Utdanning i USA

Studier, skoler og studentliv

Her finner du alt av informasjon om utdanning i USA. Det er 799 registrerte skoler som tilbyr studier i USA, og du kan velge mellom 1332 ulike studier. Følgene skoletyper er registrert i USA: Universitet Vi har også 10 relaterte artikler som omhandler utdanning i USA. Les mer
  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Yrker

Viser relaterte yrker til hva du kan studere i USA

3D-tegner
Som 3D-tegner jobber du med å modellere og tegne konstruksjoner, som f.eks. bygninger, produkter eller mekaniske innretninger.
Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Administrasjonssekretær
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper. Mulighetene er mange – du kan fylle stillinger som...
Agronom
Agronom er tittelen på en som har allsidig landbruksutdannelse (naturbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold, stor...
Akkompagnatør
Som akkompagnatør lærer du å tilpasse akkompagnement til sentrale stiluttrykk og sjangere for ulike soloinstrumenter og kombinasjoner av instrumenter. Omfatter også besifringsspill/partiturspill/ ge...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Aktuar
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...
Akuttsykepleier
Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, hun skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fr...
Allmennlege
Allmennlegen er vanligvis den legen pasienten møter først. Allmennlegen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen...
Ambassadør
Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat. Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner..
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Anestesilege
Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep. I tillegg har anestesileger ofte ansvar for avansert smertebehandlin...
Anestesisykepleier
Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling eller som er akutt og/eller kritisk syke i eller utenfor sykehus. Målet er...
Animatør
Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer. Bruk av grafiske effekter og animas...
Anleggsleder / Byggleder
Anleggsleder eller byggleder har planen, koordineringen og kontrollen på et prosjekt fra dens begynnelse til slutt. En byggleder er nødt til å møte klientenst ønske på bestilling ved å produksere et funksjonellt og økonomiskt prosjekt.
Apoteker
En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven...
Arkeolog
Arkeologene finner tradisjonelt sine arbeidsplasser på tre steder: universitetene, fylkeskommunene og museene. Oppgaver kan f.eks være utgravinger som blir foretatt via...
Arkitekt
En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. Det jobbes ofte prosjektbasert med oppdragsgiver. Vanlige arbeids...
Arkivar
Arkivyrket profesjonaliseres mer og mer med krav om høy utdanning og ekspertise på flere områder. Arkivaren skal utføre ulike oppgaver knyttet til områdene arkiv, teknologi...
Art director
Art Director (AD) er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige jobber innen reklame, PR, film, tv, internett og videospill. Fellesnevneren for en AD's arbeid er...
Assisterende rektor
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc. Det er ikke uvanlig at assis...
Astrofysiker
Astrofysikeren bruker fysikken som et redskap for å studere de fysiske egenskapene til astronomiske objekter (som stjerner og galakser) og på hvilke måter disse kan påvirke hverandre. Knut Jørgen Røed...
Astronom
Det finnes ingen yrkestittel ”astronom”, vi beskriver derfor de som har en utdannelse med mastergrad i astronomi/astrofysikk. Blant disse er det en del som er akademiske forskere inn...
Automatiseringsingeniør
En automatiseringsingeniør blir ofte kalt automasjonsingeniør, som er en direkte oversettelse fra engelsk. Automatiseringsingeniøren kan konstruere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer - det vil...
Autorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Barnelege
En barnelege er en spesialisert lege innen pediatri/barnesykdommer. Barnelegens felt er naturlig nok sykdommer blant barn og ungdom.
Barnesykepleier
Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år. Barnesykepleierens kompetanseområder er i hovedsak pasienter med akutte og/eller kritiske og/eller kroniske...
Bedriftslege
En bedriftslege jobber med forholdet mellom arbeid og helse. Hovedoppgaver: • Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. • Å fremme helse i arbeidslivet. • Å yte bistand ved rehabilitering og...
Bibliotekar
En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid. Bibliotekaren kjenner søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i...
Billedkunstner
En billedkunster jobber med formidling av kunst gjennom bilder. Kunstformen spenner vidt og innebærer en rekke ulike sjangre.
BIM-tekniker
En BIM-tekniker er en bygningsteknisk tegner for arkitekter og rådgivende ingeniører.
Bioingeniør
Bioingeniøren er både helsearbeider og ingeniør, og er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier. Bioingeniørenes hovedfunksjon er å ta pasientprøver og å utføre...
Biokjemiker
En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem. Det kan dreie seg om aktivitet i celler, enzymers påvirkning på organismen og forbrenning. Det finnes...
Biolog
Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi. Du lærer om mikroorganismer...
Bioteknolog
Bioteknologi er en type forskning der man beskjeftiger seg med levende mikroorganismer og organismers kjemiske sammensetning. En bioteknolog er en forsker som bruker kunnskap om levende...
Bistandsarbeider
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Bonde
Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.
Botaniker
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid. I moderne klassifikasjon omfattes planter av alger, bladmoser, levermoser, karsporeplanter (bregneplanter...
Brand manager / Produktansvarlig
Gode reklameskapere har evnen til å benytte språk og kreativitet for å skape sterke merker. Evnen til å forstå hvordan et merke oppnår salg og innflytelse er essensielt i reklame og kommunikasjonsfaget...
Bryst- og endokrinkirurg
Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
Bunadtilvirker
En bunadtilvirker syr og dekorerer bunader.
Byantikvar
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.
Byggingeniør
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
Cellebiolog
Cellebiologi er studiet om cellers oppbygning, hvordan de ulike delene samarbeider, og om hvordan celler formerer seg og fungerer sammen med andre celler. En cellebiolog er en som er spesialisert innen...
Coach
Hovedfokuset til en coach er å motivere og coache på en slik måte at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Dansepedagog
En dansepedagog er kvalifisert for undervisning av dans i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler o.l. Dansepedagogen kan også være kvalifisert for undervisningsstillinger...
Danser
Dans er rytmiske kroppsbevegelser som gjøres med eller uten musikk. Koreografi innen dans er kunsten å lage og iscenesette en dans innenfor de reglene som er gitt av den bestemte danseformen...
Databasekonsulent / Databaseutvikler
En databasekonsulent designer og programmerer databaseløsninger. Han eller hun administrerer og vedlikeholder databaseservere.....
Dataingeniør
Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv...
Demograf
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).
Diakon
En diakon er opprinnelig en ordinert (det vil si en formell innsettelse som fører med seg status og ansvar) person i en kristen kirke, i rangordningen plassert under prest og biskop. Avhengig av...
Duodjar
En duodjar lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.
Eiendomsmegler / Statsautorisert eiendomsmegler
Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste gjør i løpet av livet. I en slik situasjon er det viktig at transaksjonen skjer på en optimal måte, slik at både kjøper og selger blir fornøyd. På...
Elektroingeniør
Som elektroingeniør er din oppgave å bidra til at det teknologiske er oppdatert, slik at den moderne hverdagen vi lever i stadig forbedres, og utvikles. Dette er din hovedoppgave. Forbedring av...
Elkraftingeniør
Elkraftingeniøren jobber med prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg som er under offentlig kontroll og tilsyn.
Energi og miljøingeniør
Som en energi- og miljøingeniør jobber du med miljøvennlige løsninger, og miljøaspekter ved ulike byggeprosjekter. I dag er dette noe man legger stor vekt på i nybygg. Om fokuset er lagt på inne klima...
Entomolog
En entomolog er en insektsforsker. Som entomolog er du en biolog og zoolog som jobber med fagfeltet entomologi - læren om insekter.
Ergoterapeut
En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering og behandling av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet. En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved...
Fagarbeider i sjømatproduksjon
Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer (fisk og annen sjømat).
Faglærer
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
Familieterapeut
Familieterapeuter har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger. Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Vår målsetting er at den som kommer skal få hjelp...
Farmasøyt
Farmasøyter er eksperter på legemidler og bruk av disse. Yrket deles opp i to titler, hvor begge er autorisert helsepersonell og trenger autorisasjon:  Provisorfarmasøyt  Reseptarfarmasøyt...
Feltingeniør
En feltingeniør er en fagperson som jobber andre steder enn hovedselskapets kontor eller hovedkvarter. Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter.
Filmfotograf
Filmfotografer håndterer kameraer under film eller TV-innspillinger, og passer på at lyd og fargeinnstilling på kamera er korrekt.
Filolog / Litteraturviter
En filolog leser og tolker tekst. På gresk betyr filologi "kjærlighet til tale. Filologi er språk- og litteraturstudium eller -forskning. En filolog studerer gjerne gamle littærere dokumenter og verker. Filologer...
Filosof
Filosofi er et dykk ned i de mest grunnleggende spørsmål om mennesket, samfunnet og naturen – hva er kunnskap, hvordan avgjøre hva som er sant eller falskt, rett og galt?
Finansmegler
Finansmeglere arbeider med omsetning av verdipapirer, rådgivning vedrørende kjøp og salg av aksjer, obligasjoner, pantebrev og valuta.
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Fiskehelsebiolog
Fiskehelsebiologen er sidestilt med en veterinær når det kommer til fisk, og kan betraktes som en fiskelege. De har mange oppgaver, og kontrollerer at fisken i oppdrettsanlegg er frisk, stiller diagnoser...
Fiskeoppdretter
Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.
Fisker
Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.
Flygeleder
En flygeleder eller flyveleder har som hovedoppgave å forhindre sammenstøt mellom luftfartøy på bakken og i luften, samt sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling, gi råd og informasjon til luftfartøy...
Flyger
Som flyger eller navigatør vil du kunne tjenestegjøre ved en av skvadronene som opererer den flytypen du er utdannet på. Siden Luftforsvaret har svært mange tjenestesteder...
Flyinstruktør
Flyinstruktører lærer fremtidige piloter å fly privatfly og trafikkfly. Flyinstruktøren underviser både i teori og praksis.
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Flysystemmekaniker
Som flysystemmekaniker er du en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste av luftfartøyets systemer.
Fondsmegler
Fondsmegler, forretningsdrivende som opptrer som mellommann ved omsetning av verdipapirer, mot godtgjørelse.
Forfatter
En forfatter er en person som skriver en tekst. «Forfatter» er ingen beskyttet yrkestittel og alle som skriver, kan i prinsippet kalle seg forfattere. I dagligtale blir imidlertid uttrykket mest brukt om dem...
Forgyller
En forgyller overflatebehandler forgylte arbeider eller legger bladgull på nye gjenstander.
Forretningsutvikler
Forretningsutvikling er en bred betegnelse benyttet for å beskrive akvititeter forretningsforetak gjennomfører med hensikt å forbedre eller skape ny virksomhet.
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Fotograf
En fotograf jobber blant annet med å dokumentere hendelser, mennesker og omgivelser. Det er mange felt innenfor fotografiens verden, som er ganske ulike. Du kan blant annet jobbe som...
Fotojournalist
En hverdag som fotojournalist handler om å dokumentere det som skjer ved hjelp av bilder. Fotojournalisten er både journalist og fotograf, og jobber med å formidle nyheter og informasjon...
Fylkesjordsjef
En fylkesjordsjef er ansatt hos Fylkesmannen, med ansvar for jordbrukspørsmål.
Fylkesskogmester
En fylkesskogmester er ansatt av fylkesmannen og har som oppgave å gjennomføre regjeringens skogpolitikk, lage strategier for bruk av tilskuddsmidler til skognæringen og fungere som rådgiver innen skogbruk i fylkene.
Fylkesskogsjef
Fylkesskogsjefen er faglig leder for skogseksjonen og har ofte en eller flere fylkesskogmestere arbeidende under seg. En fylkesskogsjef har mange administrative oppgaver knyttet til driften av skogbruket i...
Fysiker
En fysikers kunnskaper og ferdigheter er viktige for å kunne forstå og analysere fenomener og prosesser i naturen. Den kunnskapen og innsikten en fysikker har er grunnleggende for moderne...
Fysikkingeniør
En fysikkingeniør arbeider med avanserte problemstillinger, analytisk og logisk tankegang, og har evner til å få oversikt over problemer.
Fysioterapeut
Som fysioterapeut er du opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Yrkeshverdagen går ut på å ta imot pasienter og vurdere hva de trenger av hjelp Du driver forebyggende arbeid...
Førsteamanuensis
Amanuensis og førsteamanuensis er høyere vitenskapelige stillinger ved universiteter og høyskoler i Norge. En stilling som amanuensis krever at man har hovedfag, embedseksamen eller lignende. For å...
Gallerist
En gallerist driver med utstilling, formidling og salg av kunst i egne lokaler. En gallerist søker vanligvis ut forskjellige artister han kan representere for å videreselge kunstverkene deres i galleriet sitt...
Garver
Som garver bearbeider du dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer.
Geofysiker
Som geofysiker forsker du på jordens kjerne, lag og plater. Geofysikeren har også kunnskap om vulkaner og jordskjelv.
Geograf
Som geograf undersøker du sammenhengen mellom mennesker og samfunn og natur. Geografer kan jobbe med mye forskjellig, for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel.
Geokjemiker
Geokjemi er studiet om de kjemiske forbindelsene på jorda og med planetene, hvordan disse reaksjonene og prosessene blir til bergarter og jord og hvordan dette spiller inn på hydrosfæren og atmosfæren.
Geolog
De fleste forbinder geologi med bergarter, mineraler, krystaller og kanskje oljen i Nordsjøen. Geologer arbeider også med steinras og rassikring, tunnelprosjekter, bruksstein og prydstein, malmer og mer...
Geriater
Geriatri er læren om sykdom og sykdommenes konsekvenser hos gamle mennesker. Geriatere er spesialister på å undersøke, stille diagnose og behandle eldre mennesker. Geriatriens hovedfunksjon er klinisk...
Geriatrisk sosionom
Som geriatrisk sosionom jobber du hovedsakelig med å tilrettelegge eldre menneskers hverdag og besitter mye kunnskap om aldringsprosesser. Alderdom bringer med seg flere ulike endringer...
Grafisk designer
Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst. Som grafisk designer kan du jobbe med utrolig mye forskjellig...
Gravferdskonsulent
Som gravferdskonsulent hjelper du pårørende i forbindelse med dødsfall og begravelse. Det er de etterlatte som bestemmer hvor mye hjelp de vil ha til praktiske ting i etterkant av et dødsfall.
Gravør
Gravøren graverer tekst, inskripsjoner eller dekor på ulike typer materialer.
Guide
En guide leder omvisninger i byer, museer og i lokalmiljøet, for å vise turister eller andre reisende severdigheter.
Gynekolog
En gynekolog er en lege med spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fødselshjelp omfatter oppfølging av alle typer svangerskap, samt ledelse av fødsler. Kvinnesykdommer...
Havforsker
En havforsker studerer alt fra havets kjemi, havbunnens geologi, havets fysikk til de levende organismenes biologi. Noen reiser på sjøen for å samle inn data, mens andre gjennomfører forskjellige...
Helse- og treningsterapeut
Helse- og treningsterapeuter jobber med trening som forebyggende og rehabiliterende medisin mot en rekke sykdomstilstander, i første rekke livsstilssykdommer som hjerte- karsykdommer, diabetes II, muskel- skjelettplager og kreft.
Helsefagarbeider
En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.
Helsesøster
En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.
Hematolog
En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.
Herreskredder
En herreskredder lager plagg som tilpasses kunder. Herreskredderen tar mål for å finne riktig størrelse, og designer klær og lager mønstre. Disse brukes når klærne skal sys.
Hestefaglært
I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til arbeid med hester.
Historiker
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
Hjemmehjelp
En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid o.l. Hjemmehjelpen kan også slå følge til legen eller annen behandling. Noen eldre og funksjonshemmede har behov for særlig...
Hjertespesialist / kardiolog
Kardiologen er spesialist i hjertet og hjertesykdommer. Kardiologi, eller spesialist i hjertesykdommer, er en grenspesialisering innen indremedisin. Det innebærer at man først må utdanne seg som lege...
Hotell og resturantsadministrator
Hotell- og restaurantnæringen har et stort behov for kvalifiserte ledere og mellomledere. Som hotell og resturantsadministrator er du kvalifisert for en rekke jobber innen hotell og restaurant og i andre...
Hotellsjef
En hotellsjef planlegger og leder deler av virksomheten på et hotell, dvs. værelses-, resepsjons- og vedlikeholdsavdelingen. I arbeidsoppgavene kan det inngå å planlegge, lede og samordne...
Hovmester
Hovmester er en stillingsbetegnelse for en overordnet stilling innenfor serveringsbransjen og har sin arbeidsplass på restaurant, hotell eller andre serveringssteder.
Hovslager
Hovslageren skor hester. Beskjæring av hover, kald- eller varmsmiing av hestesko og festing av sko på hoven med søm (spiker) inngår i arbeidet.
Hudlege
En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Håndvever
En håndvever vever klær, utsmykninger og dekorasjoner.
Idrettskonsulent
En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, og fungerer som rådgiver for det offentlige eller private.
Idrettstrener
En idrettstrener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrettutøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.
IKT-Servicemedarbeider
IKT-servicefaget omfatter drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur. En IKT-servicefaglært skal bidra til å videreutvikle...
Iktyolog
Som iktyolog forsker du på blant annet på fiskers atferd, form og struktur, samt fiskens betydning i økosystemet.
Illustratør
Illustratørens oppgave er å formidle eller forsterke et budskap for en kunde gjennom bildet. Du må ta hensyn til hvem avsenderen er, hva som skal formidles og hvem du snakker til. Med sin evne til å...
Industridesigner
Som industridesigner er din jobb å utforme produkter og løsninger for en kunde, eller en sluttbruker. Du er en problemløser, og fokuserer ikke bare på produktdesignet, men også systemdesignet, selve...
Industrimekaniker
Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
Informasjonskonsulent
Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i...
Ingeniør i kommunikasjonsteknologi
Kommunikasjonsteknologi er teknologien bak internett, bredbånd, mobiltelefoni og trådløs kommunikasjon er i stadig utvikling. Denne teknologien er fundamentet for det nettbaserte samfunn...
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Inspisient
Inspisienten fungerer som et kontaktledd mellom regissøren og produsenten i en teaterproduksjon og har ansvar for tekniske eller administrative oppdrag i tilknytning til forestillinger. Hun sørger for...
Institusjonsprest
En institusjonsprest jobber på sykehus eller andre helseinstitusjoner, og hjelper pasienter, pårørende og ansatte gjennom vanskelige situasjoner og perioder.
Integrasjonsarkitekt
En Integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma. Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å...
Interaksjonsdesigner
n interaksjonsdesigner jobber med å designe brukergrensesnitt; ofte brukergrensesnittene vi møter i ulike applikasjoner og nettsider gjennom på en pc-skjerm. Et enkelt eksempel som forklarer dette...
Interiørarkitekt
Interiørarkitektur er et eget fagområde innenfor arkitektur som omfatter helhetlig planlegging og utforming av rom, og spesialinnredning i offentlige og private bygg. Møbeldesign...
Interiørkonsulent
Du jobber med interiøroppgaver hvor du tegner ut plantegninger av private og offentlige rom ut fra kundens behov og interiørets funksjon.
IT-arkitekt
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur. IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en...
IT-driftskonsulent
IT-driftskonsulenten planlegger og administrerer IT-drift. Han eller hun må ha forståelse av nettverksinfrastruktur, sikkerhet og Internett kommunikasjonssystemer.
IT-Konsulent
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et...
IT-sjef
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende...
Jordbrukssjef
En jordbrukssjef er ansatt i en kommune for å gi råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk. Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i kommunen, og vil også ha en rekke administrative arbeidsoppgaver.
Journalist
En journalist jobber i en redaksjon og samler informasjon, ofte om aktuelle hendelser, lager saker og formidler denne informasjonen. De vanligste stedene å jobbe som journalist er i en avis, nettavis...
Kantor / Kirkemusiker
Kirkemusikeren er kirkens kunst- og kulturarbeider. Hun eller han planlegger musikken og spiller under gudstjenester, vielser og begravelser. Kirkemusikeren har også elever i orgelspill og andre...
Karriereveileder
Det er stort behov for rådgivningstjenester innenfor yrkes- og utdanningsveiledning. Med karriereveiledning har du gode forutsetninger for å veilede unge og voksne og bidra til at flere...
Kateket
Kateketen har ansvaret for undervisningen i menigheten. I samarbeid med menighetsrådet skal kateketen innarbeide og utvikle menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne. Hun eller han skal...
Keramiker
En keramiker utformer og lager bruks- og kunstgjenstander i keramiske materialer som leirgods-, steingods- og porselensleire. Tradisjonelt har pottemakeren brukt leire fra nærområdet.
Kirketjener
En kirketjener jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.
Kiropraktor
Kiropraktorer er spesielt utdannet i å behandle kroppens muskler og ledd med hendene. Kiropraktorene forebygger, diagnostiserer og behandler feilfunksjon og sykdom i muskler, nerver og ledd...
Kirurg
En kirurg er en lege med spesialisering i generell kirurgi. Kirurgi er undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep, endoskopiske prosedyrer...
Kjemiingeniør
Hva har øl, sminke og maling til felles? Ikke lukt. Ikke smak. Kanskje farge? Alt inneholder molekyler, og som kjemiingeniør vil du jobbe med dette.
Kjemiker
Kjemikere utfører forskning og utarbeider eller utvikler begreper, teorier og arbeidsmetoder som er relatert til kjemiske prosesser og produksjon. Arbeidsoppgavene kan være: - Forske og utvikle...
Kjeveortoped
En kjeveortoped stiller diagnose, forebygger og behandler bittfeil og tannstillingsfeil. Som reguleringstannlege behandler og forebygger du problemer med bittet slik at det ikke gir feilbelastning i kjeveleddene.
Kjole- og draktsyer
Som kjole- og draktsyer kan du designe klær og antrekk, presentere skisser og ferdigstille produktene for kunden, og er med på hele prosessen fra idé til ferdig produkt.
Kjøkkenmedarbeider
Store kjøkken har gjerne plasser for kokkelærlinger og -assistenter. Det er også mulighet for å jobbe som kjøkkenmedarbeider i små institusjoner, i barnehager og på skoler.
Klesdesigner / Kostymedesigner
Klesdesign er utforming av klær som skal ivareta ulike brukeres behov for komfortable, funksjonelle, nyskapende og tiltalende produkter, tilpasset varierende klimatiske forhold og mangesidig bruk...
Klinisk sosionom
En klinisk sosionom er videreutdannet innen klinisk sosialt arbeid. Barne- og ungdomspsykiatrien, psykiatrisk helsearbeid og arbeid med rusproblematikk er noen av områdene en klinisk sosionom kan...
Kokk
En kokk er en faglært yrkesutøver som står for produksjonen av mat i enten hotell- og restaurantbransjen, boligplattformer og skip, eller ved institusjoner.
Kommunaltekniker
Det er veg, vann og avløp sier de ikke-innvidde. De mer avanserte føyer til drift av skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg. Deretter følger de mer kyndige opp med bygging av...
Kommunikasjonsrådgiver / PR-rådgiver
Som kommunikasjonsrådgiver bidrar du til å opprettholde bedriften eller organisasjonens mediesynlighet og høye troverdighet sammen med resten av kommunikasjonsavdelingen og andre fagansvarlige...
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Koreograf
Koreografi (av gr. choros, kordans, og grafein, skrive), eg. "danseskrift", betyr opptegnelse av dansetrinn og -bevegelser i samband med tilhørende trinn og bevegelser.
Kostymesyer
En kostymesyer syr kostymer til bruk i teater, opera, film og tv. Som kostymesyer kan du utarbeide mønstre, skjære til, sy og tilpasse kostymer.
Kreftlege / onkolog
Som spesialist i onkologi, også kalt kreftlege, har man kunnskaper om det naturlige forløp av kreftsykdommer, diagnostikk, planlegging og gjennomføring av ulike kreftbehandlinger. Hovedvekten legges på...
Kriminolog
Kriminologi er studiet av de ulike sidene av kriminalitet, samt strafferett og kriminell atferd. Det er også studiet av sosiale og kulturelle reaksjoner på kriminalitet. Det handler om forebygging av...
Kundekonsulent / Kunderådgiver
Arbeid som kundekonsulent passer godt for en som har en egen interesse for service, du må kunne håndtere mye informasjon og til tider stor pågang på arbeidsplassen. En kundekonsulent arbeider...
Kunst- og kulturformidler
Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, biblioteker, museer og gallerier.
Kunsthistoriker
En kunsthistoriker har studert kunsthistorie eller andre beslektede fag ved høgskole eller universitet. Kunsthistorie er studiet av ulike historiske kulturers estetiske idealer og kunstneriske praksiser...
Kunsthåndverker
Som kunsthåndverker lager du større eller mindre skulpturer, veggdekorasjoner, smykker, bilder og andre bruksgjenstander.
Kunstner
Kunstnere ser sin praksis i forhold til samfunnet og kunstfeltet, og tar i bruk nye virkemidler og medier. Kunstnerroller i endring gjør at studentene definerer seg på nye måter i forhold etablerte fag...
Kvalitetssikrer / Qa Ingeniør
Som ferdig utdannet ingeniør i Industriteknikk (tidligere allmenn maskin) har du tilegnet deg en allsidig bakgrunn innen maskinrelaterte fagområder, og du har derfor mange muligheter for utfordrende og...
Landbrukskonsulent
Som landbrukskonsulent har du ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt lederansvar for landbrukskonsulenter, næringskonsulenter, veterinærer og landbruksvikarer.
Landskapsarkitekt
Landskapsarkitektens arbeidsfelt er å forme og forvalte gode, funksjonelle og miljøvennlige omgivelser. De tre hovedpilarene i faget er kunnskap om og interesse for landskap, natur, design og for...
Lege
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Legesekretær
Legesekretærer utfører laboratorietjenester, skiftestuearbeid, ekspedisjons – poliklinikk og skrivestuetjenester samt arbeid på forkontor....
Lektor
De aller fleste lektorene finner sin arbeidsplass i skoleverket, og flesteparten jobber i den videregående skolen. Som lektor underviser man i et begrenset antall fag, og er gjerne spesialisert i to til tre...
Limnolog
Limnologi er en gren av biologifaget og fokuserer på alle områder av rennende vann og innsjøer, alt liv som finnes der og ulike faktorer som påvirker det. Alle innsjøer og lokaliteter med vann har sin egen...
Lingvist / Språkviter
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer...
Logistiker / Logistikkøkonom / Logistikkandidat
Logistikere beregner mengden materialer som trengs på spesielle tidspunkter for et bestemt produksjonsprogram, samt utarbeider og kontrollerer produksjonsplaner. Arbeidsoppgaver kan være å...
Logistikkoperatør
En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet...
Lydtekniker
Lydteknikerens arbeidsarenaer finner du blant annet i: musikkstudioer, konsertlyd- firmaer og scener, teater - og revyscener, film og videoprodusenter, radio og TV, offentlige kulturetater, innen...
Lønn og personalmedarbeider
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...
MAC designer
En macdesigner ferdiggjør visuelle uttrykk på en måte som gjør det innbydende å sette seg inn i stoffet. En god produksjon er avgjørende for å tiltrekke oppmerksomhet og for å skape nysgjerrighet. Ikke...
Mammalog
Mammologi er vitenskapen om pattedyr og tilhører zoologi feltet. En mammalog er en biolog med pattedyr som interessefelt, men yrkestittelen er som oftest biolog eller zoolog. Mammologen forsker...
Manusforfatter
En manusforfatter er en som skriver manuskript enten til film eller teater. Til forskjell fra vanlige fortellinger, har manus gjerne en mer systematisk beskrivelse av dialog, handling og scener. En...
Marin bioteknolog
Marin bioteknologer forsker på marine mikroorganismer, plante- og dyreceller til å lage produkter som for eksempel medisiner og vitaminer.
Marinbiolog
Havet er fullt av spennende organismer og uoppdagede hemmeligheter, og det er fortsatt uendelig mange ting som man trenger å vite mer om. Derfor trenger vi at det forskes på havet...
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedsfører / Markedskoordinator
Markedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om det markedet de arbeider i, enten de skal selge en tjeneste, en vare på forbrukermarkedet eller varer og tjenester til andre bedrifter...
Markedsføringskonsulent
Markedsførings- og reklamekonsulenter arbeider med markedsføring av varer og tjenester for salg. Arbeidsoppgaver kan være å utarbeide handlingsplaner for markedsrettede tiltak og følge opp disse...
Markedssjef
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Maskiningeniør
En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter...
Matematiker
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.
Materialteknolog
om materialteknolog kan du blant annet jobbe med å utvikle og optimalisere produksjon av metaller, korrosjonsproblematikk offshore, undersøke hvorfor materialer går til brudd eller godkjenne sveiser.
Mikrobiolog
Mikrobiologer er spesialiserte biologer. De studerer levende organismer som er umulige å se uten mikroskop. Mikrobiologer undersøker bakterier, sopp, virus, celler og andre mikroorganismer, og jobber ofte som forskere.
Miljøarbeider
Miljøarbeider legger forholdene til rette for trivsel og aktiviteter, og jobber i forhold til borteboende elever angående hybler, fadderordning. Rådgivning i forhold til henvisning til helsevesen og...
Miljøterapeut
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...
Miljøvernleder
En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og...
Miljøvernrådgiver
Miljøvernrådgiveren har det praktiske ansvaret for det kommunale miljøvernet og er plassert i plan-, miljø- og næringstjenesten og rapporterer til tjenesteleder. Som miljøvernrådgiver får man verdifull...
Misjonær
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
Musiker
Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer i diverse sammenhenger.
Musikkprodusent
En musikkprodusent vet hvordan moderne musikk utvikles, og kjenner hele prosessen fra låtskriving til lydmiksing.
Mykolog
Mykologi er en gren av både biologi- og botanikkfaget og er vitenskapen om ulike sopper. Mykologien tar for seg alt fra sopper som lever i naturen, til muggsopp og gjærsopp. Sopper er til stede i...
Møbeldesigner
Møbeldesign defineres som en kunstindustriell disiplin som omfatter design av møbler og andre romrelaterte produkter for industri- og/eller verkstedframstilling.
Naturforvalter
Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. En forutsetning...
Nettverks og systemadministrator
Nettverks- og systemadministrasjon handler om å drifte datanettverk mest mulig effektivt. Det innebærer å sette sammen et system som består av datamaskiner i nett og programvare, få dette til å...
Nevrolog
En spesialist i nevrologi forventes å kunne ta hånd om diagnostikk, medisinsk behandling og rehabilitering av pasienter med organiske sykdommer, skader, misdannelser og funksjonsforstyrrelser i det...
Nevrosykepleier
Nevrosykepleiere er videreutdannede sykepleiere med spesialisering innen behandling av sykdom og skade i hjernen og nervesystemet.
Næringsmiddeltekniker
En næringsmiddeltekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.
Operasjonssykepleier
Som operasjonssykepleier er du autorisert sykepleier med videreutdanning eller mastergrad i operasjonssykepleie. Da har du spesialisert sykepleierkompetanse innen kirurgi, hygiene og omsorg.
Optiker
Optikere er offentlig godkjent helsepersonell og tittelen er beskyttet. Som andre helsepersonell kreves det autorisasjon for å jobbe som optiker. En hovedarbeidsoppgave for optikere er å foreta...
Organisasjonskonsulent
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...
Organist
En organist spiller kirkeorgel og står for de musikalske innslagene under gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
Ornitolog
Ornitologi er læren om fugler. En ornitolog er en forsker som har spesialisert seg innenfor zoologi.
Ortopedisk kirurg
En ortoped er en lege med spesialisering innen ortopedisk kirurgi. Ortopedisk kirurgi er den delen av kirurgi som dreier seg om tilstander innenfor musklene, sener, ryggrad, ben og ledd.
Osteopat
Rent teoretisk handler osteopati om å se sammenhenger mellom de forskjellige kroppssystemene – muskler og skjelett, organsystemet og kraniet. I Norge må man først utdanne seg til fysioterapeut før...
Oversetter / Translatør
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
Palentolog
En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.
Patolog
Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. En patolog konsentrerer seg om sykdommenes årsak, mekanismer og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom...
Pedagog
Pedagogikk er læren om oppdragelsen og undervisningens betydning og form, samt teknikker for hvordan man best lærer bort kunnskap til ulike grupper.
Pedagogisk leder
Som pedagogisk leder har du det pedagogiske ansvaret for barn i forskjellig alder. Som pedagogisk leder samarbeider du med foreldrene, lager ukeplaner, holder avdelingsmøter, tar tak i eventuelle...
Personalkonsulent / HR-Konsulent / Organisasjonskonsulent
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
Personlig trener
En personlig trener er en (som oftest) sertifisert fitness-fagperson som jobber én-mot-en eller i gruppe sammen med klienter for å hjelpe dem å nå sine treningsmål. Den personlige treneren er som en privatlærer som kan utdanne deg om helse...
Personlige assistent
Personlige assistent er et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Assistentjobben er å yte service og assitanse slik at din arbeidsalder kan leve sitt liv. Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i...
Planteinspektør
En planteinspektør arbeider med kontroll, vurdering og godkjenning av planter.
Plastikkirurg
Plastikkirurgi er en egen kirurgisk spesialitet som omfatter undersøkelse, vurdering og behandling av medfødte og andre deformiteter som omfatter hud, underhud, og underliggende...
Politiker
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Politisk rådgiver
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
Prest / Teolog
”Å være prest er å kunne snakke med folk om det viktigste i livet, og være nær folk i de største stundene”.
Produksjonstekniker
Som produksjonstekniker har du ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene.
Produktdesigner
Produktdesigneren utvikler produkter for allmenn og profesjonell bruk, dvs. gjenstandene vi omgir oss med, og er engasjert i produkt- forbedring og innovasjon.
Produsent (Film / TV)
En TV-produsent er en leder innen produksjon og utvikling av TV-programmer.
Profesjonell idrettsutøver
Profesjonelle idrettsutøvere trener ofte og mye, og for å nå til toppen kreves gjerne et stort talent for idretten de bedriver. Hverdagene består av trening og forberedelse til stevner, kamper eller...
Programmedarbeider
En programmedarbeider en journalist som samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio.
Programmerer
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programmerer .Net
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programmerer C++
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk. En...
Programmerer Java
Informasjon om yrket kommer!
Programmerer PHP
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programutvikler / Softwareutvikler
Som softwareutvikler skal du kunne skape nye IT-anvendelser, utvikle ny software og tilpasse og utnytte eksisterende software. IT skapes i et dynamisk samspill mellom teknikk, design og mennesker. Dette gjør...
Prosjektdesigner
Prosjektarbeid har blitt den foretrukne arbeidsformen i organisasjoner og næringsliv, og personer som kan lede prosjekter er attraktive. Man forsøker å lære seg alle sider ved prosjekt-arbeid, som...
Prosjektingeniør
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Prosjektleder IT
En IT-prosjektleder (Information Systems Project Manager) er administrerer mennesker og tekniske ressurser for å oppnå viktige prosjektmål i overensstemmelse med avtalte begrensninger i kvalitet...
Psykiater
En psykiater er utdannet lege med spesialisering i psykiatri – og befatter seg med psykiske lidelser hos voksne. Psykiateren arbeider med forståelse av årsakssammenhenger og utvikling, og jobben...
Psykiatrisk sykepleier
En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier som har spesialisert seg innenfor psykoterapi. Spesialisering skjer etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om...
Psykolog
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Psykoterapeut
Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder...
Radiolog
Radiologi er en spesialitet som jobber med bildediagnostikk og bildeveiledet behandling. Radiologenes arbeid omfatter blant annet røntgenundersøkelser, ultralyd og magnetisk resonans tomografi...
Redaksjonssekretær
En redaksjonssekretær kan være tilknyttet en avis, radio, fjernsyn, tidskrift, magasin eller forlag. Arbeidsoppgavene varierer, men i likehet med en journalist kan redaksjonssekretæren produsere egne saker...
Redaktør
En redaktør er øverste leder og ansvarlig for et medium eller annen publikasjon. En redaktør jobber ofte i en avis, fjernsyn, radio eller i forlag. I en redaksjon er strukturen ofte bygd opp slik at de har...
Regissør
Regissør kommer fra fransk, og på film- og teaterspråk er det å regissere ensbetydende med å iscenesette dramaturgiske verk. I Danmark benyttes betegnelsen instruktør og på engelsk er...
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Reisekonsulent
En reisekonsulent selger og skreddersyr hovedsakelig reiser for privatkunder og forretningsreisende, men kan også formidle reisepakker og turer som arrangeres av turoperatør.
Reiseleder
En reiseleder er oftest tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for kundens reiseopplevelse. Reiselederen har kunnskap om ulike lands severdigheter og historiske og politiske forhold.
Reiselivskoordinator
Med denne spesialiseringen har du et godt utgangspunkt for de fleste jobber i reiselivsnæringen. Du vil finne tidligere reiselivskoordinatorer som arbeider både i luften og på bakken i norske og utenlandske...
Reklamekonsulent
Tittel på en ansatt i et reklamebyrå som fungerer som en rådgiver for en annonsør i forbindelse med planlegging, budsjettering, overvåking og gjennomføring av reklamekampanjer
Rektor
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Reseptar
Reseptar er en person med bachelorgrad i farmasi eller en tidligere utdanning fra høgskolene. Tidligere hadde reseptaren en eksamen fra Statens reseptarhøgskole i Oslo og to andre høgskoler. En ny...
Reseptarfarmasøyt
Som reseptarfarmasøyt har du gode kunnskaper om legemidler, framstilling av legemidler og hvordan legemidlene virker og kan brukes til behandling og forebygging.
Restaurantsjef
Restaurantsjefer arbeider vanligvis ved større hoteller, og gjerne med flere restauranter. Restaurantsjefen har hovedansvaret for den daglige driften av restauranten.
Revisor
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Revmatolog
Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.
Ridelærer
Som ridelærer underviser du i ridning og hestehold. Du må kunne ta utgangspunkt i rideelevenes behov og gi både barn og voksne et tilbud som passer for dem.
Salgssjef / Salgsleder
Som salgssjef har du ansvaret for bedriftens eller organisasjonens salgsorganisasjon...
Samfunnsgeograf
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...
Samfunnsøkonom
Samfunnsøkonomi omhandler hvordan vi best kan utnytte ressursene i samfunnet, enten det er arbeidskraft, naturressurser eller kapital. I samfunnsøkonomi lærer du metoder for å analyser vanskelig og til...
Sanger
En musiker er en person som fremfører, komponerer eller koordinerer musikk. Musikere kan deles inn i hvordan de forholder seg til musikken. Sangere (eller vokalister) bruker stemmen sin. Instrumentalister...
Seismolog
Seismologi er læren om jordskjelv. Det er fundamentalt sett et akademisk tema, og egner seg derfor for personer med anlegg og lyst til forskning. Det har i tillegg en rekke praktiske anvendelser, der...
Selger / Salgskonsulent / Salgsmedarbeider
Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad. DIn hovedoppgave er å sørge for at selskapet du representerer får solgt sine produkter til markedet...
SFO-assistent
SFO-assistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
Sikkerhetskonsulent
En sikkerhetskonsulent skal kunne være ansvarlig for datasikkerheten i alle typer nettverk i små og mellomstore bedrifter. Han eller hun skal ha god kjennskap til sikkerhetsmetoder innen fysisk sikring, teknisk...
Sivilingeniør / Ingeniør
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Sjømathandler
Som sjømathandler jobber du med salg av fisk og andre sjømatprodukter. Du gir også tilberedningstips til kunder.
Skogbrukssjef
Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen for å gi råd og veiledning om skogbruk. En viktig del av jobben er å forvalte lover og forskrifter om skog og skogbruk.
Skogsoperatør
Som skogsoperatør kan du jobbe med forskjellig arbeid knyttet til skogsdrift og skjøtsel av skog.
Skoleassistent
Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
Skuespiller
En skuespiller formidler en tekst eller framstiller en rolle i teater, film, tv, radio, digitale medier m.m. Teksten/rollen framføres fysisk eller bare ved hjelp av stemmen, foran et tilstedeværende publikum eller...
Sosialantropolog
Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et...
Sosialarbeider
En sosialarbeider jobber med en del mennesker som har sosiale problemer. Som sosialarbeider kan man få jobb innen offentlig sektor eller i private organisasjoner. Arbeidet kan være slik at du jobber...
Sosiolog
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
Sosionom
En sosionom har mange forskjellige arbeidsoppgaver. I all hovedsak skal jobbe med mennesker i vanskelige livssituasjoner som har behov for forskjellige type støtte i hverdagen. Sosionomen skal blant...
Speditør / befrakter
Speditører og befraktere har ansvaret for fortolling og kontrollerer at forsikringer, eksport/importlisenser og at andre formaliteter er i orden. En speditør planlegger og organiserer godstransporter.
Spesialpedagog
Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan...
Spilldesigner
En spilldesigner spesialiserer seg på å skape interaktive opplevelser, og har ansvar for spillets regler og mekanikker. Dette innebærer å sørge for at spillet er balansert, forståelig og at det er...
Spillprogrammerer
Spillprogrammereren er en programmerer med fokus på grafikk- og simuleringsløsninger, med ekstra fordypning innen teorien og teknologien som benyttes i spill. Vanlige arbeidsoppgaver...
Språkkonsulent
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert...
Statistiker
Statistikk handler i hovedsak om å analysere data. En god statistisk analyse av representative data gir et godt beslutningsgrunnlag, og er et helt nødvendig verktøy innen blant annet medisin, biologi...
Stortingsrepresentant
Å være stortingsrepresentant er ingen vanlig jobb; mange ulike oppgaver og hensyn skal ivaretas. Det er umulig å gi en uttømmende oversikt over stortingsrepresentantenes hverdag, men noen av de...
Studieinspektør (undervisningsinspektør, inspektør)
Studieinspektører bistår rektor i arbeidet med undervisningstilbud og den daglige administrative ledelsen av videregående skole og universitet / høyskole eller har ansvaret for bedriftsintern opplæring...
Stylist
Personlige stylister hjelper kunder med å oppnå sitt ønskede utseende ved å hjelpe dem i valg av personlige stilelementer
Sykepleier
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...
Systemarkitekt
Systemarkitekt, generell beskrivelse av den som har ansvaret for teknisk design av hele eller deler av et IT-projekt eller system.
Systemingeniør
Systems engineering er et tverrfaglig felt, og en anerkjent metode for utvikling av systemer i blant annet bilindustriem, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling...
Systemkonsulent
Det er mange typer studier som fører til jobber innen data og informatikkstudier både på universiteter og høyskoler. Studiene kan være av forskjellige lengde, hvor 3 eller 5 år er mest vanlig...
Systemutvikler
En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og...
Sølvsmed
Sølvsmeden eller korpussølvsmeden lager alt fra fat, kanner, lysestaker, sølvbestikk til smykker.
Tannlege / Odontolog
Jobbmulighetene for tannleger er svært bra. I løpet av de neste ti årene vil mange av landets 4000 tannleger gå av med pensjon, i tillegg til at det allerede er mangel på tannleger. Dette gjelder...
Tannpleier
Tannpleierne arbeider med forebyggelse av sykdom i tenner og munnhule. De arbeider blant annet på tannklinikker, sykehjem, videregående skoler, på høgskoler/universitet, institusjoner...
Tekstforfatter
En tekstforfatter er ofte den som bidrar med substans, strategi, retning og innhold til annonser, taler, brosjyrer, nettsider, reklamefilmmanus, kundeblader og temaaviser. En dyktig...
Tekstildesigner
Som utøvende tekstilkunstner eller kunsthåndverker innen tekstilfaget utformer man gjerne bruksrelaterte tekstiler som kjoler, skjerf, slips og vesker og/eller mer skulpturelle objekter som skulpturer og utsmykkinger.
Tingrettsdommer
Tingerettsdommer er en tittel som brukes i en del byer. Denne dommeren har forskjellige oppgaver som vielser, skilsmisse og separasjon, dødsfall/arv, konkurser tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, klage til domstolen og notarialbekreftelser.
Toksikolog
Toksikologi er læren om giftstoffer. Toksikologer deles gjerne i to undergrupper, økotoksikologer som jobber med miljøeffekter av ulike kjemikalier, og humantoksikologer som jobber med effekter på...
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...
Turistguide
Som turistguide leder du omvisninger for reisende. Du har bred kunnskap om områdene du guider i.
Universitetslektor
I Norge brukes tittelen innen høyere utdannelse i formen høgskolelektor eller universitetslektor.
Urolog
Urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer.
Utenrikstjenestemann
En utenrikstjenestemann ivaretar og fremmer norske interesser i forhold til utlandet, yter hjelp og gir informasjon til nordmenn i utlandet; informerer om Norge og norske forhold, samt følger den politiske, økonomiske, kommersielle, sosiale, vitenskapelige og kulturelle utviklingen i oppholdslandet.
Utmarkskonsulent
Som utmarkskonsulent arbeider du med spørsmål og oppgaver knyttet til utmark. Jobben innebærer arbeid med saker som gjelder natur og miljø, vilt og innlandsfiske, arealplanlegging eller bistand til grunneiere.
Vernepleier
Vernepleieren er autorisert helsepersonell, og jobber med å oppnå best mulig livskvalitet for mennesker med sosiale, fysiske eller psykiske vansker. Gjennom miljøarbeid gir vernepleieren sosial...
Veterinær / Dyrlege
En veterinær blir også kalt dyrlege, og ofte jobber veterinæren med å hjelpe og behandle dyr som er syke, eller drive forebyggende arbeid, hindre sykdomssmitte mellom dyr og mennesker og jobbe med...
Videokunstner
En videokunster formidler kunst ved bruk av levende bilder, med eller uten lyd.
Virolog
Virologen er ekspert på virus, og kan blant annet jobbe med å klassifisere, isolere eller fremdyrke virus.
Webadministrator / Webmaster
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted. Dette kan for eksempel være en internettside, et forum, eller en chattekanal. En webmaster arbeider...
Webdesigner / Webutvikler
En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder...
Webmarkedsfører
En webmarkedsfører behersker kommersiell webkommunikasjon og skal kunne bygge kommersielle nettsteder ved hjelp av verktøy og driftsprosesser. Han skal kunne beherske nettbasert...
Webredaktør
En webredaktør er ansvarlig for innhold og bilder som brukes på en nettside. De planlegger, researcher, skriver kopiere og redigere innholdet på en nettside. De kan være involvert i å gi kopi til internett eller for en organisasjons interne intranettside.
Zoolog
Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.: entomologi – læren om insekter (evt. leddyr)...
Økonom
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.
Øre-Nese-Halsspesialist
Som øre-nese-halsspesialist er du lege med spesialisering på sykdommer i øre, nese og hals.
Øyelege
Øyelege er en spesialisering innen øyesykdommer, og omfatter dermed læren om øyets normale funksjon, samt tilstander i øyet og øyets omgivelser.

Viser 1332 studier relatert til USA

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
ADMINISTRASJON I HELSEVESNET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJON OG LEDERSKAP FOR KVINNER Økonomi, marked og administrasjon Master
ADMINISTRIV MEDISINSK ASSISTANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AFROAMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AGRONOMI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
AKTUARIELL VITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
AKVAKULTUR Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
ALDERDOM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ALDERDOM OG NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ALLIERT HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AMERIKANSK ETIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
AMERIKANSK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
AMERIKANSK HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
ANALYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
ANATOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANESTESISYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
ANTIKK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANTROPOLOGI OG SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT / BEREGNINSMATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
ANVENDT ATFERDSANALYSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANVENDT BILLEDKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
ANVENDT DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT ETIKK Historie, religion, idéfag Master
ANVENDT FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
ANVENDT FYSIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT INGENIØR OG FYSIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ANVENDT MARIN- OG VANNSKILLEVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKEOLOGISK OG KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Historie, religion, idéfag Master
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
ARKITEKTURHISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
ASIA- OG MIDTØSTEN-STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASIASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ASTRONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
ATFERD OG KOGNITIV NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ATFERDSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ATFERDSHELSETJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ATLETISK TRENING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
ATLETISK TRENING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
ATMOSFÆREFYSIKK Matematikk og naturfag Master
ATMOSFÆREVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
ATOM- OG MOLEKYLÆRFYSIKK Matematikk og naturfag Master
AUDIOKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AUDIO-RADIO PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
AUTISMESPEKTERLIDELSER OG ALVORLIG INTELEKTUELLE FUNKSJONSHEMNINGER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
AUTOMATISERT PRODUKSJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
AVHENGIGHETSLIDELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
AVIS- OG NETTJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
AVLING OG JORDVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
BAKING OG BAKVERKSKUNST Hotell- og reiselivsfag Bachelor
BARN OG FAMILIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BARN OG FAMILIESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
BARN OG UNGES ATFERDSELSHELSE - UTVIKLINGSHEMNINGER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BARN OG UNGES ATFERDSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BARN OG UNGES UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
BEREDSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BEREGNINGSKJEMI Matematikk og naturfag Master
BEREGNINGSORIENTERT JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
BEREGNINGSORIENTERT LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
BESKATNING Økonomi, marked og administrasjon Master
BESKJÆRING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
BEVARINGSLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
BIBLIOTEK OG INFORMASJONSVITENSKAP Språk, litteratur Master
BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
BIBLIOTEK OG INFORMASJONSVITENSKAP: SKOLEBIBLIOTEK OG MEDIER Språk, litteratur Master
BILLEDDHUGGING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
BILLEDHUGGING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
BILLEDKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
BIOFORSVAR Matematikk og naturfag Master
BIOFYSISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOHELSEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOINFORMATIKK OG BEREGNINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOINFORMATIKKLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Master
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI OG BIOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG BIOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIO-KULTURELL MEDISINSK ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
BIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI - FYSIOLOGI OG MORFOLOFI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI - ØKOLOGI OG EVOLUSJON Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK LANDBRUKSVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
BIOLOGISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISIN - KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK INGENIØR Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEKANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIORESSURSFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOSIKKERHET Matematikk og naturfag Bachelor
BIOSTATISTIKK Matematikk og naturfag Master
BIOSTATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BLOMSTERDYRKING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
BLÅSEINSTRUMENTER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
BOTANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BOTANIKK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
BOTANIKK OG PLANTEPATOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS (PROFESJONELL UTVIKLING) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BUSINESS OG INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BY- OG FELLESSKAPSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG SKOGFORVALTNING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
BÆREKRAFTIG TURISME Hotell- og reiselivsfag Master
CELLE OG MOLEKYLÆR NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
CELLEBIOLOGI, MIKROBIOLOGI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Master
CYBERSIKKERHET - CYBERINTELLIGENS Informasjonsteknologi og informatikk Master
CYBERSIKKERHET - DATASIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Master
CYBERSIKKERHET - INFORMASJONSSIKRING Informasjonsteknologi og informatikk Master
CYTOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DANS - BALLETT Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DATA - RETTSVITENSKAP Jus Master
DATA OG ELEKTRONIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA- OG ELEKTROTEKNIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA OG INFORMASJONSSYSTEMSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA- OG INFORMASJONSVITENSKAP OG TEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATAFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
DATAFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DATAINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
DATAKUNST OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DATAPROGRAMMER OG KONTORLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DATASIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Master
DATAVITENSKAP OG DATAINGENIØR Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - GRAFISK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN - INDUSTRI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - INDUSTRI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN - INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN - MOTE/TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN - WEB Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN OG HANDELSVARER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGNLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DIETETIKK / ERNÆRINGSFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
DIETETIKK / ERNÆRINGSFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DIGITAL KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DIGITAL KRIMINALTEKNIKK Informasjonsteknologi og informatikk Master
DIGITAL MARKEDSFØRING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL MEDIEPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DIGITALE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DIPLOMATI OG MILITÆRSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
DIPLOMATI OG MILITÆRSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
DOKUMENTARFILM OG HISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DRAMA (TEATERLEDELSE) Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DYRELIVSBIOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
DYRELIVSVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
DYREVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
DYREVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EIENDOMSUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
EIERSTYRING OG SELSKAPSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
EKSPEDISJONSSTUDIER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
EKTESKAP OG FAMILIETERAPI Samfunnsfag, psykologi Master
ELDREOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ELDREOMSORG OG HELSEINFORMASJONSTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ELEKTROAKUSTISK MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
ELEKTROINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ELEKTRONIKK OG DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ELEKTRONISK KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
ENDONDONTI Matematikk og naturfag Master
ENERGI OG KONSEKVENSER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
ENGELSK Språk, litteratur Master
ENGELSK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK - PROFESJONELL SKRIVING, RETORIKK OG TEKNOLOGI Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK - RETORIKK OG SAMMENSETNING Språk, litteratur Master
ENGELSK - SAMMENSETNING Språk, litteratur Master
ENGELSK FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Språk, litteratur Master
ENGELSK LITTERATUR Språk, litteratur Master
ENGELSK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG TEKSTILIGE STUDIER Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SKRIFTLIG Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SOM FREMMEDSPRÅK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG LITTERATUR OG ENGELSK UNDERVISNING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK, KOMPOSISJON OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK: KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK: PUBLISERINGSKUNST Språk, litteratur Bachelor
ENTEPRENØRSKAP I ANVENDT TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENTEPRENØRSKAP OG BEDRIFTER I VEKST Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTEPRENØRSKAP OG BEDRIFTER I VEKST Økonomi, marked og administrasjon Master
ENTOMOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EPIDEMIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
EPIDEMIOLOGI OG BIOSTATISTIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
EPIDEMIOLOGI OG GLOBALHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
EPIDEMIOLOGI OG GLOBALT SMITTSOMME SYKDOMMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
EPIDEMIOLOGI OG MOR OG SPEDBARNEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERGOTERAPIUTDANNING (ERGOTERAPEUT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERGOVITENSKAP OG ERGOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING OG DIETT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING OG DIETT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ERNÆRINGSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ETIKK Historie, religion, idéfag Bachelor
ETIKK Historie, religion, idéfag Master
ETIKK OG SOSIALFILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
ETNISKE STUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
ETTERFORSKENDE OG MEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EUROPEISK HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
EUROPEISK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
EUROPEISK OG MIDDELHAVSKULTURER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
EVENTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
FAMILIE OG FORBRUKERVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FAMILIELIV OG MENNESKELIG UTVIKLING: TIDLIG BARNOMSUTVILING OG FAMILIEOMSORG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FAMILIETERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FARMASØYTISK PRODUKTUTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
FELLESSKAP- OG FAMILIEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FERMENTERINGSVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM / FOTO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILM / FOTO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FILM OG DIGITALE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FILM OG TV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILM OG VIDEO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILMATISK KUNST OG TEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILMSTUDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG BOKSTAVER Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG RELIGION Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI OG RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI, POLITIKK OG ØKONOMI Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI, VITENSKAP OG TEKNOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANS / REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANS, INTERNASJONAL ØKONOMI OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSIELL SERVICE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
FINANSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
FINE ART Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FINE ART Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FISK, DYRELIV OG KONSERVERINGSBIOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
FISKE- OG DYRELIVSBIOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
FISKERI- OG DYRELIVSVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
FISKERI, DYRELIV OG KONSERVASJONSBIOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
FISKERIFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
FISKERIFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
FITNESS OG VELVÆRE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
FLYGER- OG NAVIGATØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FLYKUNNSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FLYTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FLYVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FOLKEHELSE OG HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FOLKEHELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FORBRYTELSER OG KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FORNYBARE MATERIALER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
FORSKNINGSETIKK Historie, religion, idéfag Master
FORURENSING OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FRANSK Språk, litteratur Master
FRANSK Språk, litteratur Bachelor
FRANSK OG FRANKOFONESTUDIER Språk, litteratur Master
FRANSK OG FRANSKTALENDE STUDIER Språk, litteratur Bachelor
FRANSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDSOPERASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
FREMMEDSPRÅK Språk, litteratur Bachelor
FREMMEDSPRÅK Språk, litteratur Master
FREMMEDSPRÅK / LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
FREMMEDSPRÅK OG LITTERATUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
FRILUFTSLIV I PARKER OG TURISME Hotell- og reiselivsfag Bachelor
FYSIKALSK ASSISTANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FYSIKALSK KJEMI Matematikk og naturfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK - ROMFYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKKINGENIØR Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FYSISK OG ANVENDT VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FYSISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
GENERELL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
GENERELL MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GENERELL PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOFAG Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFAG Matematikk og naturfag Master
GEOFAG: GEOLOGI, GEOFYSIKK OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI OG KARTOGRAFISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GEOGRAFI OG MILJØVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI OG PLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFISK INFORMASJONSVITENSKAP OG AREALANALYSER Samfunnsfag, psykologi Master
GEOINFORMATIKK OG GEOSPALTISME Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
GEOLOGI Matematikk og naturfag Master
GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI - JORDVITENSKAP / PROFESJONELL GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG ASTRONOMI Matematikk og naturfag Master
GEOLOGISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
GEOSYSTEMVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
GERONTOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GERONTOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
GJENNOMFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
GLOBAL BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
GLOBAL BÆREKRAFT - ENTEPRENØRSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL BÆREKRAFT - VANN Matematikk og naturfag Master
GLOBAL HELSE Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBAL LEDERSKAP OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBAL- OG MILJØFORANDRING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
GLOBALE KATASTROFER OG HUMANITÆRE LINDRINGER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GLOBALE MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE SYSTEMER OG PROSESSER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GLOBALE SYSTEMER OG PROSESSER Samfunnsfag, psykologi Master
GLOBALT SMITTSOMME SYKDOMMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GRAFIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAFIKK OG INTERAKTIVT DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
GRAFISK DESIGN OG FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRAFISK DESIGN OG MEDIEKUNST Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
GRAFISK KOMMUNIKASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
GRESK Språk, litteratur Bachelor
GRESK OG LATIN - SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
GRUNNSKOLEDIDAKTIKK Lærer- og lektorutdanning Master
GRUNNSKOLEUNDERVISNING MED SPESIALPEDAGOGIKK FOR MILDE / MODERATE FUNKSJONSHEMMEDE Pedagogiske fag Bachelor
HAGEBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
HAGEBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
HAGEBRUKSTERAPI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
HALVLEDERFYSIKK Matematikk og naturfag Master
HANDEL - FINANSIELL PLANLEGGING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HAV, JORD OG ATMOSFÆRISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
HELSE OG FITNESS Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
HELSE OG MEDISINSK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE OG MENNESKELIG YTELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
HELSE OG TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
HELSE OG TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
HELSE OG VELVÆRE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSE OG VELVÆRE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSE, FITNESS OG FRITIDSRESSURSER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
HELSE, SIKKERHET OG MILJØ Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEADMINISTRASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFORVALTNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEINFORMASJONSTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEINFORMASJONSTEKNOLOGI OG KREFTINFORMASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEINFORMATIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEORGANISASJONER OG LEDELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEPOLISER OG PROGRAMMER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSETJENESTEETIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEUTFALL, FORSKNING OG EVALUERINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
HELSEVERNFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HELSEVITENSKAP - HELSEKOMMUNIKASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HESTEFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
HISPANIC Språk, litteratur Bachelor
HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE FOR DEKORATIV KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
HISTORIE OG KULTUR Historie, religion, idéfag Master
HISTORIE OG SAMFUNNSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
HOTELL / REISELIV / TURISME Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL / REISELIV / TURISME Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELL- OG EVENTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELL- OG REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Master
HOTELL, RESTAURANT OG TURISTLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HOTELLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR-UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Master
HR-UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HUMAN ERNÆRING (ALLIERT HELSE, PRE-DIETTMAT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HUMAN RESOURCES (HR) Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HUMANBIOLOGISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
HUMANIORA Samfunnsfag, psykologi Master
HUMANISTISKE FAG Historie, religion, idéfag Master
HUMANISTISKE FAG Historie, religion, idéfag Bachelor
HUSDYRFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
HØREVITENSKAP OG AUDIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
IBERO-AMERIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
IDENTITET OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETT OG FRITIDSAKTIVITETER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETT OG UNDERHOLDNINGSLEDELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTS- OG UNDERHOLDNINGSLEDELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETTSADMINISTRASJON Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSARENAER OG EVENTLEDELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETTSFORVALTNING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
IDRETTSMEDISIN Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
IDRETTSMEDISIN OG FITNESSTEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
ILLUSTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
ILLUSTRASJON OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
INDIANERE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INDUSTRIELL ELEKTRONISK TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INDUSTRIELL HYGIENE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INDUSTRIINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFEKSJONSKONTROLL Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INFORMASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INFORMASJONSLEDELSE OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INFORMASJONSSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSSIKKERHET OG FORSIKRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMASJONSSTUDIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFORMASJONSSTUDIER: INFORMASJONSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - BIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
INGENIØR - BIOTEKNOLOGI OG KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATAANALYSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - DATANETTVERK OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATASYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Master
INGENIØR - DOBBELGRAD ALTERNATIV Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRISITET OG DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRISITET OG DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRO Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ELEKTRO, ENERGI, ELKRAFT OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ENERGISYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INDUSTRI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INDUSTRIELL Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - INDUSTRITEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - INFORMATIKK OG AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMIKALIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMIKALIER Matematikk og naturfag Master
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN; FLYTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MATERIALTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MIKROBØLGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - PRODUKSJONSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROGRAMVARE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROGRAMVARE Informasjonsteknologi og informatikk Master
INGENIØR - ROMFART Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SIVIL OG INFRASTRUKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SIVIL OG INFRASTRUKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØR - ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØRLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØRSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INGENIØRTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØRTEKNOLOGI: ARKITEKTONISK / MED VEKT PÅ SIVILUTFORMING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØRVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØRVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INNOVASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INSTRUKSJONSDESIGN, UTVIKLING OG EVALUERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INSTRUKSJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INSTRUKSJONSVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INSTRUMENTAL MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INSTRUMENTAL MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INTEGRERENDE DYREBIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
INTEGRERT MULTIMEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
INTEGRERT PROSJEKTERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INTEGRERTE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTELLIGENTE SYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØRARKITEKTUR OG MØBELDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERIØRARKITEKTUR OG MØBELDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
INTERIØRDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INTERNASJONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL FELTGEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
INTERNASJONAL FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL HANDEL OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I ARBEIDSPLASS OG KONFLIKTHÅNDTERING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I ATLETISK ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I BÆREKRAFTIGHET / MILJØSAMSVAR Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I HELSEINFORMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I HELSEOMSORGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I HR Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I INTERNETTMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I IT-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I KRIMINALREGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I KVANTITATIV ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I MARKEDSFØRING I SOSIALE MEDIER Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I OPERASJONER / SUPPLY CHAIN LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I SAMFUNNSANSVAR Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I SIX SIGMA KVALITET Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I SPORTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL MBA I ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL OFFENTLIG HELSEFORSKNING, POLISI OG PLANLEGGING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERNASJONAL OG KOMPARATIV POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL VIRKSOMHET Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
INTERNASJONAL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONALE FRED OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE SAKER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONALE SAKER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNATIONAL BUSINESS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INVESTERINGER OG VERDIPAPIRER Økonomi, marked og administrasjon Master
IT OG INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ITALIENSK Språk, litteratur Bachelor
ITALIENSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Bachelor
IT-SYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
JAPANSK Språk, litteratur Bachelor
JAPANSK SPRÅK OG KULTUR Språk, litteratur Bachelor
JAZZKOMPONERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
JORD OG PLANTEVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
JORD OG ROMVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
JORDBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
JORDBRUK / SKOGBRUK / FISKERIFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
JORDEN- OG PLANTEVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
JORDVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
JORDØKOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
JORNALISTIKK / MEDIEFAG / KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
JOURNALISTIKK / MEDIEFAG / KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JOURNALISTIKK OG MEDIAKOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JUS Jus Bachelor
JUS - STUDIE I UTLANDET Jus Master
JØDEDOMMEN Historie, religion, idéfag Bachelor
KAMMERMUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KARRIERE OG TEKNISK UTDANNELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KATOLSKE STUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
KERAMIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KERAMIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KEYBOARD Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KINA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KINESIOLOGI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
KINESIOLOGI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
KINESISK Språk, litteratur Bachelor
KIROPRAKTORUTDANNING (KIROPRAKTIKK) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KJEMI Matematikk og naturfag Master
KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
KJEMITEKNIKK Matematikk og naturfag Master
KJEMITEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMITEKNIKK - BIOMEDISIN OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
KJEMITEKNIKK - PRODUKSJON Matematikk og naturfag Master
KJERNEKRAFTTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KJERNEKRAFTTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KJEVEORTOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KJØNN OG KVINNESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KJØNN, SEKSUALITET OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLASSISK SIVILISASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KLASSISKE FAG Historie, religion, idéfag Bachelor
KLASSISK-LATIN/GRESK Språk, litteratur Bachelor
KLINISK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KLINISK MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK MENTAL HELSERÅDGIVING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK OG TRANSLASJONSFORSKNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KLINISK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLÆR OG MERCHANDISING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KOLLISJONSREPARASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KOMMUNIKASJON OG RETORISKE STUDIER Språk, litteratur Bachelor
KOMMUNIKASJON OG RETORISKE STUDIER Språk, litteratur Master
KOMMUNIKASJON, MEDIA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KOMMUNIKASJON, MEDIA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KOMMUNIKASJONSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KOMMUNIKASJONSFORSKINING OG LIDELSER Språk, litteratur Bachelor
KOMMUNIKASJONSFORSTYRRELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOMMUNIKASJONSFORSTYRRELSER OG VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KOMMUNIKASJONSKUNST Språk, litteratur Bachelor
KOMMUNIKASJONSKUNST / LITTERATUR UTDANNING Språk, litteratur Bachelor
KOMMUNIKASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
KOMMUNIKASJONSSTUDIER OG TEATERKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KOMMUNIKASJONSVITENSKAP OG LIDELSER Språk, litteratur Bachelor
KOMMUNIKASJONSVITENSKAP OG LIDELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOMMUNIKASJONSVITENSKAP OG LIDELSER (SPRÅKPATOLOGI OG AUDIOLOGI) Språk, litteratur Bachelor
KOMMUNIKATIV VITENSKAP OG LIDELSER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KOMMUNIKATIVE VANSKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
KOMMUNIKATIVE VANSKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOMPARATIV HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KOMPARATIV RELIGION Historie, religion, idéfag Bachelor
KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KONFLIKT- OG GLOBAL FREDSBYGGING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KONFLIKTANALYSE OG LØSNING Jus Bachelor
KONFLIKTANALYSE OG LØSNING Samfunnsfag, psykologi Master
KONFLIKTLØSNING Samfunnsfag, psykologi Master
KONSTRUKSJONSTEKNIKKLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
KORLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KOSMETIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KOSTYMEDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV OG PROFESJONELL SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING - FIKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING - POESI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING OG ENGELSK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREFTSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
KRIMINAL RETTFERDIGHET Jus Bachelor
KRIMINAL RETTFERDIGHET Jus Master
KRIMINALREGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
KRIMINALTEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNIKK Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINALTEKNISK OG TOKSIKOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG KRIMINALRETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KRIMINOLOGI OG PROFESJONELL PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
KRIMINOLOGI, JUS OG SAMFUNN Jus Bachelor
KRIMINOLOGI, JUS OG SAMFUNN Jus Master
KRINGKASTING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
KRINGKASTING OG DIGITAL JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
KRINGKASTING OG DIGITAL JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KRINGKASTINGSJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
KRISTENDOM Historie, religion, idéfag Bachelor
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
KROPPSØVING OG HELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
KULINARISK KOKKEKUNST Hotell- og reiselivsfag Bachelor
KULINARISK KOKKEKUNST OG HOTELLELDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
KULINARISK LEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
KULTURELL ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST - FINE ART Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST / KUNSTHÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST / KUNSTHÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST I FIKSJON OG SAKPROSA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST OG BOKSTAVER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST OG DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST- OG MUSIKKHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST OG VISUELL TEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNSTADMINISTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNSTFIBRE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNSTFOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNSTFOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNSTHISTORIE FIRENZE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTUTDANNELSE: FORBEREDENDE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTUTDANNING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNSTVIDEO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNSTVIDEO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KVANTITATIV ANALYSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
KVANTITATIV MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KVINNE- OG KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNEFORSKNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KVINNER OG KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
KVINNER, KJØNN OG SEKSUALITET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KVINNER, KJØNN OG SEKSUALITET Samfunnsfag, psykologi Master
KVINNESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
LANDBRUK OG RESSURSØKONOMI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
LANDBRUKSFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
LANDBRUKSFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
LANDBRUKSNÆRING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
LANDBRUKSNÆRINGLEDELSE Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
LANDBRUKSTEKNIKK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
LANDBRUKSVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
LANDBRUKSVITENSKAP OG INDUSTRIER Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
LANDSKAPSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LANDSKAPSARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LANDSKAPSPLANLEGGING MED LANDSKAPSARKITEKTUR Matematikk og naturfag Bachelor
LANGSIKTIG OMSORGSADMINISTRASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
LASERFYSIKK Matematikk og naturfag Master
LATIN Språk, litteratur Master
LATIN Språk, litteratur Bachelor
LATIN AMERIKA / KARIBIEN Samfunnsfag, psykologi Master
LATIN AMERIKA, KARIBIA OG LATINOSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
LATIN AMERIKANSK HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
LATIN-AMERIKA, KARIBIA OG LATINSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LATIN-AMERIKANSK LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
LATINAMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
LATINAMERIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LATINO OG LATIN-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE - FOKUS PÅ SMÅ BEDRIFTER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE I HELSEINFORMASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE I HELSESEKTOREN Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE I HELSETJENESTEN Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN HANDELSVARER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN INFORMASJONSSYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN INFORMASJONSSYTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
LEDELSE INNEN INFORMASJONSTEKNOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE INNEN NYE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
LEDELSE INNEN REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE OG INFORMASJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
LEDELSE OG IT Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDERSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
LEDERSKAP I HELSEVESNET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
LEDERSKAP INNEN TURISME OG FRILUFTSLIV Hotell- og reiselivsfag Bachelor
LEDERSKAP OG ENDRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEGEASSISTENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
LESE- OG SKRIVESPESIALIST Lærer- og lektorutdanning Master
LESEUNDERVISNING Lærer- og lektorutdanning Master
LESEVITENSKAP Språk, litteratur Master
LIBERAL ARTS Samfunnsfag, psykologi Master
LIBERALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
LINGVISTIKK Språk, litteratur Bachelor
LINGVISTIKK: ENGELSK SOM ET ANDRESPRÅK Språk, litteratur Master
LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
LITTERATURUNDERVISNING Lærer- og lektorutdanning Master
LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Bachelor
LITTERÆRE STUDIER OG KREATIV KUNST Språk, litteratur Bachelor
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LUFTFARTSADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LUFTFARTSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LUFTFARTSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LUFTFARTSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LYDOPPTAKSTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
LYDPRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
LYSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MAGASINER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MAGASINER, AVISER OG ONLINEJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MAGASINJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MALING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MALING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MARIN RESSURSFORVALTNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARINBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MARINE OG BIOLOGISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
MARINEDYKKING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARINRESSURSVURDERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARINVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MARINVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MARKDSFØRING I SOSIALE MEDIER Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRING OG LEDELSE I BILBRANSJEN Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSFORSKNING OG ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MASSEKOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MASSEKOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MASSEKOMMUNIKASJON - JOURNALISTIKK-MAGASIN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MASSEKOMMUNIKASJON - REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MAT OG ERNÆRINGSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKKDIDAKTIKK Lærer- og lektorutdanning Master
MATEMATIKKDIDAKTIKK Lærer- og lektorutdanning Bachelor
MATEMATIKKUNDERVISNING (6-12) Lærer- og lektorutdanning Master
MATEMATISK FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MATEMATISK STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
MATERIALFYSIKK Matematikk og naturfag Master
MATERIALVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MATFAG Hotell- og reiselivsfag Bachelor
MATSIKKERHET OG ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MATVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATVITENSKAP OG ERNÆRING Matematikk og naturfag Bachelor
MATVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MATVITENSKAP OG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MBA I ADMINISTRASJON I HELSEVESNET Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I INTERNASJONAL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MBA I REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
MEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIA / MULTIMEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIER OG UTDANNING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK ASSISTANSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK ASSISTENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK BILDEBEHANDLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK FAMILIETERAPI Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK FYSIKK Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK HUMANIORA Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEDISINSK KODING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK LABORATORIETEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK STRÅLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK TEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISINSK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MEIERIVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
MEKANIKK OG ROMFARTSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MELLOMMENNESKELIG KOMMUNIKASJON / SPRÅK OG SOSIAL SAMHANDLING Språk, litteratur Bachelor
MENNESKELIG BIOLOGI OG HELSEFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG KOMMUNIKASJON Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKELIG UTVIKLING OG FAMILIEFORHOLD Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MENNESKELIG UTVIKLING OG FAMILIEVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
MENNESKELIGE DIMENSJONER AV NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Master
MENNESKELIGE TJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MENTAL HELSE I SAMFUNNET OG MENTAL HELSE RÅDGIVNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
METABOLSK- OG ERNÆRINGSMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
METALL OG SMYKKEKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
METEOROLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
METEOROLOGI Matematikk og naturfag Master
MIDDELALDERSTUDIER Historie, religion, idéfag Bachelor
MIDDELALDERSTUDIER Historie, religion, idéfag Master
MIDTØSTEN- OG ISLAMSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
MIDTØSTEN OG NORDAFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIDTØSTENKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ - HAGEBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
MILJØ- OG INTERIØRDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MILJØ OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSFAG - SAMFUNNSVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG ØKOLOGISK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFAG Matematikk og naturfag Master
MILJØGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØGEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILJØINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØKJEMI Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT (INTERNASJONAL) Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØMIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØPLANLEGGING OG LEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØPOLITIKK OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØPOLITIKK OG POLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØRETTET HELSEVERN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MILJØRETTET HELSEVERN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MILJØSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØSTUDIER OG BÆREKRAFT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØTEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØTEKNISK VITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MILJØVITENSKAP OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØVITENSKAP OG RETNINGSLINJER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVITENSKAP OG RETNINGSLINJER Samfunnsfag, psykologi Master
MILJØVITENSKAP, TEKNOLOGI OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MILJØØKONOMI OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
MODERNE DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MODERNE FREMMEDSPRÅK Språk, litteratur Bachelor
MODERNE HISPANIC Språk, litteratur Master
MODERNE SPRÅK Språk, litteratur Bachelor
MOLEKYLÆR AVBILDNING OG TERAPI (MIT) Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR- OG CELLULÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MOR OG SPEDBARNSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
MOTE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTE – MERCHANDISING OG LEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTE- OG LUKSUSVARELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
MOTEDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MOTEMARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTEMERCHENDISING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MOTESALGSFREMMING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MULTIMEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MULTIMEDIA - KUNST OG DESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MULTIMEDIA FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MULTIMEDIAJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MUSEUMSSTUDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKALER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKK - KOMPONERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKK OG BUSINESS Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
MUSIKKHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKKHISTORIE OG KULTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKKINDUSTRI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MUSIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
MUSIKKOMPONERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKKOMPONERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKKPRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKKTEORI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKKTEORI- OG KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKKTERAPI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKKUNDERVISNING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
MUSIKKUNDERVISNING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MUSIKKUTDANNING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MÅLING OG EVALUERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
NASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NATURLIGE RESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Master
NATURRESSURSER OG REKREASJONSLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
NATURRESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NATURRESSURSREKREASJON OG TURISME Samfunnsfag, psykologi Bachelor
NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP - KOMPOSITT Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP OG MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
NETTJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
NETTVERK OG SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
NETTVERKSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Master
NEVROKOMMUNIKATIV VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
NORSK Språk, litteratur Bachelor
NUKLEÆRMEDISINSK TEKNOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
NYE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
NYHETSJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
ODONTOLOGI (TANNLEGE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OFFENTLIG HELSEFORVALTNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OFFENTLIG KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
OFFENTLIG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
OFFENTLIG POLITIKK OG ADMINISTRASJON Samfunnsfag, psykologi Master
OFFENTLIG REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OFFENTLIGE NYHETER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
OFFENTLIGE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
OFFENTLIGE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Master
OPERA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
OPERASJON OG PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
OPERASJON OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
OPERASJONSFORSKNING Økonomi, marked og administrasjon Master
OPPVARMING, AC & APPARATSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
OPTISK FYSIKK Matematikk og naturfag Master
OPTOMETRIUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ORGANISASJON OG INNOVASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ORGANISASJONS- OG LEDELSESFAG Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ORGANISASJONSINFORMATIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISASJONSUTVIKLING OG KUNNSKAPSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISATORISK ENDRING Økonomi, marked og administrasjon Master
ORGANISATORISK KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
ORGANISMEBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
ORGEL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
OSTEOPATI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PAN-AFRIKANSKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
PARKER, TURISME OG REKREASJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGISK LEDELSE Pedagogiske fag Master
PEDAGOGISK LEDER Pedagogiske fag Bachelor
PEDIATRISYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PERIODONTI Matematikk og naturfag Master
PERKUSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
PERSONLIG TRENER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
PERSONLIG TRENER GRUNNUTDANNING - 30 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv andre grader/kurs
PIANO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
PIANOPEDAGOGIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
PLANTEBIOTEKNOLOGI, GENETIKK OG AVL Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
PLANTER OG JORDVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
PLANTEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
POESI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
POLISI (OFFENTLIGE SAKER) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITIKK OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK FILOSOFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
POLITISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
POLITISK VITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLITISK VITENSKAP, GLOBAL POLITIKK OG POLISI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POLYMERKJEMI Matematikk og naturfag Master
PR (PUBLIC RELATIONS) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
PR (PUBLIC RELATIONS) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
PR OG REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PRAKSIS I GLOBAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PRE-FYSISK TERAPI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
PREHOSPITALT ARBEID - PARAMEDIC Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PRE-MED/HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PROFESJONELL KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
PROFESJONELL REGNSKAPSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
PROFESJONELL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Master
PROGRAMVAREUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI MED KRIMINALPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RADIO / TV-PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
RADIO OG TV-PRODUKSJON OG LEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
RAINIER SKRIVEVERKSTED Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
REALFAG Matematikk og naturfag Master
REALFAG Matematikk og naturfag Bachelor
REGJERING OG INTERNASJONAL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
REGJERING OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP - REVISJON/SYSTEMER Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP - SKATT Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAP OG FINANS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAPSASSISTANSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAPSFINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAPSFØRERFAG Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REHABILITERINGSTJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
REISELIV Hotell- og reiselivsfag Bachelor
REISELIVSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag Bachelor
REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REKLAME Økonomi, marked og administrasjon Master
REKLAME OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REKREASJONSRESSURSFORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
RELIGION Historie, religion, idéfag Master
RELIGION Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGION OG SAMFUNN Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
REN MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
REN OG ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
RESPIRATOROMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
RESSURSSPARING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
RETTSMEDISINSK OBDUKSJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REVISJON Økonomi, marked og administrasjon Master
ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
RUSSISK Språk, litteratur Bachelor
RUSSISK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Bachelor
RUSSLAND OG EURASIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLAND OG SENTRALEUROPEISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RUSSLAND OG ØSTEUROPA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
RÅDGIVING - FAMILIE Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVING - REHABILITERING Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVNING Samfunnsfag, psykologi Master
RÅDGIVNING INNEN KLINISK MENTAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SAMARBEIDSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
SAMFUNNSENDRING OG RETORIKK Språk, litteratur Bachelor
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSFAG - ETNISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SAMFUNNSHELSE OG VELVÆRE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SAMFUNNSTJENESER, SOSIAL RETTFERDIGHET OG FRED I BYEN Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SAMFUNNSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SAMMARBEIDSHELSE OG MENNESKELIGE TJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SANGSTEMME Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
SCENE OG PRODUKSJONSLEDELSE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
SENTRAL- OG SØRVEST-ASIA Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SERVICE OG TEKNOLOGI I BILBRANSJEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SIKKERHETSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - BÆREKRAFTIG ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - DATATEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ELECTRIC POWER ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ELEKTRO OG DATATEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - FLYTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - FYSIKK OG MATEMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - GEOTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MASKINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MATERIALER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MATERIALTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - STRUKTURER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - SYSTEMINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TELEKOMMUNIKASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - TVERRFAGLIG TRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - VANNRESSURSER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SKANDINAVISKE OMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SKANDINAVISKE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SKOG OG BEVARINGSVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
SKOGBRUK - SKOGFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
SKOGBRUK - SKOGFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
SKOGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
SKOGTEKNIKK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
SKOGØKOSYSTEMER OG SAMFUNN Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
SKOLELEDELSE Lærer- og lektorutdanning Master
SKOLEPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SKOLERÅDGIVNING Pedagogiske fag Master
SKRIVING OG RETORIKK Språk, litteratur Bachelor
SKUESPILL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
SMYKKER OG METALSMITHING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
SMYKKER OG METALSMITHING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
SOSIAL MEDIEKOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
SOSIAL- OG ATFERDSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SOSIAL OG POLITISK TANKE Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
SOSIO HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG ANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI, KRIMINOLOGI OG KRIMINAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SPANSK Språk, litteratur Bachelor
SPANSK Språk, litteratur Master
SPANSK OG HISPANIC Språk, litteratur Bachelor
SPANSK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
SPANSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Bachelor
SPANSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Master
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
SPESIALPEDAGOGIKK - TIDLIG BARNDOMS Pedagogiske fag Bachelor
SPILL- OG OPPLEVELSESTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLDESIGN OG UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLKUNST OG UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLPROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLPROGRAMMERING OG UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPORT MANAGEMENT / IDRETTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SPORTS BUSINESS Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
SPORTS MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon kurs
SPORTSADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
SPORTSJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
SPRÅK OG KULTURER Språk, litteratur Master
SPRÅK OG KULTURER - FRANKRIKE Språk, litteratur Bachelor
SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Bachelor
SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR, UNDERVISNING Språk, litteratur Bachelor
SPRÅKHISTORIE Språk, litteratur Bachelor
SPRÅK-TALE-HØRING Språk, litteratur Bachelor
SSD-FYSIKK Matematikk og naturfag Master
STATISITSK VITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
STATISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
STATSBORGERSKAP OG BORGERLIGE FORPLIKTELSER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STEMMEPEDAGOGI Språk, litteratur Master
STRAFFERETT Jus Bachelor
STRATEGISK KOMMUNIKASJONSLEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
STRENGINSTRUMENTER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
STRÅLING - HELSEFYSIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
STRÅLING - HELSEFYSIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
STUDIOKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
STYRKE OG UTHOLDENHET Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Master
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SVEISETEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIE - FAMILIEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYSTEMINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
SYSTEMS MANAGEMENT Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SYSTEMØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
TALE- OG SPRÅKPATOLOGI Språk, litteratur Master
TALEKOMMUNIKASJON Språk, litteratur Bachelor
TANNPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEATER OG UTØVENDE STUDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEATER, DESIGN OG TEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEATER, TEATERFORFATTERSKAP OG DRAMATISK LITTERATUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEATERDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEATERDESIGN OG TEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEATERKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEATERKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
TEATERREGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEGNING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEKNOLOGIINTEGRERINGSSPESIALIST Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TELEKOMMUNIKASJON OG NETTVERKSINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TELEKOMMUNIKASJONSREGLER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGI OG HISTORISK TEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
TEORI OG KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TERAPIFAG Samfunnsfag, psykologi Master
TERRORISME OG HJEMLANDSIKKERHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TILSYN OG FORVALTNING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
TOKSIKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TOKSIKOLOGI OG RISIKOVURDERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TOLK / TRANSLATØR Språk, litteratur Bachelor
TRANSPORT OG LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Master
TRANSPORT, OPERASJON OG LOGISIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TRENERROLLEN Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
TRENING OG SPORTSPSYKOLOGI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
TRENING, FITNESS OG HELSEFREMMENDE ARBEID Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Bachelor
TRENINGSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Master
TREVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
TRYKKMEDIER OG GRAFISK KUNST (GRAFIKK) Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
TV, FILM OG MEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
TV, RADIO OG FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
TVERRFAGLIG ATFERDSVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TVERRFAGLIG MARINVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
TVERRFAGLIG MEDISINSK VITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
TVERRFAGLIG NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
TVERRFAGLIG TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
TVERRFAGLIGE KLASSISKE SIVILISASJONER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRFAGLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
TVERRFAGLIGE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
TVERRKULTURELL OG BÆREKFRATIG BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
TV-RADIO-FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
TV-VIDEOPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
TYSK Språk, litteratur Bachelor
TYSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Bachelor
ULIKHETER OG SOSIAL RETTFERDIGHET Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UNDERVISNING Lærer- og lektorutdanning Master
UORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
URBAN FATTIGDOM Samfunnsfag, psykologi Bachelor
URBAN OG REGIONAL PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
URBAN PLANLEGGING OG UTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
URBANSTUDIER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
UTENRIKSTJENESTER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTMARK ØKOSYSTEMVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
UTMARKSVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
UTMARKSØKOLOGI Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
UTMARKSØKOLOGI OG FORVALTNING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Master
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTØVENDE DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
UTØVENDE JAZZ Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
UTØVENDE KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
UTØVENDE MUSIKK - JAZZ Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
UTØVENDE PROGRAM I HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
VAKSINOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
VANNSKILLEVITENSKAP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Bachelor
VANNSKILLEVITENSKAP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
VERDENSSPRÅK OG KULTUR Språk, litteratur Bachelor
VERDNER I DIALOG Samfunnsfag, psykologi Bachelor
VETERINÆRMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
VETERINÆRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
VIDEOPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
VINDYRKING OG ENOLOGI Hotell- og reiselivsfag Bachelor
VISUALITET Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
VISUELL KOMMUNIKASJON