Matematikk og naturfag

Studier, skoler og yrker

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Matematikk og naturfag. Det er 700 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 38 relaterte yrker. Du kan studere hos 607 skoler ved 203 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Matematikk og naturfag.
  • Relaterte yrker
  • Relaterte studier
  • Skoler som utdanner til fagområdet
  • Aktuelle studiesteder
  • Relaterte Artikler

Siden du er interessert i Matematikk og naturfag, er du kanskje også interessert i disse yrkene:

Astrofysiker
Astrofysikeren bruker fysikken som et redskap for å studere de fysiske egenskapene til astronomiske objekter (som stjerner og galakser) og på hvilke måter disse kan påvirke hverandre. Knut Jørgen Røed...
Astronom
Det finnes ingen yrkestittel ”astronom”, vi beskriver derfor de som har en utdannelse med mastergrad i astronomi/astrofysikk. Blant disse er det en del som er akademiske forskere inn...
Biokjemiker
En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem. Det kan dreie seg om aktivitet i celler, enzymers påvirkning på organismen og forbrenning. Det finnes...
Biolog
Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi. Du lærer om mikroorganismer...
Bioteknolog
Bioteknologi er en type forskning der man beskjeftiger seg med levende mikroorganismer og organismers kjemiske sammensetning. En bioteknolog er en forsker som bruker kunnskap om levende...
Botaniker
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid. I moderne klassifikasjon omfattes planter av alger, bladmoser, levermoser, karsporeplanter (bregneplanter...
Cellebiolog
Cellebiologi er studiet om cellers oppbygning, hvordan de ulike delene samarbeider, og om hvordan celler formerer seg og fungerer sammen med andre celler. En cellebiolog er en som er spesialisert innen...
Entomolog
En entomolog er en insektsforsker. Som entomolog er du en biolog og zoolog som jobber med fagfeltet entomologi - læren om insekter.
Fiskehelsebiolog
Fiskehelsebiologen er sidestilt med en veterinær når det kommer til fisk, og kan betraktes som en fiskelege. De har mange oppgaver, og kontrollerer at fisken i oppdrettsanlegg er frisk, stiller diagnoser...
Fysiker
En fysikers kunnskaper og ferdigheter er viktige for å kunne forstå og analysere fenomener og prosesser i naturen. Den kunnskapen og innsikten en fysikker har er grunnleggende for moderne...
Geofysiker
Som geofysiker forsker du på jordens kjerne, lag og plater. Geofysikeren har også kunnskap om vulkaner og jordskjelv.
Geograf
Som geograf undersøker du sammenhengen mellom mennesker og samfunn og natur. Geografer kan jobbe med mye forskjellig, for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel.
Geokjemiker
Geokjemi er studiet om de kjemiske forbindelsene på jorda og med planetene, hvordan disse reaksjonene og prosessene blir til bergarter og jord og hvordan dette spiller inn på hydrosfæren og atmosfæren.
Geolog
De fleste forbinder geologi med bergarter, mineraler, krystaller og kanskje oljen i Nordsjøen. Geologer arbeider også med steinras og rassikring, tunnelprosjekter, bruksstein og prydstein, malmer og mer...
Havforsker
En havforsker studerer alt fra havets kjemi, havbunnens geologi, havets fysikk til de levende organismenes biologi. Noen reiser på sjøen for å samle inn data, mens andre gjennomfører forskjellige...
Kjemiker
Kjemikere utfører forskning og utarbeider eller utvikler begreper, teorier og arbeidsmetoder som er relatert til kjemiske prosesser og produksjon. Arbeidsoppgavene kan være: - Forske og utvikle...
Kjemilaborant
Arbeidsoppgavene kan bestå i å: • Bistå/assistere ved eksperimenter. • Gjøre analyser og utredninger. • Forfatte rapporter og føre journaler.
Landbrukskonsulent
Som landbrukskonsulent har du ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt lederansvar for landbrukskonsulenter, næringskonsulenter, veterinærer og landbruksvikarer.
Limnolog
Limnologi er en gren av biologifaget og fokuserer på alle områder av rennende vann og innsjøer, alt liv som finnes der og ulike faktorer som påvirker det. Alle innsjøer og lokaliteter med vann har sin egen...
Mammalog
Mammologi er vitenskapen om pattedyr og tilhører zoologi feltet. En mammalog er en biolog med pattedyr som interessefelt, men yrkestittelen er som oftest biolog eller zoolog. Mammologen forsker...
Marin bioteknolog
Marin bioteknologer forsker på marine mikroorganismer, plante- og dyreceller til å lage produkter som for eksempel medisiner og vitaminer.
Marinbiolog
Havet er fullt av spennende organismer og uoppdagede hemmeligheter, og det er fortsatt uendelig mange ting som man trenger å vite mer om. Derfor trenger vi at det forskes på havet...
Marinteknolog
Arbeidet består av planlegging av transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs og teknisk utvikling av skipstyper og produksjonsplattformer.
Matematiker
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.
Matteknolog / Næringsmiddeltekniker
Veldig kort definert er en matteknolog en ingeniør som har utvikling, produksjon og kontroll av næringsmidler som sitt fagområde. Matvaremarkedet er i stadig utvikling. Forbrukerne ønsker...
Meteorolog
For å bli meteorolog trenger man en mastergrad i meteorologi. Da kan du arbeide både som varslingsmeteorolog (dvs. varsle været), eller du kan ta en doktorgrad og arbeide som forsker på ulike fagfelt...
Mikrobiolog
Mikrobiologer er spesialiserte biologer. De studerer levende organismer som er umulige å se uten mikroskop. Mikrobiologer undersøker bakterier, sopp, virus, celler og andre mikroorganismer, og jobber ofte som forskere.
Miljøvernleder
En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og...
Miljøvernrådgiver
Miljøvernrådgiveren har det praktiske ansvaret for det kommunale miljøvernet og er plassert i plan-, miljø- og næringstjenesten og rapporterer til tjenesteleder. Som miljøvernrådgiver får man verdifull...
Mykolog
Mykologi er en gren av både biologi- og botanikkfaget og er vitenskapen om ulike sopper. Mykologien tar for seg alt fra sopper som lever i naturen, til muggsopp og gjærsopp. Sopper er til stede i...
Næringsmiddeltekniker
En næringsmiddeltekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.
Planteinspektør
En planteinspektør arbeider med kontroll, vurdering og godkjenning av planter.
Seismolog
Seismologi er læren om jordskjelv. Det er fundamentalt sett et akademisk tema, og egner seg derfor for personer med anlegg og lyst til forskning. Det har i tillegg en rekke praktiske anvendelser, der...
Statistiker
Statistikk handler i hovedsak om å analysere data. En god statistisk analyse av representative data gir et godt beslutningsgrunnlag, og er et helt nødvendig verktøy innen blant annet medisin, biologi...
Taksidermist
En taksidermist stopper ut og preparerer dyr, og yrket kalles også dyreutstopper.
Toksikolog
Toksikologi er læren om giftstoffer. Toksikologer deles gjerne i to undergrupper, økotoksikologer som jobber med miljøeffekter av ulike kjemikalier, og humantoksikologer som jobber med effekter på...
Virolog
Virologen er ekspert på virus, og kan blant annet jobbe med å klassifisere, isolere eller fremdyrke virus.
Zoolog
Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.: entomologi – læren om insekter (evt. leddyr)...

Viser 700 studier innen Matematikk og naturfag

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
1T+R1+R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
ABORIST Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
AGROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
AGROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
AKTUARFAGET Matematikk og naturfag profesjonsutdanning
AKTUARIELL MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
AKVAKULTUR Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
AKVAKULTUR Matematikk og naturfag vgs-2
AKVAKULTURELL VITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
AKVAKULTURFAGET MED MARINE FAG, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE 4-ÅRIG (TAF) Matematikk og naturfag vgs-3
AKVATISKE ØKOSYSTEMER Matematikk og naturfag Bachelor
ALGEBRA Matematikk og naturfag Master
ALPINEØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
ANALYSE / DIFFERENSIALGEOMETRI Matematikk og naturfag Master
ANALYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
ANALYTISK KJEMI OG RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
ANALYTISK- OG POLYMERVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
ANALYTISK VITENSKAP: METODER OG INSTRUMENTAL TEKNIKK Matematikk og naturfag Master
ANATOMI OG AVANSERT RETTSMEDISINSK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag Master
ANATOMISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT / BEREGNINSMATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT ANATOMI Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT FORSKING I MENNESKELIG BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT FYSIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT FYSIKK OG MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT IDRETT OG TRENINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT KLINISK FORSKNING Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMAIKK / STATISIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATIKK OG MEKANIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP MED BIOLOGISK OG ØKOLOGISK MODELLERING Matematikk og naturfag Master
ANVENDT MATEMATISK VITENSKAP MED KLIMAENDRENDE KONSEKVENS MODELLERING Matematikk og naturfag Master
ANVENDT OG UTREGNINGSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
ANVENDT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
ANVENDT ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKOLOGI - INTERNASJONALT PROGRAM Matematikk og naturfag Master
ANVENDT ØKOLOGI OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Master
ARKTISKE MOTIVER - 10 SP Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ASTRONOMI Matematikk og naturfag Master
ASTRONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
ASTRONOMI OG ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ATFERDSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ATMOSFÆREFYSIKK Matematikk og naturfag Master
ATMOSFÆREVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
ATOM- OG MOLEKYLÆRFYSIKK Matematikk og naturfag Master
AVANSERT KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
AVANSERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
AVANSERT ORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
AVANSERT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BEREGNINGSKJEMI Matematikk og naturfag Master
BEREGNINSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
BEVARING AV BIOLOGISK MANGFOLD Matematikk og naturfag Master
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BEVARINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOBUSINESS ALTERNATIVER Matematikk og naturfag Bachelor
BIOBUSINESS OG MEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOETIKK Matematikk og naturfag Master
BIOFORSVAR Matematikk og naturfag Master
BIOFYSIKK OG MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOFYSISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOHELSEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOINFORMATIKK OG ANVENDT STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
BIOINFORMATIKK OG BEREGNINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI MED GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG BIOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG BIOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
BIOKJEMI OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOKJEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI Matematikk og naturfag årsstudium
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI - FYSIOLOGI OG MORFOLOFI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI - ØKOLOGI OG EVOLUSJON Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI MED ET MODERNE SPRÅK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI OG AKVAKULTUR Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI OG KJEMI Matematikk og naturfag årsstudium
BIOLOGI, KLIMA OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK KJEMI OG MEDISINFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK OG MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VETERINÆRVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOLOGISK VITENSKAP - MENNESKELIG HELSE Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMARIN INNOVASJON Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMATERIALER OG REGENERATIVE MEDISINER Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISIN - KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK INGENIØR Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAP (FARMASØYTISK VITENSKAP) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP (LABORATORIEMEDISIN) Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP / TEORETISK BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMEDISINSK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
BIOMEDISINSK VITENSKAPSFORSKNING Matematikk og naturfag Master
BIOMEKANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOMOLEKYLÆR VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
BIORESSURSFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
BIOSIKKERHET Matematikk og naturfag Bachelor
BIOSTATISTIKK Matematikk og naturfag Master
BIOSTATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 5-årig master
BIOTEKNOLOGI OG BUSINESS Matematikk og naturfag Master
BIOTEKNOLOGI, BIOPROSESSING OG BUSINESSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BIOVITENSKAP MED BIOMEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
BOTANIKK Matematikk og naturfag Bachelor
BRYGGING OG DESTILLERING Matematikk og naturfag Bachelor
BRYGGING OG DESTILLERING Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFT OG MILJØENDRING Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFT OG MILJØTEKNIKK Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFT OG UTENDØRSUTDANNING Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFTIG HAVBRUK Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFTIG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
BÆREKRAFTIG MILJØUTVIKLING MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG UTVIKLING (KLIMAENDRING OG RISIKOLEDELSE) Matematikk og naturfag Master
BÆREKRAFTIG VANNFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
CELLEBIOLOGI, MIKROBIOLOGI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
CYTOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DISKRET MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
DYRELIV OG PLANTEBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
DYREVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
EN INTRODUKSJON TIL NORDOMRÅDENE - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
ENDONDONTI Matematikk og naturfag Master
ENERGI- OG MILJØFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
ETTERFORSKENDE OG MEDISINSK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
EVOLUSJON- OG ATFERDSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
EVOLUSJONSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FARMAKOLOGI OG MEDISINOPPDAGELSE Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK ANALYSE Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK ANALYSE MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK KVALITET AV DESIGN Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK OG KOSMETISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK PRODUKTUTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FARMASØYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FARMASØYTISK VITENSKAP MED LEDELSE Matematikk og naturfag Master
FINANSIELL MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
FISKEHELSE Matematikk og naturfag profesjonsutdanning
FISKERIBIOLOGI OG FORVALTNING Matematikk og naturfag Master
FORKURS FOR INGENIØR- OG SIVILINGENIØRUTDANNING Matematikk og naturfag kurs
FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Matematikk og naturfag kurs
FORKURS HØST GRUNNLEGGENDE MATEMATIKK Matematikk og naturfag vgs-privatist
FORKURS INGENIØR: FYSIKK Matematikk og naturfag kurs
FORKURS INGENIØR: MATEMATIKK Matematikk og naturfag kurs
FORKURS PRAKTISK MATEMATIKK (1P, 2P, 1PY OG 2PY) Matematikk og naturfag vgs-privatist
FORKURS TIL INGENIØRUTDANNING Matematikk og naturfag kurs
FORKURS VÅR GRUNNLEGGENDE MATEMATIKK Matematikk og naturfag vgs-privatist
FORMULERINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Bachelor
FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Master
FORRETNINGSMATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FORSIKRINGSMATEMATIKK (AKTUAR) Matematikk og naturfag Bachelor
FORSKINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FORSKNING - KJEMI, FYSIKK OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FORSKNING - KJEMI, FYSIKK OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FORSKNING - MILJØ OG MARIN Matematikk og naturfag Bachelor
FORSKNING - MILJØ OG MARIN Matematikk og naturfag Master
FORSKNINGSFORMIDLING Matematikk og naturfag Master
FÔRTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
FORURENSING OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
FRIE REALFAG Matematikk og naturfag årsstudium
FYSIKALSK KJEMI Matematikk og naturfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag årsstudium
FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK - ROMFYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKK / KJEMI - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK MED ASTROFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED ENERGIVITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED FORNYBAR ENERGIVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED PARTIKKELFYSIKK OG KOSMOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK MED PLANET- OG ROMFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK OG ASTRONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK OG BUSINESSTUDIER Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK OG MATEMATIKK Matematikk og naturfag 5-årig master
FYSIKK, ASTROFYSIKK OG KOSMOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKKINGENIØR Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIOLOGI Matematikk og naturfag Master
FYSIOLOGISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
FYSISK OG ANVENDT VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
FYSISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
GENERELL MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK Matematikk og naturfag Master
GENETIKK OG MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GENETIKK OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFAG Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFAG Matematikk og naturfag Master
GEOFAG 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOFAG 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOFAG: GEOLOGI, GEOFYSIKK OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GEOFYSIKK OG KLIMA Matematikk og naturfag Bachelor
GEOGRAFI OG KARTOGRAFISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GEOGRAFI, ØKOLOGI OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER Matematikk og naturfag Master
GEOINFORMASJON Matematikk og naturfag Master
GEOLOGI Matematikk og naturfag Master
GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI - JORDVITENSKAP / PROFESJONELL GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG ASTRONOMI Matematikk og naturfag Master
GEOLOGI OG GEOFARE Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGI OG PETROLEUMSGEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOLOGISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
GEOSYSTEMVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
GEOVITENSKAP INNEN NEDBØR OG LITOSFÆREN Matematikk og naturfag Master
GLOBAL BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
GLOBAL BÆREKRAFT - VANN Matematikk og naturfag Master
HALVLEDERFYSIKK Matematikk og naturfag Master
HAV- OG GEOFAG Matematikk og naturfag Master
HAV, JORD OG ATMOSFÆRISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
HAVFAG Matematikk og naturfag Master
HELSEUTFALL, FORSKNING OG EVALUERINGSVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
HEMATOLOGI / MEDISINSK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
HESTEVITENSKAP OG VELFERDSLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
HUMANBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
HUMANBIOLOGISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - BIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
INGENIØR - BIOMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - KJEMI OG BIOMOLEKYLÆR Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - KJEMIKALIER Matematikk og naturfag Master
INGENIØR - ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
INNFØRING 1P/1T/2P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
INNFØRING 1P+2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
INTEGRERT PRETROLEUM GEOFAG Matematikk og naturfag Master
INTEGRERT VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
INTERNASJONAL FELTGEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
INTERNASJONAL UTØVENDE FORSKNING Matematikk og naturfag Master
INTERNASJONALE STUDIER (MILJØ) Matematikk og naturfag Master
JORD OG ROMVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KARTLEGGING OG LAND/MILJØLEDELSE Matematikk og naturfag Master
KARTOGRAFI Matematikk og naturfag Master
KJEMI Matematikk og naturfag Master
KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI - MEDISINANALYSE OG TOKSIKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KJEMI - OLJE OG GASS Matematikk og naturfag Master
KJEMI - OLJEFELTKJEMIKALIER Matematikk og naturfag Master
KJEMI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI FOR PROSESS OG PROSESSRELATERT MILJØKUNNSKAP - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
KJEMI MED BEREGNINGSKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED FARMASØYTISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED GRØNN NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED MATERIALER Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI MED VITENSKAPELIG SKRIVING Matematikk og naturfag Master
KJEMI- OG BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag kandidat
KJEMI OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI, FORDYPNING MATTEKNIKK Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
KJEMI, FORDYPNING MATTEKNIKK, DELTID Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
KJEMI, FORDYPNING NÆRINGSMIDDELTEKNIKK / MATTEKNIKK Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
KJEMI, FORDYPNING PROSESSTEKNIKK Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
KJEMI, FORDYPNING PROSESSTEKNIKK, DELTID Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
KJEMIKALSK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMIPROSESS Matematikk og naturfag vgs-2
KJEMIPROSESS, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Matematikk og naturfag vgs-2
KJEMIPROSESSFAGET, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG (TAF) Matematikk og naturfag vgs-3
KJEMISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMISK OG BIOTEKNISK, MAT- ELLER PROSESSTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMISK OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
KJEMITEKNIKK Matematikk og naturfag Master
KJEMITEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMITEKNIKK - BIOMEDISIN OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
KJEMITEKNIKK - PRODUKSJON Matematikk og naturfag Master
KJERNEFYSISK VITENSKAP OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING - LEDELSE Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING: ADMINISTRERE DET MARINE MILJØ Matematikk og naturfag Master
KLIMAENDRING: KONSEKVENSER OG BEGRENSNING Matematikk og naturfag Master
KLIMAFORANDRINGER OG POLITIKK Matematikk og naturfag Master
KLIMAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KLIMAVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KLINISK FARMAKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KLINISK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KONSERVASJON OG BIODIVERSITET Matematikk og naturfag Master
KONSERVASJONSBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KONSERVASJONSØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
KOSMETIKKVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KREFTSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
KREFTSBIOLOGI OG IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KRIMINALTEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK ANALYSE Matematikk og naturfag Master
KRIMINALTEKNISK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK- OG ANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK OG TOKSIKOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
KRIMINALTEKNISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
KVALITET I ANALYSELABORATORIER Matematikk og naturfag Master
KVANTITATIV MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
LABKURS BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
LABKURS BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
LABKURS FYSIKK 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
LABKURS FYSIKK 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
LABKURS KJEMI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
LABKURS KJEMI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
LABKURS NATURFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
LABORATORIEFAG Matematikk og naturfag vgs-2
LABORATORIEKVALITETSANALYSE OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
LABORATORIEMEDISIN Matematikk og naturfag Master
LAND OG MILJØ I NORDOMRÅDENE - 15 SP Matematikk og naturfag kurs
LANDSKAP OG UTVIKLING - 30 SP Matematikk og naturfag andre grader/kurs
LANDSKAPSPLANLEGGING MED LANDSKAPSARKITEKTUR Matematikk og naturfag Bachelor
LASERFYSIKK Matematikk og naturfag Master
LEDELSE INNEN FARER OG KATASTROFER Matematikk og naturfag Master
LEDELSE INNEN MILJØ OG JORDENS RESSURS Matematikk og naturfag Master
LEGEMIDDELFORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
LEGEMIDDELKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
LINEÆRE SYSTEMER OG REGULERINGSTEKNIKK - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
LIVSVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
LOGIKK OG FILOSOFI I MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
LOGIKK OG VITENSKAPSTEORI Matematikk og naturfag Master
MARIN BIODIVERSITET OG BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARIN BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARIN FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Master
MARINBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MARINBIOLOGI - AKVATISK ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARINBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
MARINE ECOLOGY AND RESOURCE BIOLOGY Matematikk og naturfag Master
MARINE OG BIOLOGISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
MARINEBIOLOGI MED BIOLOGISK MANGFOLD OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Bachelor
MARINGEOLOGI OG GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Master
MARINRESSURSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MARINRESSURSUTVIKLING OG BESKYTTELSE Matematikk og naturfag Master
MAT OG MILJØSIKKERHET Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK Matematikk og naturfag årsstudium
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK (1-7) - 15 SP Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1 + 2 - 7,5 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK 1P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P - JAKTEN PÅ STÅKARAKTER Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P MED NETTBASERT FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P MED TESKJE Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P+2P MED TESKJE Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1R MED TESKJE Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T + S1 + S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T+R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T+S1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2 - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P - JAKTEN PÅ STÅKARAKTER Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P MED NETTBASERT FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P MED TESKJE Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y - JAKTEN PÅ STÅKARAKTER Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y MED NETTBASERT FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y MED TESKJE Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y PÅBYGG KVELD Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y PÅBYGG VG3 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK FOR INDUSTRI OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK FOR TENKISK TEGNING Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK FOR VG1, YRKESFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK FOR ØKONOMIER - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK FORKURS 1P-2P-1YP-2YP Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK FORKURS R1-S1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK MED BUSINESS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED DATAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FINANS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FRANSK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED LEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED REGNSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED SPANSK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED TYSK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK MED ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG BUSINESSTUDIER Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG BUSINESSØKONOMI MED MARKEDSFØRING Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG DATA Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG DATAVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FILOSOFI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FINANS Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG FINANS Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK OG FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG PSYKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK OG STATISTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK OG ØKONOMI Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R1 + FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R1 INTENSIV Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R1 MED NETTBASERT FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R1 MED TESKJE Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R1+R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 + FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 MED NETTBASERT FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 MED TESKJE Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1+S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S2 MED TESKJE Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK VG3 PÅBYGGING Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK, INFORMATIKK OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKKSYSTEMER Matematikk og naturfag Master
MATEMATISK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK OG TEORETISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISK, STATISTISK OG AKTUARIELL VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATISKE FAG Matematikk og naturfag årsstudium
MATEMATISKE FAG Matematikk og naturfag Bachelor
MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATERIALER, ENERGI OG NANOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
MATERIALFYSIKK Matematikk og naturfag Master
MATSIKKERHET Matematikk og naturfag Master
MATTEKNIKK Matematikk og naturfag fagskoleutdanning
MATVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MATVITENSKAP - MAT OG HELSE Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP OG ERNÆRING Matematikk og naturfag Bachelor
MATVITENSKAP OG ERNÆRING Matematikk og naturfag Master
MATVITENSKAP, SIKKERHET OG HELSE Matematikk og naturfag Master
MEDISIN- OG MOLEKYLÆRVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MEDISINFORSKNING OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK BIOKJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK BIOTEKNOLOGI OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK FAMILIETERAPI Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK FYSIKK Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK GENETIKK OG GENOM Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK LABORATORIETEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK LABORATORIEVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MEDISINSK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MEDISINSK MIKROBIOLOGI OG VIROLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOLOGI OG HELSEFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIG EMBRYOLOGI OG UTVIKLINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MENNESKELIGE DIMENSJONER AV NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Master
METEOROLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
METEOROLOGI Matematikk og naturfag Master
METEOROLOGI OG KLIMA Matematikk og naturfag Master
METEOROLOGI OG KLIMA Matematikk og naturfag Bachelor
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
METODE OG STATISTIKK - 10 SP Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ OG BEDRIFTSLEDELSE Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Master
MILJØ OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSFAG - NATURVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSFAG - SAMFUNNSVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ- OG RESSURSØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØ OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MILJØ- OG ØKOLOGISK MIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØBIOVITENSKAP I ET ENDRENDE KLIMA Matematikk og naturfag Master
MILJØFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFAG Matematikk og naturfag Master
MILJØFAG OG GEOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFARER OG KATASTROFEHÅNDTERING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØFORANDRING OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
MILJØFYSIKK Matematikk og naturfag Master
MILJØGEOFAG Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOGRAFI OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOGRAFI OG KLIMAENDRINGER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØGEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØINTERAKSJON AV MARIN FORNYBAR ENERGI Matematikk og naturfag Master
MILJØKJEMI Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE Matematikk og naturfag kandidat
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG BÆREKRAFT (INTERNASJONAL) Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØLEDELSE OG FORURENSINGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MILJØLEDELSE OG KONSULTASJON Matematikk og naturfag Master
MILJØMESSIG GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØMIKROBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØPLANLEGGING Matematikk og naturfag Master
MILJØPLANLEGGING OG LEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØRISIKO OG UTBEDRING Matematikk og naturfag Master
MILJØSYSTEMER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØTEKNIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØTEKNOLOGI Matematikk og naturfag kandidat
MILJØTOKSIKOLOGI OG KJEMI Matematikk og naturfag Master
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MILJØVITENSKAP OG RETNINGSLINJER Matematikk og naturfag Bachelor
MILJØVURDERING OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
MODELLERING OG DATAANALYSE Matematikk og naturfag Master
MODERNE PROBLEMER I NORDOMRÅDENE 2: POLITIKK - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MOLEKYLÆR AVBILDNING OG TERAPI (MIT) Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR BIOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR MILJØBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR NEVROVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆR- OG CELLULÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRANALYTISK VITENSKAP Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOLOGISK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRGENETIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
NATUR- OG KULTURMINNEOPPSYN Matematikk og naturfag årsstudium
NATUR OG MILJØ Matematikk og naturfag årsstudium
NATUR OG MILJØ Matematikk og naturfag Bachelor
NATUR-, HELSE-, OG MILJØVERN Matematikk og naturfag Master
NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV Matematikk og naturfag Bachelor
NATURFAG Matematikk og naturfag årsstudium
NATURFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG Matematikk og naturfag Master
NATURFAG PÅBYGG Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG PÅBYGG KVELD Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG1, YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 PÅBYGGING Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 PÅBYGGING MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag årsstudium
NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
NATURLIGE RESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
NATURMANGFOLD Matematikk og naturfag årsstudium
NATUROPPSYN Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Master
NATURRESSURSER OG REKREASJONSLEDELSE Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP - KOMPOSITT Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAP OG MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
NATURVITENSKAPELIGE FAG Matematikk og naturfag årsstudium
NEVROVITENSKAP OG FUNKSJONELL NANOMATERIALER Matematikk og naturfag Master
NÆRINGSRETTET BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag Master
OPTISK FYSIKK Matematikk og naturfag Master
ORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
ORGANISMEBIOLOGI OG ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Bachelor
OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
PALENTOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
PALEOBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
PALEONTOLOGI OG EVOLUSJON Matematikk og naturfag Bachelor
PERIODONTI Matematikk og naturfag Master
PETROFYSIKK OG FORMASJONSEVALUERING Matematikk og naturfag Master
PLANTEGENETIKK OG AVLINGSFORBEDRING Matematikk og naturfag Master
PLANTEVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
PLANTEVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
POLYMERKJEMI Matematikk og naturfag Master
POLYMERVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
PRAKTISK MATEMATIKK (1P, 2P, 2PY) FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
PRIMAT BEVARING Matematikk og naturfag Master
PRMATOLOGI, ATFERD OG BEVARING Matematikk og naturfag Master
RADIOØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
REALFAG Matematikk og naturfag Master
REALFAG Matematikk og naturfag årsstudium
REALFAG Matematikk og naturfag Bachelor
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED FOKUS PÅ INTERNASJONALISERING Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED FORSKERLINJE Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED FORSKERLINJE Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED FOTBALL Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED FOTBALL Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED HÅNDBALL Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED HÅNDBALL Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED KULTURAKTIVITET Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED KULTURAKTIVITET Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED LANGRENN OG SKISKYTING Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED LANGRENN OG SKISKYTING Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED OPPLÆRING I UTLANDET Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED SCIENCE Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED SCIENCE Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED TEKNOLOGIFAG Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED TEKNOLOGIFAG Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED TOPPIDRETT Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED TOPPIDRETT Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED TOPPIDRETT HEST Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED TOPPIDRETT HEST Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAGENES DIDAKTIKK Matematikk og naturfag Master
REALFAGSKURS Matematikk og naturfag kurs
REALFAGSKURS I FYSIKK Matematikk og naturfag kurs
REALFAGSKURS I MATEMATIKK Matematikk og naturfag kurs
REN MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
REN OG ANVENDT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
REPRODUKSJON OG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
REPRODUKSJONS- OG UTVIKLINGSMEDISIN Matematikk og naturfag Master
RESSURSFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
RETTSMEDISINSK ANTROPOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK BIOLOGI I BIOMEDISINSK FORSKNING Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK FORSKNING I ANVENDT KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSK KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
RETTSMEDISINSKE UNDERSØKELSER Matematikk og naturfag Bachelor
ROMVITENSKAP OG ROBOTIKK Matematikk og naturfag Bachelor
SKOGSBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
SKOGSVITENSKAP OG LEDELSE Matematikk og naturfag Master
SOMMERSKOLE I MATEMATIKK - UNGDOMSSKOLE Matematikk og naturfag vgs-privatist
SOMMERSKOLE I MATEMATIKK - VIDEREGÅENDE Matematikk og naturfag vgs-privatist
SSD-FYSIKK Matematikk og naturfag Master
STAMCELLER OG REGENERASJON Matematikk og naturfag Master
STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
STUDIESPESIALISERING MED REALFAG - STEINERPEDAGOGIKK Matematikk og naturfag vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED REALFAG - STEINERPEDAGOGIKK Matematikk og naturfag vgs-2
STUDIESPESIALISERING MED REALFAG - STEINERPEDAGOGIKK Matematikk og naturfag vgs-3
SYSTEMØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
TEORETISK FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
TEORETISK FYSIKK MED MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
TEORETISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
TROPISK BIOLOGI OG KONSERVASJON Matematikk og naturfag Master
TVERRFAGLIG MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
TVERRFAGLIG NATURVITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
UORGANISK KJEMI Matematikk og naturfag Master
UTMARKSFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
UTMARKSFORVALTNING Matematikk og naturfag årsstudium
VANN OG MILJØFORVALTNING Matematikk og naturfag Master
VANNSIKKERHET OG INTERNASJONAL UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
VIDEREUTDANNING I BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
VIRIOLOGI OG IMMUNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP - RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Bachelor
VITENSKAP - RETTSMEDISIN Matematikk og naturfag Master
VITENSKAP I POLYMER OG BIOPOLYMER Matematikk og naturfag Master
VITENSKAP INNEN MAT OG DRIKKE Matematikk og naturfag Bachelor
VULKANOLOGI Matematikk og naturfag Master
VULKANOLOGI OG GEOLOGISKE FARER Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG KONSERVERING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG KONSERVERING Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG MILJØ Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG MILJØMESSIG BÆREKRAFT Matematikk og naturfag Master
ØKOLOGI OG NATURFORVALTNING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGI OG NATURRESSURSER Matematikk og naturfag Bachelor
ØKOLOGISK RESTAURERING Matematikk og naturfag Bachelor
ØKONOMETRI OG MATEMATISK ØKONOMI Matematikk og naturfag Master
ØKOSYSTEMVITENSKAP Matematikk og naturfag Master

Viser 607 skoler som tilbyr studier innen Matematikk og naturfag

Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Universitet
Ara Institute of Canterbury
Din suksess er vår prioritet, og vi tror grunnlaget for suksess er avhengig av en personlig tilnærming til læring med lett tilgang til imponerende ressurser, og vekt på praktisk anvendelse av studiene dine. Som CPIT-student vil du bli undervist av fagfolk og dra nytte av et høyt stab-student forhold. Våre forelesere og veiledere er valgt etter kompetanse på sitt felt og for å dele sine kunnskaper, ferdigheter og tilkoblinger til bransjen for å sikre at du er jobbklar fra dag én.
Universitet
Business Academy Aarhus
Business Academy Aarhus utvikler og tilbyr praksisorienterte bachelorprogram Med mer enn 4200 heltidsstudenter, 3400 deltidsstudenter og ca 400 ansatte er vi en av de største businessakademiene i Danmark.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
California State University - Monterey Bay
CSUMB er unik ved at den ble etablert i 1994 med i dag kun 6000 studenter. Skolen ligger sentralt ved kysten i California, bare noen minutter fra stranda utenfor den kjente byen Monterey. Universitetet er en del av California State University, som er et av de største i USA. Klassestørrelsene er små og uformelle, universitetet har gode bånd til næringslivet, og undervisningen er tett på studentene og interaktiv.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Universitet
Eötvös Loránd University - Budapest
Målet til ELTE er å bevare og berike nasjonal og universell kultur, å dyrke vitenskap og å formidle faglig kunnskap, samt å forme og tilfredsstille det reelle, langsiktige behovet til ungarsk samfunn og menneskelighet. ELTE har som mål å utdanne intellektuelle med up-to-date kunnskap og allsidig kultur
Fagskole
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Østfold tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Fredrikstad
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Halden
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Sogndal
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Videregående
Høyskolen Kristiania Nettstudier - Videregående skole
Mangler du ett eller flere fag for å få generell studiekompetanse? Ta alle kursene du trenger fra videregående skole hos oss! Hos oss velger du selv når du vil studere, og du kan kombinere studiene med jobb og/eller andre forpliktelser.
Universitet
IQS - School of Engineering
IQS Barcelona er et universitet med over 100 års erfaring. Universitetet engasjerer både til personlig og faglig utdanning, på grunnlag av samfunnsengasjement og ønske om overlegen innovasjon innen kunnskap.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
London School of Economics and Political Science (LSE)
The London School of Economics and Political Science (LSE) er en av de ledende samfunnsvitenskaplige universitetene i verden.
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Videregående
NKI Nettstudier Videregående
Det er aldri for sent å fullføre - velg Norges største videregående skole! Vi tilbyr både generell studiekompetanse og fordypning i realfag, for deg som ønsker å søke opptak til høyere utdanning. Du kan også velge mellom en rekke yrkesfaglige retninger og kvalifisere deg til fagbrev/svennebrev.
Høgskole
NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen tilbyr profesjonsutdanning for grunnskolelærere og førskolelærere og flere ulike bachelor- og mastergradsstudier innen pedagogikk, kristendom/religion og interkulturell forståelse.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton har et stort internasjonalt studentmiljø, og har studenter fra over 140 land. Av totalt 10.000 studenter, er ca 14 % internasjonale. Vi ønsker norske studenter hjertelig velkommen til London som er det mest populære studiestedet i Storbritannia for norske studenter.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of the Arts London
University of the Arts London spesialiserer seg innen kunst og design, og og har 19.000 studenter fra mer enn 100 land. Du kan velge mellom et vidt spekter av studier hos UAL, inkludert mote, fine art, grafisk design, foto og tekstiler.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.

Bli kjent med 177 studiesteder i Norge og 26 studieland som tilbyr studier innen Matematikk og naturfag.

Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier blir mer og mer populært, noe som gjør at studietilbudene også utvides hele tiden.

Asker er en kommune i Akershus, Akershus Vest. Den er en forstadskommune til Oslo, og en stor del av befolkningen pendler dit. Den ligger i Oslo bispedømme.
Askim er en kommune i Østfold fylke, sør for Øyeren og øst for Glomma som her gjør en bue mot vest.
Austevoll er en kommune i Hordaland fylke, sør for Bergen. Austevoll er landets største øykommune som ikke er landfast. Austevoll kommune har totalt 667 øyer, holmer og skjær.
Balsfjord, kommune i Troms fylke, omfatter landet på begge sider av Balsfjorden, herunder storparten av Malangshalvøya (mellom Malangen og Balsfjorden) og strekker seg ca. 25 km fra fjordbotnen mot sørøst inn i landet, nesten til svenskegrensen.
Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad.
Bodø er en by og kommune, i det tradisjonelle landskapet Salten i Nordland, der byen er fylkets desidert største og administrasjonssenter.
Brønnøy, kommune i Nordland fylke, ligger på Helgelandskysten i den sørlige delen av Nordland fylke. Storparten av befolkningen bor på strandflaten i den vestlige del av kommunen og på øyene utenfor.
Bærum er en kommune i vestdelen av Akershus fylke, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum er Akershus' største kommune målt i antall innbyggere, men kun den niende største målt i areal.
Bø er en kommune i Telemark. Den grenser i nord til Notodden, i øst til Sauherad, i sør til Nome, og i vest til Kviteseid og Seljord. Høyeste punkt er Jøronnatten (1275 moh.). Arealet er på 263,11 km² og befolkingstallet ligger på rundt 5 782.
Bømlo, kommune i ytre Hordaland, lengst sørvest i fylket, på nordsiden av Bømlafjorden, Hardangerfjordens ytterste del. Kommunen omfatter Bømlo (171 km2) , Goddo (16 km2) og Moster (12 km2) samt ca. 1000 andre øyer, holmer og skjær; ligger i sin helhet på øyer.
Drammen er en by og kommune i Buskerud. Byen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Drammen er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge.
Eid kommune i Sogn og Fjordane, kommune i Nordfjord Sogn og Fjordane. Kommunen omfatter områdene omkring Eidsfjorden, som er en 13 km lang arm av Nordfjorden.
Elverum er en kommune i Hedmark. Tettstedet Elverum består av Leiret på østsiden og Vestad på vestsiden av Glomma. Tettstedet har - som sentralsted for Østerdalen og den nordre delen av Solør - hatt en raskere vekst enn kommunen som helhet.
Evenstad er en liten bygd i Stor-Elvdal kommune. Eidsvollsmannen Ole Olsen Evenstad bodde på Evenstad gård. Høgskolen i Hedmark har en avdeling på gården, den tidligere Evenstad skogskole, som har over 200 studenter.
Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 76 932 innbyggere. Den er således Østfold største, Østfold nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Byen Fredrikstad ligge ved Glommas utløp.
Førde er en kommune i Sunnfjord, Sogn og Fjordane fylke. Førde omfatter landet omkring botnen av Førdefjorden, på sørsiden strekker den seg et par mil utover fjorden.
Gjøvik er en by og kommune i Oppland, og den mest folkerike bykommunen i region Innlandet. Tettstedet Gjøvik har 19 261 innbyggere.
Gloppen, kommune i Nordfjord, Sogn og Fjordane fylke. Gloppen kommune ligger sør for Nordfjords midtre del, rundt dens to sørgående armer Hyenfjorden og Gloppenfjorden (Gloppefjorden).
Gol kommune ligger i Hallingdal og i Buskerud fylke. Administrasjonssenteret Gol er kommunens eneste tettsted med 2624 innbyggere. Her bor 58 % av kommunens befolkning.
Gran, kommune i Oppland fylke, nord for Jevnaker og Lunner; utgjør den nordlige delen av Hadeland, strekker seg fra fylkesgrensen mot Akershus (Hurdal) i øst over midtre del av Randsfjorden til fylkesgrensen mot Buskerud i vest (Ringerike).
Grimstad er en kystkommune i Aust-Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad har 20 957 innbyggere per 1. juli 2011.
Grong er en kommune i Nord-Trøndelag fylke. Grong ligger i midtre del av Namdalen, omkring elvene Namsen og Sanddøla som flyter sammen ved administrasjonssenteret Grong.
Halden er en by og storkommune i Østfold. Halden har med sine mange skoler og lærere vært en viktig utdanningsplass - for Østfold, Norge og nordre Bohuslän i Sverige. Og Halden er den dag i dag hovedbasen for Høgskolen i Østfold.
Hamar er en by og kommune i Hedmark. Den grenser i vest til Ringsaker, i nordøst til Åmot, i øst til Løten, og i sør til Stange.
Hammerfest, kommune i Finnmark fylke, som ligger på deler av øyene Kvaløya, Seiland og Sørøya. Hammerfest by ligger på vestsiden av Kvaløya ved skipsleia gjennom Sørøysundet.
Harstad, kommune helt sør i Troms fylke, på nordøstsiden av Hinnøya, ut mot Vågsfjorden, omfatter dessuten den sørvestlige del (69,3 km2) av Grytøya samt flere mindre øyer.
Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge og er en liten kommune, kun 72 km². Tettstedet Haugesund har 44 524 innbyggere og byen fungerer som regionsenter for i overkant av 111 000 mennesker på Haugalandet.
Horten er både en kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og en kommune med samme navn. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 25 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by
Hønefoss er en by på Østlandet og ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Hønefoss er handels- og servicesentrum for Ringerike, deler av Hadeland og nedre deler av Hallingdal og Valdres.
Hå kommune ligger sørvest i Rogaland fylke og grenser i nord til Klepp og Time, i øst til Bjerkreim og i sør til Eigersund. Kommunen består av den sørlige parten av Jæren i tillegg til enkelte nordlege deler av Dalane.
Inderøy er en kommune i Nord-Trøndelag fylke. Inderøy ligger innerst i Trondheimsfjorden og består av tre naturgeografiske enheter: halvøya Inderøy mellom Beitstadfjorden og Borgenfjorden (Børgin), halvøya Mosvik vest for Skarnsundet og området på sørøstsiden av Borgenfjorden langs og øst for E6.
Karmøy, kommune i Rogaland fylke, sør for Haugesund, består av øya Karmøy (176,8 km2) og noen småøyer utenfor denne (bl.a. Føyno (Feøy) 1,3 km2), halvøya mellom Karmsundet og Førdesfjorden på fastlandet, samt Fosen (12,2 km2) og noen andre, mindre øyer sør for halvøya.
Kautokeino, kommune i Finnmark fylke på den vestlige del av Finnmarksvidda. Grenser i nord til Alta, i øst til Karasjok, i vest til Troms fylke, i sør til Finland.
Kongsberg er en bykommune i Buskerud, kommunen har et areal på 792 km², og har 24 739 innbyggere.
Kongsvinger er en kommune i Hedmark fylke. Kongsvinger ligger i fylkets sørligste del og grenser i nord til Grue, i sør til Eidskog, i vest til Sør-Odal og i øst til Sverige.
Kristiansand er en by og en kommune i Vest-Agder fylke, og er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand er Norges femte største by og hadde 84 476 innbyggere.
Kristiansund, kommune i Møre og Romsdal fylke, ligger på øyer ved utløpet av de store fjordene på Nordmøre.
Kvinnherad, kommune i Sunnhordland, Hordaland fylke. Kommunen faller i tre hovedområder. Størstedelen ligger på østsiden av Hardangerfjorden, på Folgefonnhalvøyas vestre del. Til kommunen hører også Ølve og Hatlestrand på vestsiden av Hardangerfjorden, ytterst på Samnangerhalvøya.
Larvik, kommune i Vestfold fylke, omkring Larviksfjorden og nedre del av de to vassdragene som munner ut her, Farriselva (Siljanvassdraget) og Numedalslågen. Larvik er Vestfolds største kommune, både etter areal og folketall.
Levanger, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger ved Trondheimsfjorden ca. 80 km nordøst for Trondheim og omfatter også den 28 km2 store Ytterøy ute i fjorden. I nord og øst grenser Levanger til Verdal, i sør til Stjørdal og i vest til Frosta.
Lillehammer er en kommune sør for Gudbrandsdalen i Oppland, ved nordenden av Mjøsa. Tettstedet Lillehammer har 20 857 innbyggere.
Lindås er en kommune i Hordaland. Den grenser i nord mot Masfjorden og Modalen, og i vest mot Radøy og Austrheim.
Malvik, kommune i Sør-Trøndelag fylke, ligger på sørsiden av Trondheimsfjorden mellom Trondheim i vest og Stjørdal med Trondheim Lufthavn Værnes i øst.
Mandal, kommune i Vest-Agder fylke, lengst sør i fylket. Grenser til Lindesnes i vest, Marnardal i nord og Søgne i øst.
Melhus, kommune i Sør-Trøndelag fylke, omfatter nederste ca. 30 km av Gaulas løp med skogtraktene på begge sider.
Midtre Gauldal er en kommune i Sør-Trøndelag fylke. Kommunen omfatter midtre del av Gaulas dalføre, sidedalene mot sør, Soknedalen, Budalen og Fordalen samt skog- og fjellstrekninger omkring.
Tettsted og administrasjonssenter i Rana kommune, Nordland, innerst i Ranfjorden. Tettstedet omfatter Grubhei i øst, Selfors, Ytteren og Båsmoen i nord, og Andfiskå/Hauknes i sørvest.
Molde er en by og en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Molde kommune dekker 362 km² og har 25 686 innbyggere. Selve byen Molde strekker seg som et om lag 10 km langt belte langs nordsiden av Fannefjorden og Moldefjorden, med sentrum rett vest for Moldeelvas utløp.
Moss, kommune i Østfold fylke, ved Oslofjorden, ca. 60 km sør for Oslo. Omfatter Jeløy, fastlandet mellom Vansjø og Mossesundet, samt den store Dillingøy i Vansjø.
Namsos, kommune i Nord-Trøndelag fylke, omfatter områdene på begge sider av utløpet av Namsen. I nord omfatter kommunen også områdene rundt Blikkengfjorden og dens armer, samt øyene Otterøya (139 km2), Hoddøy (10 km2) og en del (23 km2) av Elvalandet.
Kommune i Nordland fylke, omkring innerste del av Ofotfjorden, grenser i nord til Troms fylke, i øst og sør til Sverige, og i vest og sørvest til hhv. Evenes og Ballangen kommuner.
Nesna er en kommune i Nordland fylke, på Helgelandskysten. Nesna består av den ytre del av halvøya mellom Ranfjorden og Sjona, øyene Hugla, Handnesøya, Tomma, og en del småøyer.
Nesodden er en kommune i Akershus med over 18 000 innbyggere. Nesodden kommune ligger på en halvøy med Oslofjorden på vestsiden og Bunnefjorden i øst.
Nord-Aurdal, kommune i Oppland fylke, midt i Valdres omkring Strondafjorden og øvre del av Begna, grenser i sørvest til Gol kommune og nordøst til Etnedal.
Notodden, kommune nordøst i Telemark fylke, strekker seg fra Blefjell (med bl.a. Tverrgrønut, 1305 moh.) på grensen mot Tinn kommune og Buskerud i nordøst til Lifjell på grensen mot Seljord i sørvest.
Orkdal, kommune i Sør-Trøndelag fylke, sørvest for Trondheim omkring Orkdalsfjorden og de nederste 20 km av Orklas dalføre samt flere mindre sidedaler i vest.
Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Porsgrunn, kommune i Telemark fylke, omfatter byen Porsgrunn og de tidligere kommunene Eidanger og Brevik som ble innlemmet 1964. Kommunen ligger mellom Bamble i vest, Skien og Siljan i nord og Vestfold fylke i øst.
Randaberg, kommune i Rogaland fylke, danner nordspissen av Jæren, nordvest for Stavanger.
Ringsaker, kommune i Hedmark fylke, omfatter bygdene som ligger vest og nord for Hamar. Ringsaker har størst jordbruksareal av alle landets kommuner, likeledes flest driftsenheter.
Rissa, kommune i Sør-Trøndelag fylke, omfatter kyststrekningen nord for ytre Trondheimsfjord fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i øst til Stjørnfjorden i vest.
Sandefjord, kommune i Vestfold fylke, mellom Tønsbergfjorden i øst, Goksjø i nordvest og Sandefjordsfjorden i sørvest. Mot vest grenser kommunen til Larvik. Bysenteret er innerst i Sandefjordsfjorden.
Sandnes, kommune i Rogaland fylke, ved botnen og på østsiden av Gandsfjorden; bysenteret ligger ved fjordbotnen 14 km sør for Stavanger sentrum.
Sarpsborg, kommune i Østfold fylke, på vestsiden av Glomma ved Sarpsfossen og øst for Fredrikstad.
Selbu, kommune i Sør-Trøndelag fylke, sørøst for Trondheim, grenser i nord og nordøst mot Nord-Trøndelag.
Skedsmo er en kommune i Akershus fylke og avstand til Oslo sentrum er 18 km. Skedsmo er landets aller raskeste voksende kommuner med en befolkningsvekst på 3,8 % i 2007.
Ski er en kommune i Follo i Akershus. Kommunen grenser i nord til Oslo, i øst til Enebakk, i sør til Hobøl og i vest til Ås og Oppegård. De sentrale deler av tettstedet Ski fikk sommeren 2004 bystatus.
Skien, kommune i Telemark fylke, nord for Porsgrunn, Bamble og Drangedal, grenser til Nome og Sauherad i vest, til Kongsberg (Buskerud) i nord og til Siljan.
Sogndal, kommune i Sogn og Fjordane, omkring Sogndalsfjorden, en nordgående arm fra Sognefjorden. Kommunen omfatter det aller meste av Kaupangerhalvøya mellom Sogndalsfjorden og Sognefjorden samt Sogndalselvas dalføre nordvestover til Steindalsbreen.
Stavanger er det tredje største byområdet i landet med 235 238 innbyggere. Stavanger er en by og kommune på Nord-Jæren i Rogaland.
Steinkjer, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger ved nordøstsiden av Beitstadfjorden, en utløper i nordlige del av Trondheimsfjorden og ved utløpene av Steinkjerelva og Figga.
Stjørdal er en kommune i Nord-Trøndelag fylke. Stjørdal ligger øst for Trondheim, innerst i Stjørdalsfjorden, grenser i sør til Sør-Trøndelag fylke.
Stokke, kommune i Vestfold fylke, mellom Sandefjord og Tønsberg, på begge sider av det store Raet. Foruten fastlandet omfatter Stokke også 8 øyer med samlet areal på 1,1 km2.
Stord, kommune i Hordaland fylke, i Sunnhordland, omfatter den sørøstlige halvparten (ca. 127 km2) av øya Stord, øyene Huglo (13,9 km2), Føyno (1,3 km2) og noen småøyer.
Surnadal, kommune i Møre og Romsdal fylke, på Nordmøre, grenser i øst til Sør-Trøndelag. Surnadal ligger øst for Halsafjordens indre armer, omkring Åsskardfjorden, Hamnesfjorden, Surnadalsfjorden og Todalsfjorden og strekker seg ca. 30 km østover fra hovedfjorden.
Sør-Varanger er en kommune i Finnmark fylke. Kommunen ligger omkring en rekke fjorder på sørsiden av Varangerfjorden og strekker seg sørover som en kile mellom Finland i sørvest og Russland i sørøst.
Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge.
Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med sine 180 280 innbyggere.
Trysil er en kommune i Hedmark fylke, ligger lengst øst i fylket mot Sverige. Trysil er et av landets viktigste vintersportssentre.
Tønsberg, kommune i Vestfold fylke, ligger på vestsiden av Oslofjorden, og omfatter kyststrekningen fra Åsgårdstrand via Tønsberg sentrum til Vear i Tønsbergfjorden.
Ullensaker er en kommune i Akershus med 31 194 innbyggere og er stadig i vekst. Kommunen huser Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn på Gardermoen
Vennesla, kommune i Vest-Agder fylke, nord for Kristiansand, grenser i nord og nordøst til Aust-Agder fylke.
Verdal, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger øst for den indre del av Trondheimsfjorden. Verdal har form som en trekant med en side langs den 50 km lange grenselinjen mot Sverige og motstående hjørne i den korte kyststripen mot fjorden.
Vestby kommune ligger i regionen Follo sør i Akershus. Kommunen har en sterk folketilvekst og vil komme til å nå 15000 i løpet av 2010. Det er enkelt å komme seg til Vestby da Europavei 6 går gjennom kommunen og Østfoldbanen har stasjoner i Vestby og ved Son.
Vestvågøy, kommune i Nordland fylke, i Lofoten, består av selve Vestvågøya (411 km2) og en del småøyer og holmer omkring. I Gravdal ligger Nordlandssykehuset Lofoten, samt Nordland Fiskerifagskole med linje for fiskeri- og sjømannsfag
Volda er en kommune og et tettsted på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den grenser i nord og øst til Ørsta, i sør til Hornindal og Eid og i vest til Vanylven. Vest for åpninga til Voldsfjorden er kommunene Herøy og Ulstein.
Voss er en kommune i Hordaland fylke, lengst nordøst i fylket, med grense til Sogn og Fjordane i nord. Voss' næringsliv preges av Vossevangens rolle som handels-, administrasjons-, skole-, kommunikasjons- og turistsenter.
Vågsøy, kommune i Sogn og Fjordane. Kommunen ligger på nordsiden av Nordfjord., helt ute ved kysten. Til kommunen hører også øyene Silda i Sildagapet og Husevågøy og Gangsøy som ligger ved munningen av Nordfjord.
Østre Toten, kommune i Oppland fylke, på vestsiden av Mjøsa sør for Gjøvik.
Øvre Eiker er en kommune i Buskerud. Sammen med Nedre Eiker er kommunen en del av landskapet Eiker, som er et dalføre langs Drammenselva. Langs åssidene er skog og åkre fremtredende.
Ålesund er sunnmøres hovedstad og er også et studiesenter for regionen. Ålesund er en kystby og både næringsliv og utdanning er i stor grad rettet mot det maritime.
Åmot er en kommune i Hedmark fylke, i Østerdalen. På Rena ligger Høgskolen i Hedmark med avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk.
Ås er en kommune i Follo i Akershus. Kommunen grenser til Vestby, Frogn, Oppegård og Ski i Akershus og Hobøl i Østfold.
Åsnes, kommune i Hedmark fylke, i Solør, mellom Våler i nord og Grue i sør. Åsnes har en stor del av de sysselsatte innenfor bygge- og anleggsvirksomhet.
Kombinasjonen av sol og strand, spennende storbyer, lave levekostnader og universiteter av høy standard har gjort Australia til et av de mest populære valgene for nordmenn som vil studere i utlandet.
Canada er et land i Nord-Amerika. Landet er en føderasjon bestående av ti provinser og tre territorier, med Ottawa som hovedstad. Med en landmasse på nesten 10 millioner km² er Canada verdens nest største land etter Russland. Landet har to offisielle språk, engelsk og fransk. Canada har over 90 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, i tillegg til et rikt fagtilbud. Landet er kjent for gjennomgående høy standard på sine universiteter.
Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her studerer vi blant annet medisin, psykologi, økonomi, fysioterapi, arkitektur og humanistiske fag. Undervisiningsspråket er dansk og det er vanligvis greit å skrive på norsk i oppgaver og eksamensbesvarelser. Utdanningen er, som i Norge, delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad. Mastergrad i Danmark kalles forøvrig kandidat.
Filippinene er en øynasjon i Stillehavet, som består av 7 107 øyer omkring 100 km sørøst for det asiatiske fastlandet. Manila er hovedstad på Filippinene og ligger på øya Luzon. Landets offisielle språk er engelsk og filippinsk. På Filippinene finnes det over 400 utdanningsinstitusjoner.
Finland, er et land i Norden, nordøst i Europa. Landet grenser til Norge, Sverige og Russland, og har også en lang kystlinje mot Østersjøen. Hvis du snakker finsk har du ubegrensede studiemuligheter blant Finlands over 16 universiteter og 25 høgskoler. Det finnes også utdanninger på svensk og engelsk, og det er nok disse utdanningene som er mest aktuelle for norske studenter. Finland har det samme utdanningssystemet som vi kjenner fra Norge, med treårige bachelorgrader og toårige mastergrader.
Frankrike i Europa strekker seg fra Middelhavet til Nordsjøen, og fra Rhinen til Atlanterhavet. Landet grenser til Andorra, Belgia, Italia, Luxembourg, Monaco, Spania, Sveits og Tyskland. Universitetene tilbyr de fleste fagretninger på alle nivåer. Videre finnes det kortere fagutdannelser, og ikke minst en rekke til dels svært spesialiserte utdannelser innen blant annet arkitektur, kunst og håndverk; musikk, teater og film; journalistikk og mediefag.
Irland er et land og en republikk på øya Irland, utenfor den nordvestlige kysten av Europa. Den største byen i Irland er hovedstaden Dublin med 1 045 769 innbyggere og ligger ved østkysten. Den rivende økonomisk utvikling de siste åra gjør hovedstaden Dublin til en moderne storby med gammeldags sjarm. I tillegg til de sju statlige universitetene finnes det en rekke tekniske- og private høgskoler.
Island er verdens attende største øy og den nest største i Europa (etter Storbritannia). Island ligger like sør for polarsirkelen, om lag 1000 km vest for Norge. Øyas hovedstad og største by er Reykjavík. På Island er det 7 utdanningsinstitusjoner, både statlige og private, som tilbyr studier på universitetsnivå. Pensum er på engelsk i de fleste fag, det er imidlertid på islandsk i fag med lokalt innhold, for eksempel juss. I noen fag er deler av pensumet på nordiske språk.
Italia, er et land i middelhavsregionen i det sørlige Europa. Landet er en republikk, og omfatter en støvelformet halvøy og to større øyer, Sardinia og Sicilia, i Middelhavet. Det er 61 statlige (statali) universiteter i Italia. Tre av disse er tekniske universiteter (politecnico) og to er universiteter for utlendinger (per stranieri). I tillegg finnes det spesialiserte høyskoler som kunstakademier (accademie di belle arti), musikkonservatorier (conservatori di musica) og egne skoler innen film og dans og drama. Italia tilbyr også private universiteter som er statlige godkjente (libera). Dessuten er det et stort og økende tilbud av akkrediterte private akademier der mye av undervisningen foregår på engelsk.
Malaysia er et land i Sørøst-Asia. Det er en føderasjon som består av tretten delstater og tre føderale territorier. Den nasjonale hovedstaden Kuala Lumpur ligger nordvest på fastlandet. Regjeringa holder til i den administrative hovedstaden Putrajaya, like sør for Kuala Lumpur. Nasjonalspråket malayisk er nokså likt indonesisk og de fleste malaysiere kan engelsk. Malaysia har 18 offentlige og over 30 private universiteter i tillegg til en rekke høyskoler. Det finnes også tre australske universiteter og ett britisk.
Nederland er et land i Vest-Europa som ligger mellom Nordsjøen i vest og nord, Belgia i sør og Tyskland i øst. I landets grunnlov er Amsterdam fastlagt som hovedstad, mens Haag huser regjeringen og parlamentet. Nederland har ca 20 universiteter og mer enn 50 hogescholen (høyskoler). Studieåret i Nederland er inndelt i to semestre, fra september til desember og fra januar eller februar til juni eller juli. Språktesten Staatsexamen Nederlands als tweede taal - NT2 nivå II kreves for opptak til de fleste studier på nederlandsk.
New Zealand - Aotearoa - den lange hvite skys land. Landet med nesten 50 millioner sauer. Et land med sovende vulkaner, varme kilder, boblende søledammer og geysirer. Et land med vakker natur og et land for eventyrlystne.
Russland er med sine drøye 17 000 000 km² verdens største land og dekker en åttendedel av verdens landmasse, mens landets 142 millioner innbyggere gjør det til verdens niende mest befolkede. Russlands hovedstad er Moskva, som ligger i den europeiske delen av landet. Omlag 83% av befolkningen snakker russisk, men i tillegg finnes det rundt 100 andre språk i landet. De fleste norske studentene som studerer i Russland studerer russisk da det ikke finnes så mange engelskspråklige studier i landet. Dette jobbes det derimot med, da du kan få støtte til språkkurs, dersom du planlegger en etterfølgende gradsutdanning.
Spania er et land på Den iberiske halvøy i Sør-Europa. Madrid er hovedstaden og den største byen i Spania. Byen har over 3,2 millioner innbyggere. Madrid ligger midt i Spania på 667 meters høyde. Spania har over 50 offentlige og 27 private universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner. For å få støtte fra Lånekassen og være sikker på at utdanningen din godkjennes i Norge, må du velge læresteder og grader godkjent av spanske utdanningsmyndigheter (grado/master oficial). Undervisingen foregår på spansk. Du må kunne spansk godt for å ha utbytte av undervisningen. Noen universiteter vil kreve at du tar språktesten DELE, på nivå B2. Enkelte bachelor- og mastergrader og opplegg for utvekslingsstudenter foregår på engelsk, og tilbudet er mer utbredt på private universiteter.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.
Sveits er en forbundsrepublikk i Sentral-Europa, som utgjør en vesentlig del av fjellkjeden Alpene. Bern er sete for den føderale regjeringen, benevnes Bundesstadt, og er dermed landets hovedstad. De viktigste økonomiske sentrene er landets to «verdensbyer», Zürich og Genève. Sveits er et av de rikeste landene i verden. Undervisningsspråket er tysk, fransk eller italiensk. Det finnes også engelskspråklige undervisningstilbud. Det finnes i alt 12 læresteder for høyere utdanning i Sveits som tilbyr forskning, 10 universiteter og to teknologiske høyskoler. Sveits har også 9 høyskoler (Fachhochschulen) hvorav to er private samt 14 lærerhøyskoler (Pedagogische Hochschulen).
Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det femte største i Europa, og det har en befolkning på om lag 9,5 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med ca 2 100 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö. Sverige er omtrent likt som Norge med tanke på skoletilbud, og du kan ta en hel bachelorgrad (kandidat), mastergrad eller ta et eller flere enkeltkurs i Sverige. Högskoleprovet er en svensk allmennkunnskapstest som består av matematikk, svensk og engelsk. Tar man prøven stiller man i HP-kvote i tillegg til karakterkvote. Prøven koster 350 SEK og resultatet er gyldig i 5 år. Cirka 1/3 av plassene fordeles på grunnlag av resultat fra högskoleprovet. Om du søker med snittet fra denne prøven må du likevel oppfylle studiets (eventuelle) fagkrav.
Sør-Korea er et land som ligger på den sørlige delen av Koreahalvøya i Øst-Asia. Hovedstaden Seoul huser femteparten av landets innbyggere og sammen med byens forsteder halvparten. Koreansk snakkes av vel 78 millioner mennesker og er offisielt språk i Sør-Korea. Det finnes 411 universiteter i Sør-Korea, både offentlige og private. Universitetene er i stor grad selvstyrte og du søker direkte til universitetene. Om du ønsker å studere på koreansk, må du som regel bestå språktesten, Test of Proficiency in Korean, før du kan bli tatt opp på studiet. Testen kan tas to ganger i året, i april og i september. Testen kan dessverre ikke tas i Norge, men mange andre steder i Europa. Det finnes også studier på engelsk.
Taiwan er en øy øst for det kinesiske fastland som nå utgjør størstedelen av Republikken Kina. Den mandelformede øya er på 36 000 kvadratkilometer. Det offisielle språket er taiwansk. Taipei er Republikken Kinas provisoriske hovedstad og den største byen på Taiwan.
Tyskland er et land i Sentral-Europa. Med over 80 millioner innbyggere er Tyskland Europas mest folkerike land, dersom man ser bort fra Russland, som delvis ligger i Asia. Det offisielle språket er tysk og hovedstaden er Berlin, som også er landets største by. Tyskland har 380 statlig godkjente universiteter og høyskoler. Undervisningsspråket er stort sett tysk, men du vil også finne utdanninger som undervises på engelsk, spesielt innenfor businessfag, men også innenfor andre fag på masternivå. De fleste læresteder krever at du avlegger en språktest i forkant av studiene. På skolenes hjemmesider vil du se hvilke språktester og nivå de godkjenner.
Ungarn er et land i Sentral-Europa. Landets hovedstad er Budapest. Det offisielle språket er ungarsk. Snakker du ungarsk er fagtilbudet i Ungarn nærmest ubegrenset. Det er imidlertid flere muligheter for å studere på engelsk, tysk eller fransk. Det er i stor grad de engelskspråklige tilbudene innen medisin, veterinær, fysioterapi og psykologi som trekker norske studenter til Ungarn.
USA, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater. Hovedstaden er Washington, D.C. USA har rundt 315 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India. Det er intet offisielt språk på føderalt nivå i USA, men engelsk er det nasjonale språket. USA har over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, samt tusenvis av fagkombinasjoner. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å få studieplass.

Annonser:

 
FILM, TV OG SPILL
 
DESIGN
 
HELSE, ERNÆRING OG TRENING
 
MARKEDSFØRING OG SALG

HR OG LEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

SKUESPILL OG SCNEKUNST
 
ØKONOMI OG INNOVASJON
 
NETTSTUDIER
 
STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE
 
BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE
 
BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE
 
BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
 
BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MASTER LEDELSE
 
 
INTERNASJONALE STUDIER / FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER
 
 
REGNSKAP OG LØNN
 
 
DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE