS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATTEKNOLOGI OG ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MATVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP OG ERNÆRING Matematikk og naturfag Bachelor
MEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIA / MULTIMEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIA / MULTIMEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDIA OG PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDIA OG SKRIVING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIA, KULTUR OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIEDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIEDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDIEKUNST Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIEKUNST Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDIEKUNST OG PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIEPRAKSIS Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIER OG SPORT Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISIN- OG MOLEKYLÆRVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK BILDEBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK FYSIKK Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK PRAKSIS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK STATISTIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK STRÅLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MENNESKELIG BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIGE TJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi Master
MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ GEOVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØ OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFAG Matematikk og naturfag Master
MILJØFAG OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILJØINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØINGENIØRLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MILJØLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
MILJØPLANLEGGING Matematikk og naturfag Master
MILJØRETTET HELSEVERN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MILJØRISIKO OG UTBEDRING Matematikk og naturfag Master
MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØSYSTEMER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MILJØVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MODERNE HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
MODERNE KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MODERNE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MODERNE SPRÅK Språk, litteratur Master
MOLEKYLÆR AVBILDNING OG TERAPI (MIT) Matematikk og naturfag Master
MOTE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTE - DESIGNTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTE - ENTEPRENØRSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MOTE - SALGSFREMMINGSLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTE (KLESTEKNIKK OG DESIGN) Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTE OG TEKSTILDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTEDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTEDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MOTEMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTEMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MOTORINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MULTIMEDIAJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MULTIMEDIEDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MULTIMEDIETEKNOLOGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MUSEUM OG ARV Historie, religion, idéfag Master
MUSIKALTEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKKOMPONERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKKOMPONERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKKTEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKKTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKKTERAPI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKKUNDERVISNING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
NATURRESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Master
NETTVERK OG SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
NUKLEÆRMEDISINSK TEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
NYE MEDIER OG DIGITAL FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
OPERA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
OPTOMETRIUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORAL HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
OSTEOPATI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
OVERSETTELSE Språk, litteratur Master
OVERSETTELSE OG TOLKING Språk, litteratur Master
OVERSETTNING OG TOLKING Språk, litteratur Master
PALENTOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGISK LEDELSE Pedagogiske fag Master
PEDAGOGISK PSYKOLOGI Pedagogiske fag Master
PEDAGOGISK STYRING OG LEDELSE Pedagogiske fag Master
PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon Master
PODIATRI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
POLEN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POPULÆRMUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
PR (PUBLIC RELATIONS) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
PR (PUBLIC RELATIONS) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
PRAKTISK TEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
PREHOSPITALT ARBEID - PARAMEDIC Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PRIMÆRHELSEOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PRIMÆRHELSEOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PRODUKSJONSDESIGN FOR SKJERM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
PRODUKSJONSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
PRODUSENT Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
PROFESJONELL OG KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
PROFESJONELL REGNSKAPSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
PROFESJONELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
PROGRAMVAREINGENIØR Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PROGRAMVARETEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PROGRAMVAREUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Master
PROGRAMVAREUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PROSJEKTLEDELSE FOR THE BYGDE MILJØ Økonomi, marked og administrasjon Master
PSYKIATRI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PUBLISERING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
RADIOFORMAKA Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
REALFAG Matematikk og naturfag Bachelor
REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP - INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP OG INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
REHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
REISELIV Hotell- og reiselivsfag Bachelor
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Master
RETTSMEDISINSK BIOLOGI I BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK FORSKNING I ANVENDT KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSSTUDIER OG KRIMINOLOGI Jus Master
RUSSLANDSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RÅDGIVING - REHABILITERING Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNN OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKULTURELL UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSKUNNSKAP - MILJØ Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP - PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSKUNNSKAP - UNGDOMSARBEID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - BÆREKRAFTIG ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MEKATRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ROMTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - STRUKTURER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TELEKOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SKOGBRUK - SKOGFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
SKOGSVITENSKAP OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
SOSIAL ENDRING OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIAL VITENSKAP - PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SOSIALØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SPANIA OG LATINAMERIKA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Master
SPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLDESIGN OG UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLPROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SPORT OG IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
SPORTS BUSINESS Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
SPORTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SPRÅK Språk, litteratur Bachelor
SPRÅKFAG/LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
SPRÅKPATOLOGI Språk, litteratur Bachelor
STATISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
STATISTIKK OG OPERASJONSFORSKNING Økonomi, marked og administrasjon Master
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STRATEGISK ANSKAFFELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK PR Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK SUPPLY CHAIN LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Master
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SUPPLY CHAIN OG LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE - KREFT OG HEMATOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE - MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE (AVANSERT PRAKSIS) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE (KLINISK LEDERSKAP) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYSTEMDESIGN OG ANALYSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SYSTEMDESIGN OG ANALYSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TALE- OG SPRÅKPATOLOGI Språk, litteratur Master
TALE-, HØRSEL- OG SPRÅKVITENSKAP Språk, litteratur Bachelor
TEATERPRAKSIS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
TEKNOLOGI - KONSTRUKSJONSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKNOLOGI - PROSJEKTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEKSTILDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TELEKOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TELEKOMMUNIKASJON OG NETTVERKSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
TERAPIFAG - KUNST/MUSIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TRANSPORTLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TRAUMATOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TRAUME OG HELBREDING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TRENING OG SPORTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
TRENINGS- OG HELSEVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
TRENINGSFYSIOLOGI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
TRENINGSFYSIOLOGI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
TRENINGSFYSIOLOGI OG REHABILITERING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
TROPISK BIOLOGI OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Master
TROPISK DYREVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
TROPISK URBAN- OG REGIONAL PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TROPISK VETERINÆRVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
TYSK Språk, litteratur Bachelor
UNDERVISNING Lærer- og lektorutdanning Master
URBAN DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
URBAN OG REGIONAL PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
URBAN PLANLEGGING OG UTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
URFOLK - KUNST OG KULTUR Historie, religion, idéfag Master
URFOLK I AUSTRALIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLKSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URFOLKSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSHEMNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTVIKLINGSSTUDIER OG KULTURENDRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTØVENDE DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
UTØVENDE KUNST OG LEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
VETERINÆRMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
VETERINÆRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
VETERINÆRVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
VISUELL KOMMUNIKASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
VISUELL KOMMUNIKASJONSDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
VISUELL KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
VISUELL KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP - RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP - RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Master
VITENSKAP INNEN HJERNE OG SINN Samfunnsfag, psykologi Master
WEBDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
WEBDESIGN OG PRODUKSJON Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
WEBDESIGN OG UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
WEBTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Master
ZOOLOGI OG DYREVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
ZOOLOGI OG ØKOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
ZOOLOGI OG ØKOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI (MARKEDSFØRINGSLEDELSE) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG INFORMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG INFORMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMISK ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKOSYSTEMVITENSKAP Matematikk og naturfag Master

Du kan studere ved 74 skoler i Australia

Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Universitet
International College of Management, Sydney
International College of Management, Sydney er en av verdens fremste utdanningsinstitusjoner innenfor ledelse, hotellfag og turisme. Skolen ligger nydelig til på Manly med utsikt over havet og Sydney.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.

Annonser:

 
FILM OG TV

DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER

SKUESPILL OG SCENEKUNST

LYD
 
INNOVASJON
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
TEKST OG JOURNALISTIKK
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
MERKEVARE OG SALG

MASTER LEDELSE
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
INTERIØR
 
ANVENDT PSYKOLOGI
 
SPILL
 
SPESIALEFFEKTER, MAKEUP OG HÅR
 
POLITIKK OG PÅVIRKNING
 
PEDAGOGIKK
 
ERNÆRING
 
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 
HELSE- OG IDRETTSLEDELSE

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING


Vi løfter fram de største talentene

Flere av historiens mest vellykkede reklamekampanjer er skapt av tidligere studenter fra disse bachelorstudiene.
LES MER

Slik får du et forsprang i arbeidsmarkedet.

Høyskolen Kristiania har 105 års ledende erfaring med å levere praksisnære utdanninger. Dette har vært en fordel for hundretusener av studenter.
LES MERStudier ved Høyskolen Kristiania:

Studier innen HR, markedsføring, ledelse, økonomi og innovasjon:

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Hvorfor velger du det ene produktet fremfor det andre, som kanskje til og med koster mindre? Hvorfor er det noen merker som gir deg gåsehud, andre som får deg til å rynke på nesen, og noen som ikke får deg til å føle noe som helst? Svarene får du ved dette studiet!
LES MER OM STUDIET

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Norsk næringsliv trenger ikke bare dyktige selgere, men også profesjonelle og strategiske salgsledere. Som Norges eneste – og en av få høyskoler i Europa – tilbyr vi en bachelor i markedsføring og salgsledelse.
LES MER OM STUDIET


Bachelor i HR og personalledelse 

Dette er utdanningen for deg som vil bidra til at organisasjoner lykkes gjennom sin viktigste ressurs: Medarbeiderne. Norges første og største HR-bachelor!
LES MER OM STUDIET I LES MER OM STUDIET SOM NETTSTUDIUM

Bachelor i HR og organisasjonspsykologi

Når vi trives på jobb, presterer vi bedre. På dette studiet lærer du hvordan mennesker utvikler seg i jobben sin, og hvordan vi trives på jobb. Du lærer hvordan organisasjonspsykologi er viktig for arbeidsplassers resultater og prestasjoner.
LES MER OM STUDIET


Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i administrasjon og ledelse (nett)

Bachelor i økonomi og administrasjon - regnskapsførere (nett)

Master i markedsføringsledelse

Master i ledelse

Master i praktisk lederskap - erfaringsbasert

MBA - Master of Business Administration (nett)

Master of Science in Marketing (nett)

Master of Science in Finacial Management (nett)

Årsstudium i serviceledelse

Årsstudium i HR og personalledelse (nett)

Årsstudium i bedriftsøkonomi (nett)

Årsstudium i markedsføring og salg (nett)Studier innen helse, medisin, ernæring og pedagogikk:


Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring of folkehelse

Bachelor i anvendt psykologi

Bachelor i helse- og idrettledelse

Bachelor i ernæring

Bachelor i osteopati

Bachelor i akupunktur

Bachelor i akupunktur, deltid

Årsstudium i grunnmedisin

Årsstudium i grunnmedisin (nett)

Årsstudium i psykologi

Årsstudium i ernæring og helse (nett)

Årsstudium i personlig trening (nett)

Videreutdanning i kommunikasjon og helseledelse (nett)

Videreutdanning i osteopati

Videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering

Bachelor i pedagogikk (nett)

Årsstudium i pedagogikk (nett)Studier innen teknologi og IT:


Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt design

Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer

Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering

Bachelor i informasjonsteknologi - Spillprogrammering

Master of Information Systems: Digital Business Systems

Master of Information Systems: Digital Business Systems, deltid

Master of Information Systems: Management and Innovation

Master of Information Systems: Management and Innovation, deltid

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration, deltid

Master of Human-Computer Interaction

Master of Human-Computer Interaction, deltidStudier innen kommunikasjon, design, film og medier:


Bachelor i Art Direction

Bachelor i grafisk design

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i politikk og påvirkning

Bachelor i PR og kommunikasjon

Bachelor i Retail Design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i tjenestedesign

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i journalistikk

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Årsstudium i PR og kommunikasjonStudier innen scenekunst, musikk og studio:


Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i skuespill

Bachelor i musikkproduksjon - Påbygging

Årsstudium i musikkproduksjon