Utdanning i USA

Studier, skoler og studentliv

Her finner du alt av informasjon om utdanning i USA. Det er 552 registrerte skoler som tilbyr studier i USA, og du kan velge mellom 463 ulike studier. Følgene skoletyper er registrert i USA: Universitet Vi har også 12 relaterte artikler som omhandler utdanning i USA. Les mer
  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Yrker

Viser relaterte yrker til hva du kan studere i USA

3D-tegner
Som 3D-tegner jobber du med å modellere og tegne konstruksjoner, som f.eks. bygninger, produkter eller mekaniske innretninger.
Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Agronom
Agronom er tittelen på en som har allsidig landbruksutdannelse (naturbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold, stor...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Aktuar
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...
Allmennlege
Allmennlegen er vanligvis den legen pasienten møter først. Allmennlegen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen...
Ambassadør
Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat. Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner..
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Anestesilege
Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep. I tillegg har anestesileger ofte ansvar for avansert smertebehandlin...
Animatør
Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer. Bruk av grafiske effekter og animas...
Apoteker
En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven...
Arkeolog
Arkeologene finner tradisjonelt sine arbeidsplasser på tre steder: universitetene, fylkeskommunene og museene. Oppgaver kan f.eks være utgravinger som blir foretatt via...
Arkitekt
En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. Det jobbes ofte prosjektbasert med oppdragsgiver. Vanlige arbeids...
Art director
Art Director (AD) er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige jobber innen reklame, PR, film, tv, internett og videospill. Fellesnevneren for en AD's arbeid er...
Assisterende rektor
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc. Det er ikke uvanlig at assis...
Barnelege
En barnelege er en spesialisert lege innen pediatri/barnesykdommer. Barnelegens felt er naturlig nok sykdommer blant barn og ungdom.
Barnesykepleier
Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år. Barnesykepleierens kompetanseområder er i hovedsak pasienter med akutte og/eller kritiske og/eller kroniske...
Bedriftslege
En bedriftslege jobber med forholdet mellom arbeid og helse. Hovedoppgaver: • Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. • Å fremme helse i arbeidslivet. • Å yte bistand ved rehabilitering og...
BIM-tekniker
En BIM-tekniker er en bygningsteknisk tegner for arkitekter og rådgivende ingeniører.
Biokjemiker
En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem. Det kan dreie seg om aktivitet i celler, enzymers påvirkning på organismen og forbrenning. Det finnes...
Biolog
Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi. Du lærer om mikroorganismer...
Bioteknolog
Bioteknologi er en type forskning der man beskjeftiger seg med levende mikroorganismer og organismers kjemiske sammensetning. En bioteknolog er en forsker som bruker kunnskap om levende...
Bistandsarbeider
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Botaniker
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid. I moderne klassifikasjon omfattes planter av alger, bladmoser, levermoser, karsporeplanter (bregneplanter...
Brand manager / Produktansvarlig
Gode reklameskapere har evnen til å benytte språk og kreativitet for å skape sterke merker. Evnen til å forstå hvordan et merke oppnår salg og innflytelse er essensielt i reklame og kommunikasjonsfaget...
Bryst- og endokrinkirurg
Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
Byantikvar
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.
Byggingeniør
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
Cellebiolog
Cellebiologi er studiet om cellers oppbygning, hvordan de ulike delene samarbeider, og om hvordan celler formerer seg og fungerer sammen med andre celler. En cellebiolog er en som er spesialisert innen...
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Dansepedagog
En dansepedagog er kvalifisert for undervisning av dans i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler o.l. Dansepedagogen kan også være kvalifisert for undervisningsstillinger...
Danser
Dans er rytmiske kroppsbevegelser som gjøres med eller uten musikk. Koreografi innen dans er kunsten å lage og iscenesette en dans innenfor de reglene som er gitt av den bestemte danseformen...
Databasekonsulent / Databaseutvikler
En databasekonsulent designer og programmerer databaseløsninger. Han eller hun administrerer og vedlikeholder databaseservere.....
Dataingeniør
Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv...
Demograf
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).
Elektroingeniør
Som elektroingeniør er din oppgave å bidra til at det teknologiske er oppdatert, slik at den moderne hverdagen vi lever i stadig forbedres, og utvikles. Dette er din hovedoppgave. Forbedring av...
Entomolog
En entomolog er en insektsforsker. Som entomolog er du en biolog og zoolog som jobber med fagfeltet entomologi - læren om insekter.
Ergoterapeut
En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering og behandling av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet. En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved...
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
Familieterapeut
Familieterapeuter har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger. Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Vår målsetting er at den som kommer skal få hjelp...
Farmasøyt
Farmasøyter er eksperter på legemidler og bruk av disse. Yrket deles opp i to titler, hvor begge er autorisert helsepersonell og trenger autorisasjon:  Provisorfarmasøyt  Reseptarfarmasøyt...
Feltingeniør
En feltingeniør er en fagperson som jobber andre steder enn hovedselskapets kontor eller hovedkvarter. Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter.
Filolog / Litteraturviter
En filolog leser og tolker tekst. På gresk betyr filologi "kjærlighet til tale. Filologi er språk- og litteraturstudium eller -forskning. En filolog studerer gjerne gamle littærere dokumenter og verker. Filologer...
Filosof
Filosofi er et dykk ned i de mest grunnleggende spørsmål om mennesket, samfunnet og naturen – hva er kunnskap, hvordan avgjøre hva som er sant eller falskt, rett og galt?
Finansmegler
Finansmeglere arbeider med omsetning av verdipapirer, rådgivning vedrørende kjøp og salg av aksjer, obligasjoner, pantebrev og valuta.
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Fiskehelsebiolog
Fiskehelsebiologen er sidestilt med en veterinær når det kommer til fisk, og kan betraktes som en fiskelege. De har mange oppgaver, og kontrollerer at fisken i oppdrettsanlegg er frisk, stiller diagnoser...
Flyger
Som flyger eller navigatør vil du kunne tjenestegjøre ved en av skvadronene som opererer den flytypen du er utdannet på. Siden Luftforsvaret har svært mange tjenestesteder...
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Fondsmegler
Fondsmegler, forretningsdrivende som opptrer som mellommann ved omsetning av verdipapirer, mot godtgjørelse.
Forfatter
En forfatter er en person som skriver en tekst. «Forfatter» er ingen beskyttet yrkestittel og alle som skriver, kan i prinsippet kalle seg forfattere. I dagligtale blir imidlertid uttrykket mest brukt om dem...
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Fotograf
En fotograf jobber blant annet med å dokumentere hendelser, mennesker og omgivelser. Det er mange felt innenfor fotografiens verden, som er ganske ulike. Du kan blant annet jobbe som...
Fylkesskogmester
En fylkesskogmester er ansatt av fylkesmannen og har som oppgave å gjennomføre regjeringens skogpolitikk, lage strategier for bruk av tilskuddsmidler til skognæringen og fungere som rådgiver innen skogbruk i fylkene.
Fylkesskogsjef
Fylkesskogsjefen er faglig leder for skogseksjonen og har ofte en eller flere fylkesskogmestere arbeidende under seg. En fylkesskogsjef har mange administrative oppgaver knyttet til driften av skogbruket i...
Fysiker
En fysikers kunnskaper og ferdigheter er viktige for å kunne forstå og analysere fenomener og prosesser i naturen. Den kunnskapen og innsikten en fysikker har er grunnleggende for moderne...
Fysioterapeut
Som fysioterapeut er du opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Yrkeshverdagen går ut på å ta imot pasienter og vurdere hva de trenger av hjelp Du driver forebyggende arbeid...
Gallerist
En gallerist driver med utstilling, formidling og salg av kunst i egne lokaler. En gallerist søker vanligvis ut forskjellige artister han kan representere for å videreselge kunstverkene deres i galleriet sitt...
Geograf
Som geograf undersøker du sammenhengen mellom mennesker og samfunn og natur. Geografer kan jobbe med mye forskjellig, for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel.
Geokjemiker
Geokjemi er studiet om de kjemiske forbindelsene på jorda og med planetene, hvordan disse reaksjonene og prosessene blir til bergarter og jord og hvordan dette spiller inn på hydrosfæren og atmosfæren.
Geolog
De fleste forbinder geologi med bergarter, mineraler, krystaller og kanskje oljen i Nordsjøen. Geologer arbeider også med steinras og rassikring, tunnelprosjekter, bruksstein og prydstein, malmer og mer...
Geriater
Geriatri er læren om sykdom og sykdommenes konsekvenser hos gamle mennesker. Geriatere er spesialister på å undersøke, stille diagnose og behandle eldre mennesker. Geriatriens hovedfunksjon er klinisk...
Geriatrisk sosionom
Som geriatrisk sosionom jobber du hovedsakelig med å tilrettelegge eldre menneskers hverdag og besitter mye kunnskap om aldringsprosesser. Alderdom bringer med seg flere ulike endringer...
Grafisk designer
Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst. Som grafisk designer kan du jobbe med utrolig mye forskjellig...
Gynekolog
En gynekolog er en lege med spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fødselshjelp omfatter oppfølging av alle typer svangerskap, samt ledelse av fødsler. Kvinnesykdommer...
Hematolog
En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.
Historiker
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
Hjertespesialist / kardiolog
Kardiologen er spesialist i hjertet og hjertesykdommer. Kardiologi, eller spesialist i hjertesykdommer, er en grenspesialisering innen indremedisin. Det innebærer at man først må utdanne seg som lege...
Hotell og resturantsadministrator
Hotell- og restaurantnæringen har et stort behov for kvalifiserte ledere og mellomledere. Som hotell og resturantsadministrator er du kvalifisert for en rekke jobber innen hotell og restaurant og i andre...
Hotellsjef
En hotellsjef planlegger og leder deler av virksomheten på et hotell, dvs. værelses-, resepsjons- og vedlikeholdsavdelingen. I arbeidsoppgavene kan det inngå å planlegge, lede og samordne...
Hudlege
En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Idrettskonsulent
En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, og fungerer som rådgiver for det offentlige eller private.
Iktyolog
Som iktyolog forsker du på blant annet på fiskers atferd, form og struktur, samt fiskens betydning i økosystemet.
Industridesigner
Som industridesigner er din jobb å utforme produkter og løsninger for en kunde, eller en sluttbruker. Du er en problemløser, og fokuserer ikke bare på produktdesignet, men også systemdesignet, selve...
Informasjonskonsulent
Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i...
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Institusjonsprest
En institusjonsprest jobber på sykehus eller andre helseinstitusjoner, og hjelper pasienter, pårørende og ansatte gjennom vanskelige situasjoner og perioder.
Integrasjonsarkitekt
En Integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma. Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å...
Interaksjonsdesigner
n interaksjonsdesigner jobber med å designe brukergrensesnitt; ofte brukergrensesnittene vi møter i ulike applikasjoner og nettsider gjennom på en pc-skjerm. Et enkelt eksempel som forklarer dette...
Interiørarkitekt
Interiørarkitektur er et eget fagområde innenfor arkitektur som omfatter helhetlig planlegging og utforming av rom, og spesialinnredning i offentlige og private bygg. Møbeldesign...
Interiørkonsulent
Du jobber med interiøroppgaver hvor du tegner ut plantegninger av private og offentlige rom ut fra kundens behov og interiørets funksjon.
IT-arkitekt
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur. IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en...
IT-driftskonsulent
IT-driftskonsulenten planlegger og administrerer IT-drift. Han eller hun må ha forståelse av nettverksinfrastruktur, sikkerhet og Internett kommunikasjonssystemer.
IT-Konsulent
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et...
IT-sjef
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende...
Journalist
En journalist jobber i en redaksjon og samler informasjon, ofte om aktuelle hendelser, lager saker og formidler denne informasjonen. De vanligste stedene å jobbe som journalist er i en avis, nettavis...
Karriereveileder
Det er stort behov for rådgivningstjenester innenfor yrkes- og utdanningsveiledning. Med karriereveiledning har du gode forutsetninger for å veilede unge og voksne og bidra til at flere...
Kirurg
En kirurg er en lege med spesialisering i generell kirurgi. Kirurgi er undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep, endoskopiske prosedyrer...
Kjemiker
Kjemikere utfører forskning og utarbeider eller utvikler begreper, teorier og arbeidsmetoder som er relatert til kjemiske prosesser og produksjon. Arbeidsoppgavene kan være: - Forske og utvikle...
Kjole- og draktsyer
Som kjole- og draktsyer kan du designe klær og antrekk, presentere skisser og ferdigstille produktene for kunden, og er med på hele prosessen fra idé til ferdig produkt.
Klesdesigner / Kostymedesigner
Klesdesign er utforming av klær som skal ivareta ulike brukeres behov for komfortable, funksjonelle, nyskapende og tiltalende produkter, tilpasset varierende klimatiske forhold og mangesidig bruk...
Klinisk sosionom
En klinisk sosionom er videreutdannet innen klinisk sosialt arbeid. Barne- og ungdomspsykiatrien, psykiatrisk helsearbeid og arbeid med rusproblematikk er noen av områdene en klinisk sosionom kan...
Kommunikasjonsrådgiver / PR-rådgiver
Som kommunikasjonsrådgiver bidrar du til å opprettholde bedriften eller organisasjonens mediesynlighet og høye troverdighet sammen med resten av kommunikasjonsavdelingen og andre fagansvarlige...
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Koreograf
Koreografi (av gr. choros, kordans, og grafein, skrive), eg. "danseskrift", betyr opptegnelse av dansetrinn og -bevegelser i samband med tilhørende trinn og bevegelser.
Kreftlege / onkolog
Som spesialist i onkologi, også kalt kreftlege, har man kunnskaper om det naturlige forløp av kreftsykdommer, diagnostikk, planlegging og gjennomføring av ulike kreftbehandlinger. Hovedvekten legges på...
Kriminolog
Kriminologi er studiet av de ulike sidene av kriminalitet, samt strafferett og kriminell atferd. Det er også studiet av sosiale og kulturelle reaksjoner på kriminalitet. Det handler om forebygging av...
Kundekonsulent / Kunderådgiver
Arbeid som kundekonsulent passer godt for en som har en egen interesse for service, du må kunne håndtere mye informasjon og til tider stor pågang på arbeidsplassen. En kundekonsulent arbeider...
Kunsthistoriker
En kunsthistoriker har studert kunsthistorie eller andre beslektede fag ved høgskole eller universitet. Kunsthistorie er studiet av ulike historiske kulturers estetiske idealer og kunstneriske praksiser...
Kunstner
Kunstnere ser sin praksis i forhold til samfunnet og kunstfeltet, og tar i bruk nye virkemidler og medier. Kunstnerroller i endring gjør at studentene definerer seg på nye måter i forhold etablerte fag...
Lege
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Limnolog
Limnologi er en gren av biologifaget og fokuserer på alle områder av rennende vann og innsjøer, alt liv som finnes der og ulike faktorer som påvirker det. Alle innsjøer og lokaliteter med vann har sin egen...
Lingvist / Språkviter
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer...
Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat
Logistikere beregner mengden materialer som trengs på spesielle tidspunkter for et bestemt produksjonsprogram, samt utarbeider og kontrollerer produksjonsplaner. Arbeidsoppgaver kan være å...
Lønn og personalmedarbeider
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...
Mammalog
Mammologi er vitenskapen om pattedyr og tilhører zoologi feltet. En mammalog er en biolog med pattedyr som interessefelt, men yrkestittelen er som oftest biolog eller zoolog. Mammologen forsker...
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedsfører / Markedskoordinator
Markedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om det markedet de arbeider i, enten de skal selge en tjeneste, en vare på forbrukermarkedet eller varer og tjenester til andre bedrifter...
Markedsføringskonsulent
Markedsførings- og reklamekonsulenter arbeider med markedsføring av varer og tjenester for salg. Arbeidsoppgaver kan være å utarbeide handlingsplaner for markedsrettede tiltak og følge opp disse...
Markedssjef
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Maskiningeniør
En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter...
Matematiker
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.
Mikrobiolog
Mikrobiologer er spesialiserte biologer. De studerer levende organismer som er umulige å se uten mikroskop. Mikrobiologer undersøker bakterier, sopp, virus, celler og andre mikroorganismer, og jobber ofte som forskere.
Miljøterapeut
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...
Miljøvernleder
En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og...
Miljøvernrådgiver
Miljøvernrådgiveren har det praktiske ansvaret for det kommunale miljøvernet og er plassert i plan-, miljø- og næringstjenesten og rapporterer til tjenesteleder. Som miljøvernrådgiver får man verdifull...
Misjonær
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
Musiker
Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer i diverse sammenhenger.
Mykolog
Mykologi er en gren av både biologi- og botanikkfaget og er vitenskapen om ulike sopper. Mykologien tar for seg alt fra sopper som lever i naturen, til muggsopp og gjærsopp. Sopper er til stede i...
Naturforvalter
Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. En forutsetning...
Nevrolog
En spesialist i nevrologi forventes å kunne ta hånd om diagnostikk, medisinsk behandling og rehabilitering av pasienter med organiske sykdommer, skader, misdannelser og funksjonsforstyrrelser i det...
Organisasjonskonsulent
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...
Ornitolog
Ornitologi er læren om fugler. En ornitolog er en forsker som har spesialisert seg innenfor zoologi.
Ortopediingeniør
Proteser erstatter en tapt legemsdel i bevegelsesorganene, mens en ortose erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en bevart legemsdel. Yrket krever at du har teknisk og medisinsk...
Ortopedisk kirurg
En ortoped er en lege med spesialisering innen ortopedisk kirurgi. Ortopedisk kirurgi er den delen av kirurgi som dreier seg om tilstander innenfor musklene, sener, ryggrad, ben og ledd.
Oversetter / Translatør
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
Palentolog
En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.
Patolog
Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. En patolog konsentrerer seg om sykdommenes årsak, mekanismer og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom...
Pedagog
Pedagogikk er læren om oppdragelsen og undervisningens betydning og form, samt teknikker for hvordan man best lærer bort kunnskap til ulike grupper.
Pedagogisk leder
Som pedagogisk leder har du det pedagogiske ansvaret for barn i forskjellig alder. Som pedagogisk leder samarbeider du med foreldrene, lager ukeplaner, holder avdelingsmøter, tar tak i eventuelle...
Personalkonsulent / HR-Konsulent / Organisasjonskonsulent
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
Personalsjef
En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og rekruttering.
Personlig trener
En personlig trener er en (som oftest) sertifisert fitness-fagperson som jobber én-mot-en eller i gruppe sammen med klienter for å hjelpe dem å nå sine treningsmål. Den personlige treneren er som en privatlærer som kan utdanne deg om helse...
Pilot
Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygningen foregår etter sikkerhetsreglene.
Planteinspektør
En planteinspektør arbeider med kontroll, vurdering og godkjenning av planter.
Plastikkirurg
Plastikkirurgi er en egen kirurgisk spesialitet som omfatter undersøkelse, vurdering og behandling av medfødte og andre deformiteter som omfatter hud, underhud, og underliggende...
Politisk rådgiver
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
Prest / Teolog
”Å være prest er å kunne snakke med folk om det viktigste i livet, og være nær folk i de største stundene”.
Produktdesigner
Produktdesigneren utvikler produkter for allmenn og profesjonell bruk, dvs. gjenstandene vi omgir oss med, og er engasjert i produkt- forbedring og innovasjon.
Profesjonell idrettsutøver
Profesjonelle idrettsutøvere trener ofte og mye, og for å nå til toppen kreves gjerne et stort talent for idretten de bedriver. Hverdagene består av trening og forberedelse til stevner, kamper eller...
Programmedarbeider
En programmedarbeider en journalist som samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio.
Programmerer
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programmerer .Net
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programmerer C++
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk. En...
Programmerer Java
Informasjon om yrket kommer!
Programmerer PHP
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programutvikler / Softwareutvikler
Som softwareutvikler skal du kunne skape nye IT-anvendelser, utvikle ny software og tilpasse og utnytte eksisterende software. IT skapes i et dynamisk samspill mellom teknikk, design og mennesker. Dette gjør...
Prosjektdesigner
Prosjektarbeid har blitt den foretrukne arbeidsformen i organisasjoner og næringsliv, og personer som kan lede prosjekter er attraktive. Man forsøker å lære seg alle sider ved prosjekt-arbeid, som...
Prosjektingeniør
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Prosjektleder IT
En IT-prosjektleder (Information Systems Project Manager) er administrerer mennesker og tekniske ressurser for å oppnå viktige prosjektmål i overensstemmelse med avtalte begrensninger i kvalitet...
Psykiater
En psykiater er utdannet lege med spesialisering i psykiatri – og befatter seg med psykiske lidelser hos voksne. Psykiateren arbeider med forståelse av årsakssammenhenger og utvikling, og jobben...
Psykolog
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Psykoterapeut
Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder...
Radiolog
Radiologi er en spesialitet som jobber med bildediagnostikk og bildeveiledet behandling. Radiologenes arbeid omfatter blant annet røntgenundersøkelser, ultralyd og magnetisk resonans tomografi...
Redaksjonssekretær
En redaksjonssekretær kan være tilknyttet en avis, radio, fjernsyn, tidskrift, magasin eller forlag. Arbeidsoppgavene varierer, men i likehet med en journalist kan redaksjonssekretæren produsere egne saker...
Redaktør
En redaktør er øverste leder og ansvarlig for et medium eller annen publikasjon. En redaktør jobber ofte i en avis, fjernsyn, radio eller i forlag. I en redaksjon er strukturen ofte bygd opp slik at de har...
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Reisekonsulent
En reisekonsulent selger og skreddersyr hovedsakelig reiser for privatkunder og forretningsreisende, men kan også formidle reisepakker og turer som arrangeres av turoperatør.
Reiselivskoordinator
Med denne spesialiseringen har du et godt utgangspunkt for de fleste jobber i reiselivsnæringen. Du vil finne tidligere reiselivskoordinatorer som arbeider både i luften og på bakken i norske og utenlandske...
Rektor
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Reseptarfarmasøyt
Som reseptarfarmasøyt har du gode kunnskaper om legemidler, framstilling av legemidler og hvordan legemidlene virker og kan brukes til behandling og forebygging.
Revisor
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Revmatolog
Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.
Salgssjef / Salgsleder
Som salgssjef har du ansvaret for bedriftens eller organisasjonens salgsorganisasjon...
Samfunnsgeograf
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...
Sanger
En musiker er en person som fremfører, komponerer eller koordinerer musikk. Musikere kan deles inn i hvordan de forholder seg til musikken. Sangere (eller vokalister) bruker stemmen sin. Instrumentalister...
Seismolog
Seismologi er læren om jordskjelv. Det er fundamentalt sett et akademisk tema, og egner seg derfor for personer med anlegg og lyst til forskning. Det har i tillegg en rekke praktiske anvendelser, der...
Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider
Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad. DIn hovedoppgave er å sørge for at selskapet du representerer får solgt sine produkter til markedet...
SFO-assistent
SFO-assistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
Sikkerhetskonsulent
En sikkerhetskonsulent skal kunne være ansvarlig for datasikkerheten i alle typer nettverk i små og mellomstore bedrifter. Han eller hun skal ha god kjennskap til sikkerhetsmetoder innen fysisk sikring, teknisk...
Sivilingeniør / Ingeniør
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Skogbrukssjef
Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen for å gi råd og veiledning om skogbruk. En viktig del av jobben er å forvalte lover og forskrifter om skog og skogbruk.
Skoleassistent
Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
Sosialantropolog
Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et...
Sosiolog
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
Sosionom
En sosionom har mange forskjellige arbeidsoppgaver. I all hovedsak skal jobbe med mennesker i vanskelige livssituasjoner som har behov for forskjellige type støtte i hverdagen. Sosionomen skal blant...
Speditør / befrakter
Speditører og befraktere har ansvaret for fortolling og kontrollerer at forsikringer, eksport/importlisenser og at andre formaliteter er i orden. En speditør planlegger og organiserer godstransporter.
Spesialpedagog
Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan...
Spilldesigner
En spilldesigner spesialiserer seg på å skape interaktive opplevelser, og har ansvar for spillets regler og mekanikker. Dette innebærer å sørge for at spillet er balansert, forståelig og at det er...
Spillprogrammerer
Spillprogrammereren er en programmerer med fokus på grafikk- og simuleringsløsninger, med ekstra fordypning innen teorien og teknologien som benyttes i spill. Vanlige arbeidsoppgaver...
Språkkonsulent
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert...
Statistiker
Statistikk handler i hovedsak om å analysere data. En god statistisk analyse av representative data gir et godt beslutningsgrunnlag, og er et helt nødvendig verktøy innen blant annet medisin, biologi...
Statsautorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Stylist
Personlige stylister hjelper kunder med å oppnå sitt ønskede utseende ved å hjelpe dem i valg av personlige stilelementer
Sykepleier
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...
Systemkonsulent
Det er mange typer studier som fører til jobber innen data og informatikkstudier både på universiteter og høyskoler. Studiene kan være av forskjellige lengde, hvor 3 eller 5 år er mest vanlig...
Systemutvikler
En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og...
Tekstforfatter
En tekstforfatter er ofte den som bidrar med substans, strategi, retning og innhold til annonser, taler, brosjyrer, nettsider, reklamefilmmanus, kundeblader og temaaviser. En dyktig...
Toksikolog
Toksikologi er læren om giftstoffer. Toksikologer deles gjerne i to undergrupper, økotoksikologer som jobber med miljøeffekter av ulike kjemikalier, og humantoksikologer som jobber med effekter på...
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...
Urolog
Urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer.
Utmarkskonsulent
Som utmarkskonsulent arbeider du med spørsmål og oppgaver knyttet til utmark. Jobben innebærer arbeid med saker som gjelder natur og miljø, vilt og innlandsfiske, arealplanlegging eller bistand til grunneiere.
Veterinær / Dyrlege
En veterinær blir også kalt dyrlege, og ofte jobber veterinæren med å hjelpe og behandle dyr som er syke, eller drive forebyggende arbeid, hindre sykdomssmitte mellom dyr og mennesker og jobbe med...
Videokunstner
En videokunster formidler kunst ved bruk av levende bilder, med eller uten lyd.
Virolog
Virologen er ekspert på virus, og kan blant annet jobbe med å klassifisere, isolere eller fremdyrke virus.
Webadministrator / Webmaster
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted. Dette kan for eksempel være en internettside, et forum, eller en chattekanal. En webmaster arbeider...
Webdesigner / Webutvikler
En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder...
Webmarkedsfører
En webmarkedsfører behersker kommersiell webkommunikasjon og skal kunne bygge kommersielle nettsteder ved hjelp av verktøy og driftsprosesser. Han skal kunne beherske nettbasert...
Webredaktør
En webredaktør er ansvarlig for innhold og bilder som brukes på en nettside. De planlegger, researcher, skriver kopiere og redigere innholdet på en nettside. De kan være involvert i å gi kopi til internett eller for en organisasjons interne intranettside.
Zoolog
Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.: entomologi – læren om insekter (evt. leddyr)...
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.
Øre-Nese-Halsspesialist
Som øre-nese-halsspesialist er du lege med spesialisering på sykdommer i øre, nese og hals.
Øyelege
Øyelege er en spesialisering innen øyesykdommer, og omfatter dermed læren om øyets normale funksjon, samt tilstander i øyet og øyets omgivelser.

Viser 463 studier relatert til USA

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Associate degree
AGRONOMI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
AGRONOMI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
AGRONOMI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Associate degree
AKUPUNKTUR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Associate degree
ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Associate degree
ARABISK Språk, litteratur Bachelor
ARABISK Språk, litteratur Master
ARABISK Språk, litteratur Associate degree
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Associate degree
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
ART DIRECTION Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
ART DIRECTION Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
ART DIRECTION Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Associate degree
AUDIOGRAFUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AUDIOGRAFUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AUDIOGRAFUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Associate degree
BIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI Matematikk og naturfag Associate degree
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Associate degree
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Associate degree
CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Master
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
DATASIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASIKKERHET / CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Associate degree
DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Associate degree
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Associate degree
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
DIGITAL ETTERFORSKNING Informasjonsteknologi og informatikk Master
DIGITAL ETTERFORSKNING Informasjonsteknologi og informatikk Associate degree
DIGITAL ETTERFORSKNING OG HENDELSESHÅNDTERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL INFRASTRUKTUR OG CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITALE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DIGITALE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITALE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
DYREATFERD Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
DYREATFERD Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
ENGELSK Språk, litteratur Master
ENGELSK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK Språk, litteratur Associate degree
ENGELSK SPRÅKKURS Språk, litteratur kurs
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERGOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
ERGOTERAPIUTDANNING (ERGOTERAPEUT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
EUROPASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Associate degree
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Master
FARMASI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
FILM OG TV - DOKUMENTARREGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV - DOKUMENTARREGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV - DOKUMENTARREGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
FILM OG TV - FOTOGRAF Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV - FOTOGRAF Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV - FOTOGRAF Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
FILM OG TV - KLIPP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV - KLIPP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV - KLIPP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
FILM OG TV - KREATØR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV - KREATØR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV - KREATØR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
FILM OG TV - LYD Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV - LYD Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV - LYD Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
FILM OG TV - MANUS Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV - MANUS Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV - MANUS Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
FILM OG TV - PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV - PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV - PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
FILM OG TV - PRODUKSJONSDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV - PRODUKSJONSDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV - PRODUKSJONSDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
FILM OG TV - REGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV - REGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV - REGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
FILM OG TV - VISUAL EFFECTS VFX DESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV - VISUAL EFFECTS VFX DESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV - VISUAL EFFECTS VFX DESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Associate degree
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
FLYGER- OG NAVIGATØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FOLKEHELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Master
FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Associate degree
FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
FRANSK Språk, litteratur Master
FRANSK Språk, litteratur Bachelor
FRANSK Språk, litteratur Associate degree
FYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK Matematikk og naturfag Associate degree
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Associate degree
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Associate degree
GEOLOGI Matematikk og naturfag Master
GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI Matematikk og naturfag Associate degree
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
GRESK Språk, litteratur Master
GRESK Språk, litteratur Bachelor
HAVBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
HAVBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE Historie, religion, idéfag Associate degree
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Associate degree
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
HUSDYRVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
HUSDYRVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
HUSDYRVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Associate degree
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Associate degree
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Associate degree
ILLUSTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
ILLUSTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
ILLUSTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Associate degree
INFORMASJONSTEKNOLOGI - PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Associate degree
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
INGENIØR - FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - LUFTFART Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - LUFTFART Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
INGENIØR - LUFTFART Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MATERIALTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MATERIALTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
INGENIØR - MATERIALTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
INGENIØR - MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
INGENIØR - ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
INTERAKSJONSDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Master
INTERAKSJONSDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTERAKSJONSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
INTERIØRARKITEKTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INTERIØRARKITEKTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØRARKITEKTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
INTERIØRDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØRDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INTERIØRDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
INTERNASJONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Associate degree
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Associate degree
INTERNATIONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
IT OG INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
IT OG INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Associate degree
IT OG INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Master
ITALIENSK Språk, litteratur Master
ITALIENSK Språk, litteratur Bachelor
ITALIENSK Språk, litteratur Associate degree
JAPANSK Språk, litteratur Bachelor
JAPANSK Språk, litteratur Master
JAPANSK Språk, litteratur Associate degree
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
KINESISK Språk, litteratur Bachelor
KINESISK Språk, litteratur Master
KINESISK Språk, litteratur Associate degree
KIROPRAKTORUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KIROPRAKTORUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
KIROPRAKTORUTDANNING (KIROPRAKTIKK) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KJEMI Matematikk og naturfag Master
KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI Matematikk og naturfag Associate degree
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Associate degree
KOREANSK Språk, litteratur Bachelor
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Associate degree
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
LATIN Språk, litteratur Master
LATIN Språk, litteratur Bachelor
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
LINGVISTIKK Språk, litteratur Bachelor
LINGVISTIKK Språk, litteratur Associate degree
LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
LITTERATUR Språk, litteratur Master
LITTERATUR Språk, litteratur Associate degree
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
LUFTFARTSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LUFTFARTSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LUFTFARTSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
LYDDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
LYDDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
LYDDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
LYSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
LYSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
LYSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
MAKEUP-ARTIST - MAKE-UP ARTIST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MAKEUP-ARTIST - MAKE-UP ARTIST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
MAKEUP-ARTIST - MAKE-UP ARTIST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MARINBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MARINBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARINBIOLOGI Matematikk og naturfag Associate degree
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Associate degree
MBA - EXECUTIVE Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Økonomi, marked og administrasjon Master
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
MIDTØSTENSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MIDTØSTENSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Associate degree
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Associate degree
MOTE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MOTE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
NATUR OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
NATUR OG MILJØ Matematikk og naturfag Master
NATUR OG MILJØ Matematikk og naturfag Associate degree
NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Associate degree
NORSK Språk, litteratur Bachelor
ODONTOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ODONTOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ODONTOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
ODONTOLOGI (TANNLEGE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
OPTOMETRIUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
OPTOMETRIUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
OPTOMETRIUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
ORTOPEDIINGENIØR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
ORTOPEDIINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ORTOPEDIINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PERSONLIG TRENER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
PERSONLIG TRENER GRUNNUTDANNING - 30 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Halvårsstudium
PORTUGISISK Språk, litteratur Bachelor
PORTUGISISK Språk, litteratur Master
PR OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
PR OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
PR OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Associate degree
PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
PRODUKTDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Associate degree
PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Master
PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Associate degree
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi profesjonsutdanning
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Associate degree
RADIOGRAFI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-3
REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Associate degree
REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Master
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Master
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
RUSSISK Språk, litteratur Master
RUSSISK Språk, litteratur Bachelor
RUSSISK Språk, litteratur Associate degree
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Associate degree
SHIPPING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SHIPPING Økonomi, marked og administrasjon Master
SHIPPING Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
SIVILINGENIØR - PRODUKTDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SKOGBRUK - SKOGFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
SKOGBRUK - SKOGFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
SKOGBRUK - SKOGFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Associate degree
SKUESPILL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
SKUESPILL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
SKUESPILLER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Associate degree
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Associate degree
SOSIALT ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Associate degree
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Associate degree
SPANSK Språk, litteratur Bachelor
SPANSK Språk, litteratur Master
SPANSK Språk, litteratur Associate degree
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
SPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Master
SPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Associate degree
SPILLPROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLPROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Master
SPILLPROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Associate degree
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Associate degree
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Associate degree
STUDIESPESIALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Associate degree
TYSK Språk, litteratur Master
TYSK Språk, litteratur Bachelor
TYSK Språk, litteratur Associate degree
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Associate degree
VETERINÆR Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
VETERINÆR Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Associate degree
VETERINÆRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
ZOOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ZOOLOGI Matematikk og naturfag Master
ZOOLOGI Matematikk og naturfag Associate degree
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Associate degree

Du kan studere ved 552 skoler i USA

Universitet
American College of Norway
Ta det første året av en amerikansk bachelorgrad i Norge. Vi tilbyr et internasjonalt studentmiljø der du studerer sammen med norske og amerikanske studenter. Få unike vennskap du tar med deg videre til USA!
Universitet
Colorado Mesa University
Between mountains and desert canyons, Colorado Mesa University offers students a unique opportunity to blaze their own trail and make their education truly their own. Small class sizes and state of the art facilities pair with nearly limitless opportunities for outdoor recreation to create an experience you will not find anywhere else.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Språkskole
EF Education
Vi åpner verden gjennom utdanning, språkopplæring, kulturell utveksling og akademiske programmer.
Universitet
Genesee Community College
Genesee Community College is part of the State University of New York (SUNY) and known for its affordable tuition, excellent facilities and caring faculty and staff.
Universitet
Hawaii Pacific University
Hawai‘i Pacific University is the largest private, non-profit university in the state of Hawai’i, USA. HPU is home to over 5,000 students from all 50 states and over 70 countries around the world. Our campuses are unique, with the excitement of an urban campus in downtown Honolulu, at the foot of the Ko‘olau mountains, and an Oceanic Institute bordering the Pacific Ocean.
Universitet
Illinois Institute of Technology
Illinois Tech is internationally recognized in distinctive areas of education and research, using as its platform the global city of Chicago, driven by a professional and technology-oriented focus, and based on a culture of innovation and excellence.
Universitet
Mount Aloysius College
Mount Aloysius College is one of the most affordable private colleges in the USA - Currently, more than 94 percent of our students receive scholarships and financial aid -16,500+ Alumni in Leadership roles all over - Small classes with average class size of 14 students.
Universitet
Pacific Lutheran University
Universitetet er kjent for sitt internasjonale fokus i utdanningen og er rangert som det tiende beste universitetet i USA av New York Times. Studentene blir oppfordret til å bo på campus og nordiske studenter blir gitt stipender hvis de velger dette alternativet.
Universitet
Southern Utah University
SUU offers Bachelors and Masters degrees in a variety of fields in Business, Education, Physical Sciences, Engineering, Humanities, Social Sciences, and Performing & Visual Arts. The student population is 11,000, over 700 of whom are international, in a town of 30,000 residents. Welcome to SUU!

Annonser:

 
KUNST OG DESIGN

TEKNOLOGI OG INNOVASJON
 
HELSE OG PSYKOLOGI
 
HR, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER
 
FORNYBAR ENERGI
 
SYKEPLEIE, SOSIONOM, VERNEPLEIE

TEORI FAGPRØVEN
 
ØKONOMI OG BÆREKRAFT
 
LOGISTIKK
 
PSYKOLOGI
 
PEDAGOGIKK
 
MASTERSTUDIER
 
MOTE
 
INTERIØR
 
SPILL
 
IDRETT OG TRENING
 
SKUESPILL OG DANS
 
INNOVASJON
 
FAGSKOLESTUDIER
 
HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
STED ELLER NETTBASERT
 
NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
FOTO
 
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG
STED ELLER NETTBASERT

FAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG
STED ELLER NETTBASERT

Usikker på hva du skal studere?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor har vi i Kristiania laget en enkel og morsom test, som forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning.

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer best for deg? Vi i Kristiania hjelper deg gjerne!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING


VID


Drømmer du om en utdannelse hvor du kan jobbe med mennesker, og hvor både faglig kunnskap og evnen til å forstå og samhandle med andre står sentralt? VID vitenskapelig høgskole er en av landets eldste og største private høgskoler. Se våre studier innen:

SykepleieSosialfag Helsefag Sosial bærekraft | Familieterapi Ledelse Barnevern Teologi og religion |

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Høgskolen i Østfold


Høgskolen i Østfold har et aktivt og spennende studentmiljø. Studentsamfundet arrangerer quiz, fester og festivaler. Samfundet organiserer også andre aktiviteter, som revy, kos, og studentidrett. Se våre studier innen:

Helse og velferd | Ingeniør | Samfunnsfag og språk | Økonomi, administrasjon og ledelse | Informasjonsteknologi | ØLærerutdanning og pedagogiske fag | Scenekunst

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Kristiania


Kristiania leverer forskning og utdanning på fagskole, bachelor, master og doktorgradsnivå innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Se alle våre studier innen:

Helse og psykologi | HR, markedsføring og kommunikasjon | Kunst og design | Teknologi og innovasjon

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. Se alle våre studier innen:

Teknologi | Økonomi | Fornybar energi | Radioaktivitet

GÅ TIL HJEMMESIDENFagskolen i Viken


Har du fagbrev og eller arbeidserfaring, og ønsker å øke din kompentanse? Vi har studier på heltid, deltid og nettbaserte studier. Vi har studier innen teknologi, helse, elektro, reiseliv, oppvekst, ledelse, kjemi, BIM, datateknikk, bygg, anlegg og KEM.

SE ALLE VÅRE STUDIER HER

Høgskolen i Molde


Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Se våre studier innen:

Helse og sosialfag | IT | Logistikk | Juss- og samfunnsfag | Sport | Økonomi

GÅ TIL HJEMMESIDENMF vitenskapelig høyskole


Ønsker du deg meningsfull jobb hvor du kan gjøre en forskjell for menneskene eller samfunnet rundt deg? På MF får du spennende studier og en god studietid. Se våre studier innen:

Samfunnsvitenskap | Religionsvitenskap Lektor og skole Teologi og kirke

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Høgskolen i Innlandet


I tillegg til studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnet sine behov for livslang læring. Se våre studier innen: 

Bærekraft
Helse og sosialfag | Økonomi Idrett Landbruk Lærer Musikk | Spill | Film og tv Nett Deltid Bachelor | MasterÅrsstudium Videreutdanning |  Se alle studier

GÅ TIL HJEMMESIDENFagskolen AOF


En fagskoleutdanning kan du kombinere med jobb, da alle utdanningene er på deltid.. Se våre studier innen:


Oppvekst | Helse og omsorg Ledelse Helse, miljø og sikkerhet

GÅ TIL HJEMMESIDEN

AOF teori til fagprøven


Har du jobbet lenge og har mye erfaring? Teorikurs til fagprøven eller svenneprøven er første steg på veien fra ufaglært til faglært. Kursene er lagt opp slik at de kan kombineres med jobb.. Se våre studier innen: 

Teknologi og industrifag 
Salg, service og reiseliv | Restaurant og matfag Helse og omsorg Bygg og anlegg Renhold Oppvekst og skole

GÅ TIL HJEMMESIDEN